Odborné stanoviská

Národný bezpečnostný úrad poskytuje odborné stanoviská k otázkam vyplývajúcim z aplikačnej praxe v oblasti ochrany utajovaných skutočností, šifrovej služby, kybernetickej bezpečnosti a dôveryhodných služieb.

Sú to odpovede na konkrétne otázky, nepredstavujú právne záväzný výklad všeobecne záväzných právnych predpisov v pôsobnosti úradu, ani individuálny správny akt s konštitutívnymi účinkami.

Ochrana utajovaných skutočností

Dôveryhodné služby

Kybernetická bezpečnosť

Šifrová ochrana informácií

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia