Postupovanie zahraničnému podnikateľovi

Na postupovanie utajovaných skutočností Slovenskej republiky zahraničnej právnickej osobe sa primerane vzťahuje § 36§ 60 zákona o ochrane utajovaných skutočností. Žiadosť o „súhlas na postupovanie utajovanej skutočnosti Slovenskej republiky zahraničnej osobe” podáva úradu vedúci príslušného štátneho orgánu, do ktorého pôsobnosti utajovaná skutočnosť patrí. Súhlas na postúpenie utajovanej skutočnosti Slovenskej republiky zahraničnej právnickej osobe môže byť vydaný, iba ak má Slovenská republika s danou krajinou uzavretú zmluvu o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností. Pred poskytnutím utajovaných skutočností Slovenskej republiky zahraničnej právnickej osobe si úrad vyžiada stanovisko príslušných štátnych orgánov, ako aj stanovisko od orgánu štátu, v ktorom je zahraničná právnická osoba registrovaná.

K žiadosti „súhlas na postupovanie utajovanej skutočnosti Slovenskej republiky zahraničnej osobe” je potrebné priložiť

Zoznam platných medzinárodných zmlúv o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia