Sociálne zabezpečenie

Aktualizované 21. decembra 2023

Vzhľadom na to, že priznávanie a vyplácanie rodičovského dôchodku ostáva v nezmenenej forme tak ako ho zaviedol zákon č. 210/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, dávame do pozornosti povinnosť príslušníkov úradu, ktorí mali vymeriavací základ na platenie poistného na výsluhové zabezpečenie na úrade v roku 2022 a doposiaľ nedoručili odboru personalistiky a sociálneho zabezpečenia úradu Vyhlásenie oprávnenej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok podľa zákona č. 328/2002 Z. z. sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovaSúhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, aby tak urobili v čo najkratšom čase.

Táto povinnosť sa netýka príslušníkov úradu, ktorí mali základ na platenie poistného na výsluhové zabezpečenie na úrade v roku 2021 a vyššie uvedené podklady doručili v priebehu roka 2023. Ich rodičom bude rodičovský dôchodok automaticky vyplácaný aj v roku 2024.

Úhrn súm dávok rodičovského dôchodku za rok 2023 a dávky rodičovského dôchodku na január 2024 bude vyplatený v januári 2024 v jednej sume.

Dovoľujeme si upozorniť, že akékoľvek zmeny, ktoré majú vplyv na vyplácanie rodičovského dôchodku (zmena čísla účtu, úmrtie poberateľa) je potrebné oznámiť odboru personalistiky a sociálneho zabezpečenia úradu.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Dňa 1.7.2023 nadobudol účinnosť zákon č. 210/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, ktorý zaviedol do praxe rodičovský dôchodok pre poberateľa starobného dôchodku, poberateľa invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku, poberateľa výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku, a poberateľa invalidného výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku (ďalej len „poberateľ dôchodku“), ak je rodičom policajta, ktorý je jeho vlastným dieťaťom alebo osvojeným dieťaťom alebo je fyzickou osobou, ktorá vychovala policajta, ktorý mu bol ako dieťa zverený do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a tento policajt mal vymeriavací základ na platenie poistného na výsluhové zabezpečenie a bol povinný platiť poistné na výsluhové zabezpečenie v roku, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku, a písomne vyhlásil, že poberateľovi dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku má vzniknúť nárok na rodičovský dôchodok.

V praxi to znamená, že nárok na rodičovský dôchodok v roku 2023 vznikol poberateľovi dôchodku v prípade, ak príslušník úradu v roku 2021 mal vymeriavací základ na platenie poistného na výsluhové zabezpečenie a ak do 31.08.2023 predloží odboru personalistiky a sociálneho zabezpečenia úradu (ďalej len „odbor“) „Vyhlásenie oprávnenej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok podľa zákona č. 328/2002 Z. z. sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ (ďalej len „Vyhlásenie“). Vo vyhlásení je potrebné uviesť druh dôchodku (starobný dôchodok, invalidný dôchodok vyplácaný po dovŕšení dôchodkového veku, výsluhový dôchodok vyplácaný po dovŕšení dôchodkového veku, alebo invalidný výsluhový dôchodok vyplácaný po dovŕšení dôchodkového veku).

Vzhľadom na to, že na účely priznania a vyplácania rodičovského dôchodku bude odbor spracúvať osobné údaje poberateľa dôchodku, je potrebné aby poberateľ dôchodku vyplnil a podpísal „Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov“, ktorý je potrebné doručiť odboru. Súčasťou tohto súhlasu je čestné vyhlásenie v súvislosti s informáciou o IBAN, na ktorý bude rodičovský dôchodok poukazovaný. V prípade, že poberateľ dôchodku nedisponuje bankovým účtom, resp. neuvedie IBAN na ktorý mu bolo možné zasielať rodičovský dôchodok, tento mu bude poukazovaný poštovou poukážkou.

Suma rodičovského dôchodku v príslušnom kalendárnom roku sa určí ako 1,5 % jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov policajta za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku, z ktorých bolo zaplatené poistné na výsluhové zabezpečenie, najviac ako 1,5 % jednej dvanástiny 1,2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu podľa osobitného predpisu platného v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku; na zmeny vymeriavacích základov po 31. októbri kalendárneho roka predchádzajúceho príslušnému kalendárnemu roku sa neprihliada. Pre ilustráciu, maximálna suma rodičovského dôchodku 21,80 eur mesačne sa dosiahne pri ročnom úhrne vymeriavacích základov v sume 17.361,00 eura. Na webe Sociálnej poisťovne sa nachádza kalkulačka slúžiaca na informatívny výpočet rodičovského dôchodku.

Úhrnná suma rodičovského dôchodku za rok 2023 bude vyplatená do 31.03.2024. Od 1.1.2024 bude rodičovský dôchodok poukazovaný mesačne do 12. dňa v mesiaci na kalendárny mesiac.

Rozhodnutie o rodičovskom dôchodku sa nebude vydávať, vydá sa len v sporných prípadoch.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia