Certifikácia prostriedkov

Úrad certifikuje prostriedky, o ktorých certifikáciu požiada rezortný šifrový orgán alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti. Rezortné šifrové orgány certifikujú prostriedky šifrovej ochrany informácií (ŠOI) stupňa utajenia Dôverné a Vyhradené vo svojej pôsobnosti, prípadne prostriedky právnických osôb, ktoré sú držiteľmi potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti.

Certifikáciou prostriedku sa overuje a osvedčuje jeho spôsobilosť chrániť utajované skutočnosti v súlade s bezpečnostným štandardom

  • pre systémy a prostriedky šifrovej ochrany informácií (dokument stupňa utajenia Dôverné)
  • na ochranu pred nežiaducim elektromagnetickým vyžarovaním (dokument stupňa utajenia Vyhradené).

Žiadateľ predkladá certifikačnému pracovisku dokumentáciu prostriedku ŠOI (v listinnej alebo elektronickej forme) v takom stave, aby bolo možné posúdiť jeho bezpečnosť, najmä splnenie požiadaviek bezpečnostného štandardu. Dokumentáciu je potrebné vypracovať v rozsahu vyhlášky o šifrovej ochrane informácií.

Podanie žiadosti o certifikáciu prostriedku ŠOI, ani samotný proces certifikácie, nie sú spoplatnené.

Certifikačné pracovisko posúdi úplnosť predloženej dokumentácie, prípadne žiadateľa vyzve na jej doplnenie. Pokiaľ certifikačné pracovisko konštatuje splnenie všetkých požiadaviek bezpečnostného štandardu prostriedkov ŠOI, vydá certifikát.

Vzory certifikátov prostriedkov šifrovej ochrany informácií

Certifikát sa vydáva spolu s návodom na obsluhu a pravidlami na používanie, ktoré sú distribuované prostredníctvom Národnej distribučnej autority.

Certifikáty majú platnosť najviac 8 rokov pre stupeň utajenia Vyhradené a Dôverné, najviac 6 rokov pre stupeň utajenia Tajné a Prísne tajné.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia