Dokumentácia

Dokumentácia prostriedku šifrovej ochrany informácií musí byť vyhotovená tak, aby bolo možné posúdiť jeho bezpečnosť. Požiadavky na obsah sa líšia podľa stupňa utajenia.

Vyhradené

 1. určenie spôsobu používania prostriedku
 2. typ užívateľského prostredia a systémové začlenenie prostriedku
 3. návod na obsluhu prostriedku
 4. pravidlá na používanie prostriedku
 5. základné kryptografické parametre, typ kryptografického algoritmu, matematický model všetkých použitých kryptografických metód v hodnotenom prostriedku
 6. verifikačné dáta a programy na overenie matematického modelu algoritmu prostriedku
 7. verifikačné dáta a programy na overenie a testovanie funkcie prostriedku
 8. opis spôsobu kľúčového hospodárstva, veľkosť a štruktúru kľúčov prostriedku
 9. spôsob generovania šifrových materiálov prostriedku
 10. blokovú schému a opis častí prostriedku s vyznačením súčinnostných väzieb jednotlivých častí
 11. kryptografický rozbor prostriedku
 12. bezpečnostný rozbor prostriedku
 13. dokumentáciu a výsledky vykonávaných bezpečnostných analýz prostriedku
 14. posúdenie možnosti zmeny kryptografického algoritmu z hľadiska modifikácie prostriedku a licenčnej politiky
 15. postup inštalácie prostriedku
 16. postup deinštalácie prostriedku

Dôverné

 1. spôsob fyzickej realizácie prostriedku,
 2. technickú dokumentáciu prostriedku a opis funkčných a technických parametrov,
 3. spôsob spravovania kľúčového hospodárstva prostriedku,
 4. spôsob generovania počiatočných nastavení prostriedku,
 5. základný diagnostický systém prostriedku,
 6. opis použitých metód autentizácie a identifikácie prostriedku,
 7. spôsob ochrany prostriedku proti kompromitácii utajovaných skutočností nežiaducim
 8. elektromagnetickým vyžarovaním,
 9. opis spôsobu deštrukcie prostriedku,

Tajné

 1. spôsob fyzickej realizácie algoritmu, všetkých jeho používaných režimov činnosti vrátane kontrolných príkladov
 2. vývojový diagram hlavných funkčných stavov a čiastkových blokov a opis základných funkčných režimov prostriedku
 3. schému zapojenia prostriedku vrátane technického opisu definičného obsahu programovateľných obvodov, mikroprogramov, pamätí a pod.
 4. komentované zdrojové texty celého programového vybavenia
 5. zdrojový text programového vybavenia prostriedku umožňujúci preklad do tvaru zhodného s certifikovaným prostriedkom a jeho kontrolu
 6. bezpečnostné vlastnosti a technické parametre nosiča kľúčov
 7. spôsob distribúcie kľúčov
 8. spôsob ochrany kľúčov a kryptografického algoritmu pred kompromitáciou
 9. spôsob likvidácie kryptografických stôp po deinštalácii
 10. opis použitých metód, vlastností a bezpečnostných úrovní auditných funkcií
 11. pravidlá na návrh topológie sietí prostriedkov
 12. odolnosť prostriedku proti modifikácii kryptografických častí
 13. odolnosť a spôsob ochrany programových častí prostriedku proti napadnutiu vírusom a inými škodlivými programami alebo proti ich čiastočnej modifikácii
 14. diagnostiku, priebeh a spôsoby testovania a inicializácie kryptografických častí pri certifikácii prostriedku
 15. diagnostiku, priebeh a spôsoby testovania a inicializácie kryptografických častí pri sériovej výrobe prostriedku
 16. bezpečnostné opatrenia pri sériovej výrobe prostriedku
 17. spôsob vykonávania servisnej činnosti prostriedku u používateľa
 18. detekciu kryptografických chýb
 19. opis spôsobu samodeštrukcie prostriedku

Prísne tajné

 1. reakciu prostriedku na vonkajšie podnety rušenia
 2. reakcie prostriedku na náhodné, prípadne úmyselné zmeny pracovného prostredia
 3. reakcie prostriedku na výskyt vlastnej chyby
 4. odolnosť prostriedku proti chybe obsluhy
 5. bezpečnostné opatrenia pri výrobe šifrových materiálov
 6. spôsob likvidácie chybných dielcov a komponentov pri sériovej výrobe a servise prostriedku
 7. spôsob likvidácie použitých, prípadne chybných nosičov kryptografických prvkov

 

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia