Kontrakty

Kontrakt na rok 2020 č.01/2020

Úrad je podľa § 34 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov ústredným orgánom štátnej správy na ochranu utajovaných skutočností, šifrovú službu, kybernetickú bezpečnosť a dôveryhodné služby, a zároveň je zriaďovateľom Kompetenčného centra. Úrad je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny rozpočet Slovenskej republiky.

Kompetenčné centrum je štátnou príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá je na štátny rozpočet zapojená každoročne upravovaným príspevkom poskytovaným úradom v súlade s ustanovením § 21 a § 24 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Poslaním Kompetenčného centra je vo verejnom záujme napomáhať k plneniu odborných úloh úradu v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ochrany utajovaných skutočností, šifrovej ochrany a dôveryhodných služieb.

Na stiahnutie


 

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia