Zabezpečovanie podkladov pre rozhodovanie Súdnej rady

Predpoklady na vymenovanie za sudcu

Podľa § 5 ods. 1 písm. e) zákona o sudcoch a prísediacich je jedným z predpokladov na vymenovanie za sudcu spĺňanie predpokladov sudcovskej spôsobilosti.

Súdna rada Slovenskej republiky pri rozhodovaní o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti vychádza z komplexného posúdenia uchádzača o funkciu sudcu, ako aj z podkladov úradu, ktorými sa zisťuje, či uchádzač o funkciu sudcu

 1. nie je pod preukázateľným nátlakom v dôsledku finančnej situácie,
 2. nie je preukázateľne závislý od konzumácie alkoholických nápojov alebo od iných návykových látok,
 3. neprijíma neoprávnené platby, dary alebo iné výhody alebo nezneužíva postavenie a funkciu na získavanie neoprávnených požitkov,
 4. nedisponuje s majetkom, ktorého hodnota je neprimeraná priznaným príjmom a ktorého legálnosť pôvodu nie je schopný alebo ochotný preukázať,
 5. nemá obchodné, majetkové alebo finančné vzťahy s osobami z prostredia organizovaného zločinu, alebo
 6. nespráva sa korupčne.

Zabezpečovanie podkladov pre rozhodnovanie o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti

Podľa § 69a ods. 1 zákona o ochrane utajovaných skutočností úrad zabezpečuje podklady pre rozhodovanie súdnej rady o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti na základe písomnej žiadosti predsedu súdnej rady.

Podľa § 69a ods. 2 zákona o ochrane utajovaných skutočností úrad pri zabezpečovaní podkladov pre súdnu radu zhromažďuje informácie o kandidátovi na vymenovanie za sudcu, ktorými sú

 1. vyplnený dotazník fyzickej osoby v rozsahu údajov uvedených v prílohe č. 3 častiach A a B zákona o ochrane utajovaných skutočností,
 2. informácie o fyzickej osobe z evidencií Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva,
 3. informácie o fyzickej osobe z previerok vykonaných v mieste bydliska Policajným zborom, Slovenskou informačnou službou alebo Vojenským spravodajstvom,
 4. informácie vyžiadané od obce, v ktorej má fyzická osoba trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
 5. informácie z previerok vykonaných Policajným zborom, Slovenskou informačnou službou alebo Vojenským spravodajstvom o bezpečnosti prostredia, v ktorom fyzická osoba žije a pohybuje sa, a o možnosti výskytu rizík,
 6. informácie o fyzickej osobe vyžiadané od ďalších štátnych orgánov, iných právnických osôb a fyzických osôb.

Vyplnený dotazník podľa písm. a) predkladá kandidát na vymenovanie za sudcu súdnej rade; v aktuálnom dotazníku je povinný uvádzať úplné a pravdivé údaje.

Podľa § 69b ods. 1 zákona o ochrane utajovaných skutočností je úrad povinný zhromaždené informácie vyhodnotiť a vyhodnotenie zaslať súdnej rade najneskôr do piatich mesiacov od doručenia žiadosti. Ak nemožno vzhľadom na povahu veci túto lehotu dodržať, môže ju úrad predĺžiť o dva mesiace. O predĺžení lehoty s uvedením dôvodu je úrad povinný upovedomiť súdnu radu.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia