Kontrakty

Podľa § 34 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov je Národný bezpečnostný úrad ústredným orgánom štátnej správy na ochranu utajovaných skutočností, šifrovú službu, kybernetickú bezpečnosť a dôveryhodné služby. Je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny rozpočet Slovenskej republiky.

Úrad je zriaďovateľom Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti, ktoré je štátnou príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá je na štátny rozpočet zapojená každoročne upravovaným príspevkom poskytovaným úradom v súlade s ustanoveniami § 21 a § 24 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Poslaním kompetenčného centra je vo verejnom záujme napomáhať k plneniu odborných úloh úradu v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ochrany utajovaných skutočností, šifrovej ochrany a dôveryhodných služieb.

Logo Národného bezpečnostného úradukompetencne-centrum-1

Na stiahnutie

 

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia