Spôsob otvárania zásielok ASICE

V súvislosti so zasielaním oznámení orgánom verejnej moci v súbore (kontajneri) ASiC-e Vám odporúčame po overení podpisu, rozbaliť dokumenty z (*.asice) napr. cez aplikáciu QES, ktorú nájdete na tomto odkaze

V ASiC-e kontajneri sú zasielané a podpísané napr. dokumenty o zaradení služby do zoznamu základných služieb a jej prevádzkovateľa do registra prevádzkovateľov základných služieb v zmysle § 17 ods. 6 zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vzhľadom na krízové opatrenia zahrňujúce aj prácu z domu, odporúčame komunikáciu s úradmi a inými osobami dôveryhodne zabezpečiť použitím aplikácie na vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu / pečate (ďalej len „KEP“) a na informatívne validovanie KEP podľa nariadenia eIDAS.

Chceme upozorniť na časté podnety zasielané úradu na nesprávny výsledok validácie KEP spôsobený chybnými aplikáciami na validovanie. Príslušné orgány verejnej moci potvrdili, že vedia o chybách aplikácií, používaných napríklad na portáli slovensko.sk, a na ich oprave aktuálne pracujú. Napríklad chybné aplikácie na validovanie KEP, zahrnú nekorektné časové pečiatky do výsledku validácie KEP aj napriek tomu, že nekorektné časové pečiatky pri validácii KEP majú byť povinne ignorované, alebo výsledok validácie KEP zmenia na základe chyby v časovej pečiatke nesúvisiacej s platnosťou podpisu (napr. časovej pečiatky podpísaného obsahu).

KEP je platný aj ak neobsahuje časovú pečiatku zahrňujúcu podpis, napríklad z dôvodu že nekorektné časové počiatky sú ignorované, pričom certifikát podpisovateľa nebol k stanovenému času exspirovaný a nebol ani zrušený. Ak informácie o platnosti podpisu neobsahujú odkaz na identifikáciu (poradie) dôveryhodného zoznamu použitého pri validácii, takúto validáciu nemôžeme považovať za korektnú z dôvodu, že dôveryhodný zoznam má konštitutívny charakter na základe požiadavky legislatívy – nariadenia eIDAS.

Úrad odporúča používať na zabezpečenie elektronického dokumentu len aplikácie, ktoré vyhotovujú a informatívne validujú KEP podľa nariadenia eIDAS, s použitím dôveryhodného zoznamu, napr. aplikáciu QES dostupnú na webovom sídle úradu.

Ak pri validácii použijete aplikáciu QES, pridajte ASiC alebo PDF súbory do zoznamu aplikácie QES, dvojklikom na položku v zozname sa vnoríte do ASiC alebo PDF súboru, zadáte číslo podpisu ak je viacero podpisovateľov a stlačením tlačidla “eIDAS info” si zobrazíte informatívny výsledok validácie. Ak je podpis platný, podpísané dokumenty si zobrazíte alebo exportujete stlačením tlačidiel zobraz alebo export.

Ak na vyhotovenie podpisu typu ASiC použijete aplikáciu QES, najprv pridáte do zoznamu aplikácie QES elektronické dokumenty, zaškrtnete možnosti uložiť podpis s elektronickými dokumentmi do ASiC súboru a po zaškrtnutí uvediete meno súboru ASiC. Podpis vyhotovíte stlačením tlačidla „pridaj podpis / pečať“.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia