Odporúčanie k podávaniu ďalšej žiadosti o vykonanie bezpečnostnej previerky

Vzáujme zabezpečenia kontinuity prio boznamovanísa s utajovanými skutočnosťami (v súvislosti s platnosťou osvedčenia resp. potvrdenia) je potrebné doručovať podkladové materiály Národnému bezpečnostnému úradu s dostatočným predstihom pred uplynutím doby platnosti osvedčenia, resp. potvrdenia. Z dôvodu opakovaných nejasností a otázok týkajúcich sa termínu ukončenia bezpečnostnej previerky navrhovanej osoby alebo podnikateľa, upozorňujeme na okolnosti, ktoré majú vplyv na dĺžku vykonávania bezpečnostnej previerky.

Lehoty na rozhodnutie o bezpečnostnej previerke podľa zákona č. 215/2004 Z.z.
Pre stupeň utajenia: Vyhradené Dôverné Tajné Prísne tajné
Navrhovaná osoba NBÚ nevykonáva 3 mesiace * 4 mesiace * 6 mesiacov *
    *) + X dní prerušenie, + 3 mesiace predĺženie
Podnikateľ 4 mesiace * 7 mesiacov *
  *) + X dní prerušenie, + 3 mesiace predĺženie

 

Ako pri bezpečnostnej previerke navrhovanej osoby, tak aj pri bezpečnostnej previerke podnikateľa, ak nemožno rozhodnúť v týchto lehotách, úrad ich môže pri všetkých stupňoch utajenia predĺžiť najviac o tri mesiace. O predĺžení lehoty je vždy žiadateľ a priamo aj navrhovaná osoba informovaná listom. Dôležitým faktom je, že výkon bezpečnostnej previerky sa začína dňom doručenia žiadosti a všetkých požadovaných podkladových materiálov úradu, teda nie jej podaním na poštu, resp. kuriérovi. V prípade navrhovanej osoby nie je začiatkom bezpečnostnej previerky odovzdanie materiálov nadriadenému, alebo bezpečnostnému zamestnancovi a v prípade podnikateľa nie je začiatkom bezpečnostnej previerky podpis žiadosti štatutárnym orgánom (vedúcim), ale vždy je to deň doručenia žiadosti úradu. Zásadný vplyv na lehotu má aj úplnosť podkladových materiálov predkladaných ako navrhovanou osobou, tak aj podnikateľom. V prípade, že tieto neobsahujú náležitosti v súlade so zákonom, úrad výkon bezpečnostnej previerky preruší do doby, kým sa tento stav nenapraví. O prerušení je informovaný ako žiadateľ, tak aj priamo navrhovaná osoba. Úrad bezpečnostnú previerku preruší aj v prípade, ak prebieha konanie, ktoré má zásadný vplyv pre ukončenie bezpečnostnej previerky (napr. súdne konanie, ktorého výsledkom môže byť preukázanie bezpečnostného rizika) a to až do doby ukončenia tohto konania (napr. vynesením oslobodzujúceho rozsudku). Doba počas ktorej bola bezpečnostná previerka prerušená sa nezapočítava do lehoty na rozhodnutie. To napr. znamená, že ak bola žiadosť o vykonanie bezpečnostnej previerky navrhovanej osoby pre stupeň utajenia Dôverné doručená úradu 1.7. a teda zákonná lehota na rozhodnutie o bezpečnostnej previerke by uplynula 1.10., ale bezpečnostná previerka bola prerušená od 2.7. do 21.7. vrátane, lehota uplynie 21.10. Ak však nebude možné rozhodnúť ani do 21.10. a úrad bezpečnostnú previerku predĺži v tento deň o 3 mesiace, lehota uplynie 21.1. nasledujúceho roka.

Graf1

Z uvedených dôvodov a v záujme predídenia vzniku komplikovaných a neželaných situácií, keď uplynie doba platnosti osvedčenia, resp. potvrdenia a ešte nie je ukončená „nová“ bezpečnostná previerka, úrad odporúča zasielať žiadosti o vykonanie bezpečnostnej previerky s dostatočným predstihom, ktorým nie je iba základná lehota určená na rozhodnutie o bezpečnostnej previerke. Ak platnosť potvrdenia podnikateľa pre stupeň utajenia Tajné končí 1.1. a podnikateľ má záujem o „nové“ potvrdenie rovnakého stupňa utajenia ešte pred uplynutím platnosti „starého“ potvrdenia, nie je dostatočným predstihom vypracovať a podpísať podklady k 31.5. a mať z pošty potvrdenie o podaní zásielky z 1.6. (čiže 7 mesiacov pred skončením platnosti). Lehota na rozhodnutie začína plynúť dňom doručenia žiadosti úradu, teda až 2.6., resp. 3.6. ,keď budú úradu žiadosť a podklady doručené, čiže do uplynutia platnosti pôvodného potvrdenia je už v takomto prípade menej ako 7 mesiacov. V prípade predĺženia lehoty o tri mesiace je lehota na rozhodnutie až 2.4. alebo 3.4., a to neberieme do úvahy prípadné prerušenie bezpečnostnej previerky z dôvodu neúplnosti materiálov.

Graf2

Vyskytli sa aj prípady, keď podnikateľ zaslal žiadosť s neúplnými podkladmi s tým, že „veď podám formálnu žiadosť, lehota beží a ostatné doplním dodatočne“. Ak sú podklady neúplné, bezpečnostná previerka sa preruší a lehota nebeží. Napriek tomu, že úrad vykonáva až XY% previerok bez predĺženia lehoty, nedá sa vopred zaručiť, že v konkrétnom prípade bude možné rozhodnúť bez potreby predĺženia lehoty. Vzhľadom na uvedené je „žiadosťou podanou v dostatočnom predstihu“ potrebné rozumieť podanie žiadosti v lehote určenej na rozhodnutie + 3 mesiace na prípadné predĺženie + 1 mesiac na prípadné prerušenie a zaistenie časového pohodlia. Ak teda končí platnosť osvedčenia navrhovanej osoby pre stupeň utajenia Prísne tajné 1.5., nie je „dostatočným predstihom“ vyplnenie dotazníkov a odovzdanie ich vedúcemu, resp. bezpečnostnému zamestnancovi k 1.8. (6 + 3 mesiace pred uplynutím platnosti), ale už pred 1.7. (10 mesiacov pred uplynutím platnosti).

Vedúci, resp. bezpečnostný zamestnanec musí skompletizovať všetky podklady, vyhodnotiť podkladové materiály a zaslať (alebo doručiť) žiadosť a podklady úradu.

Graf3

Doručením žiadosti a kompletných podkladov pre vykonanie bezpečnostnej previerky v dostatočnom predstihu si každá osoba (či už ide o navrhovanú osobu alebo podnikateľa) zabezpečí dostatočné časové obdobie na ukončenie bezpečnostnej previerky a predíde tým nepríjemnej situácii, keď sa ocitne bez platného osvedčenia, resp. potvrdenia.

 
Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia