Národný projekt: Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe

OPII-LOGO

 

Prijímateľ: Národný bezpečnostný úrad – partner projektu, Budatínska 30, 851 06 Bratislava

Výška nenávratného finančného príspevku: 11 663 403 eur

Miesto realizácie projektu: Slovenská republika

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII).

  • Prioritná os: Informačná spoločnosť

Riadiaci orgán projektu: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Sprostredkovateľský orgán: Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

Centrálny koordinačný orgán: Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu.

Ďalšie informácie sú publikované na webovom sídle: www.eufondy.sk

Stručný opis projektu
Národný projekt: Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe je v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritná os Informačná spoločnosť, spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Zazmluvnená celková výška Nenávratného finančného príspevku projektu hlavného partnera a partnerov projektu je 44 960 647 eur, pričom Nenávratný finančný príspevok Národného bezpečnostného úradu ako jedného z partnerov projektu je vo výške 11 663 403 eur. Z úrovne Národného bezpečnostného úradu ako partnera projektu je z dôvodu zvyšovania a prudkého nárastu kybernetických hrozieb hlavným cieľom a prínosom projektu dobudovanie a zvýšenie kapacít infraštruktúr jednotky SK-CERT, ako aj dobudovania špecializovaných pracovísk pre komplexné riešenie riadenia incidentov v zmysle legislatívne vymedzených kompetencií a zákonných povinností jednotiek CSIRT.

Projektové aktivity sú v súčasnosti v štádiu implementácie s predpokladaným ukončením projektu do konca roka 2020.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia