Správne poplatky

    Elektronické podanie EUR Zákon č. 145/1995 Z. z.  položka

Vykonanie bezpečnostnej previerky podnikateľa na stupeň utajenia Vyhradené

 

 

200 EUR

 

 130 EUR

 

POLOŽKA 271

Vykonanie bezpečnostnej previerky podnikateľa na stupeň utajenia Dôverné

 

 

500 EUR

 

430 EUR

 

POLOŽKA 271

Vykonanie bezpečnostnej previerky podnikateľa na stupeň utajenia Tajné

 

 

1 000 EUR

 

  930 EUR

 

POLOŽKA 271

Vykonanie bezpečnostnej previerky podnikateľa na stupeň utajenia Prísne tajné

 

 

1 500 EUR

 

1 430 EUR

 

POLOŽKA 271

Vydanie certifikátu typu mechanického zábranného prostriedku a technického zabezpečovacieho prostriedku

 

 

50 EUR

 

25 EUR

 

POLOŽKA 272

Udelenie kvalifikovaného štatútu
(podľa zákona o dôveryhodných službách)

 

 

665 EUR

 

595 EUR

 

POLOŽKA 268

Certifikácia
(podľa zákona o dôveryhodných službách)

 

 

332 EUR

 

262 EUR

 

POLOŽKA 268

Podľa zákona o správnych poplatkoch poplatky určené v sadzobníku pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak. Podaním vzniká zároveň poplatková povinnosť. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie.

Slovenská pošta, a. s. ponúka viaceré možnosti úhrady platobného predpisu.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia