Prístup k informáciám

Prístup k informáciám, pri ktorých neexistujú zákonné prekážky ich sprístupnenia sa realizuje na základe žiadosti o sprístupnenie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií.

Zákonné prekážky sprístupnenia informácií

Zo žiadosti o sprístupnenie informácie adresovanej úradu musí byť zrejmé meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Ak žiadosť o sprístupnenie informácie nebude obsahovať predpísané náležitosti, bude žiadateľ vyzvaný, aby neúplnú žiadosť doplnil.

Žiadosť o sprístupnenie informácie  je možné úradu podať

 • e-mailom na adrese podatelna@nbu.gov.sk
 • písomne na poštovú adresu
  Národný bezpečnostný úrad, Budatínska 30, 851 06 Bratislava
 • telefonicky v pracovných dňoch v čase 8.00 h – 15.00 h
  na čísle: + 421 2 6869 1111
 • faxom na čísle + 421 2 6869 1700
 • osobne v sídle úradu na Budatínskej ulici 30 v Bratislave
  v pracovných dňoch v čase 8.00 h – 15.00 h (na vrátnici kontaktovať klapku 2227)

Ak úrad žiadosti o poskytnutie informácie nevyhovie alebo nevyhovie len sčasti, vydá v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie. Proti tomuto rozhodnutiu možno podať úradu rozklad v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.

Úrad sprístupňuje informácie bezplatne s výnimkou úhrady materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi. Náklady do sumy 0,83 € sa automaticky odpúšťajú, náklady do sumy 3,32 € môžu byť odpustené. Náklady na sprístupnenie informácie prístupnou formou osobe so zmyslovým postihnutím znáša úrad.

 

Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií 

Čierno-biela fotokópia, 1 strana, formát A4

0,03 EUR

Čierno-biela fotokópia, 1 strana, formát A3

0,07 EUR

Farebná fotokópia, 1 strana, formát A4

0,10 EUR

Farebná fotokópia, 1 strana, formát A3

0,20 EUR

1 CD/DVD nosič

0,76 EUR

Informácia poskytnutá telefonicky alebo faxom

podľa aktuálneho cenníka prevádzkovateľov verejnej telekomunikačnej siete

Obálka, formát A6

0,02 EUR

Obálka, formát A5

 0,02 EUR

Obálka, formát A4

 0,07 EUR

Obálka, formát 220 mm x 110 mm

 0,03 EUR

Poštové poplatky

podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty, a.s.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia