Zásady výmeny a ochrany utajovaných skutočností

Národný bezpečnostný úrad (ďalej len „úrad“) podľa § 70 ods. 1 písm. b) druhého bodu zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na úseku ochrany zahraničných informácií ustanovuje s účinnosťou od 1. marca 2020 zásady výmeny a ochrany utajovaných skutočností v súlade s medzinárodnými zmluvami a vyhláškou Národného bezpečnostného úradu č. 48/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností.

Tieto zásady upravujú podmienky manipulácie s utajovanými skutočnosťami chránenými cudzou mocou postúpenými Slovenskej republike (ďalej len „zahraničná utajovaná skutočnosť“) a utajovanými skutočnosťami Slovenskej republiky postúpenými cudzej moci (ďalej len „národná utajovaná skutočnosť“) v súvislosti s úradom zavedeným protokolom centrálneho registra vedeného v elektronickej podobe na technickom prostriedku (ďalej len „elektronický protokol“) a osobitnou evidenciou centrálneho registra vedenou v elektronickej podobe na technickom prostriedku (ďalej len „elektronická osobitná evidencia“).

Ak tieto zásady neustanovujú inak, na manipuláciu s utajovanými skutočnosťami poskytnutými a prijatými v rámci medzinárodnej spolupráce (ďalej len „vymieňaná utajovaná skutočnosť“) sa vzťahuje vyhláška č. 48/2019 Z. z.

 

Z á s a d y

  1. Zahraničná utajovaná skutočnosť nachádzajúca sa v komunikačných a informačných systémoch cudzej moci (napríklad NATO NGCS, CORTESY a pod.) sa neeviduje do momentu, pokiaľ nie je z uvedených systémov vyňatá (napríklad vytlačením do listinnej podoby alebo uložením na utajovaný hmotný nosič). Takto vyňatá zahraničná utajovaná skutočnosť sa následne označuje ako exemplár (tzn. nie je kópiou).
  2. Ak v bode 3 nie je ustanovené inak, v elektronickom protokole a v elektronickej osobitnej evidencii v údajoch „Pridelené kedy/komu“ sa pridelenie vymieňanej utajovanej skutočnosti spracovateľovi vyznačí uvedením iba priezviska spracovateľa; v týchto údajoch sa nevyžaduje uvádzať oprávnenú osobu preukázateľne poverenú vedúcim na vedenie elektronického protokolu alebo elektronickej osobitnej evidencie (ďalej len „poverená osoba“) registra.
  3. V osobitnom prípade, v ktorom bude zahraničnú utajovanú skutočnosť evidovať v elektronickom protokole a v elektronickej osobitnej evidencii namiesto registra centrálny register (napríklad z dôvodu doručenia zahraničnej utajovanej skutočnosti v listinnej podobe priamo na centrálny register, z dôvodu nefunkčnosti technického prostriedku, na ktorom je evidencia vedená alebo z nedostupnosti prihlasovacích serverov a pod.), uvedie centrálny register v údajoch „Pridelené kedy/komu“ ako spracovateľa poverenú osobu registra.
  4. Kontrolu vedenia elektronického protokolu a elektronickej osobitnej evidencie vykonáva vo svojej pôsobnosti správca registra utajovaných skutočnosti; takáto kontrola sa vykonáva najmenej raz za tri mesiace.
  5. Ak sa národná utajovaná skutočnosť eviduje v príslušnom elektronickom protokole konkrétnej cudzej moci alebo v príslušnej elektronickej osobitnej evidencii konkrétnej cudzej moci, poverená osoba registra vyznačí v údajoch „doplň čp:“ príslušnú skratku označenia cudzej moci (štáty v trojznakovom oficiálnom formáte ako napríklad CZE, USA, GRC a pod., subjekt medzinárodného práva oficiálnou skratkou ako napríklad EÚ, NATO, OPCW a pod.).
  6. Ak je vymieňaná utajovaná skutočnosť určená na ďalšie vybavenie v pôsobnosti príslušného registra a je zaevidovaná v príslušnom elektronickom protokole konkrétnej cudzej moci, údaj o jej zaradení do spisu (§ 33 ods. 5 vyhlášky č. 48/2019 Z. z.) sa uvádza na karte „Spoločné údaje za US“ za text „pre tlač:“.
Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia