Výberové konanie

 

Národný bezpečnostný úrad so sídlom v Bratislave, Budatínska 30,

zastúpený JUDr. Romanom Konečným, riaditeľom úradu

 

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie

 

 generálny riaditeľ Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti – príspevková organizácia Národného bezpečnostného úradu

 

Zamestnávateľ: Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti

916 25 Brunovce, Na družstvo 125

 

Miesto výkonu práce: 851 06 Bratislava, Budatínska 32

 

Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti plní úlohy národného odvetvového, technologického a výskumného centra v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Je certifikačným orgánom podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, autorizovanou osobou podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Poskytuje tiež konzultačnú činnosť v oblasti ochrany utajovaných skutočností, kybernetickej bezpečnosti a dôveryhodných služieb, organizuje vzdelávacie podujatia, kurzy, školenia a semináre.

Popis očakávaní od organizácie: Zámerom zriaďovateľa je, aby bolo centrum stabilnou a uznávanou inštitúciou, ktorá dodržiava a rozvíja profesionálne štandardy v oblasti svojho pôsobenia, ale tiež modernou inštitúciou reagujúcou na aktuálne výzvy, akceptujúcou a využívajúcou inovatívne metódy za účelom splnenia svojho poslania. Dôraz sa bude klásť na posilnenie komunikácie s verejnosťou prostredníctvom rôznych aktivít najmä vzdelávacieho charakteru.

Požiadavky na uchádzača o výberové konanie:

 

Kvalifikačné predpoklady a prax:

 • VŠ vzdelanie minimálne druhého stupňa (inžinierske alebo magisterské štúdium), so zameraním na informatiku, alebo elektrotechniku
 • certifikát v oblasti riadenia bezpečnostného rizika (CRISC/ISACA, MoR alebo ekvivalentný)
 • certifikát audítora informačnej bezpečnosti (CISA/ICACA, alebo audítora systému riadenia informačnej bezpečnosti podľa ISO 27000)
 • certifikát v oblasti riadenia informačnej bezpečnosti (CISM/ISACA, alebo ekvivalentný)
 • najmenej 15 rokov praxe pri riadení informačnej a kybernetickej bezpečnosti a riadení bezpečnostných rizík, preukázateľné životopisom s uvedením kontaktu na overiteľnú referenciu
 • skúsenosti s vedením pracovného tímu najmenej 15-20 zamestnancov, nepretržite po dobu najmenej 5 rokov
 • skúsenosti z oblasti riadenia projektov doložené referenciami najmenej na 5 relevantných projektov v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti v posledných 10 rokoch
 • skúsenosti z oblasti technickej normalizácie, s dôrazom na oblasť informačnej bezpečnosti a riadenie rizík

 

Znalosti:

 • z oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti, informačných technológií a riadenia bezpečnostných rizík, preukázateľné prezentačnou a publikačnou činnosťou,
 • procesov a systému riadenia informačnej a kybernetickej bezpečnosti, ako aj zásad organizácie informačnej a kybernetickej bezpečnosti,
 • detailná znalosť zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátane vykonávacích predpisov a právnych predpisov, politík a požiadaviek na súlad, vzťahujúcich sa na informačnú a kybernetickú bezpečnosť, ochranu osobných údajov, riadenie IT služieb, riadenie rizík, dôveryhodné služby, ochranu utajovaných skutočností a elektronickú podobu výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (eGov),
 • technických noriem vzťahujúcich sa na informačnú a kybernetickú bezpečnosť, ochranu údajov, riadenie rizík, riadenie IT služieb a riadenie kontinuity činností,
 • procesov auditovania, zásad auditu, posudzovania a testovania kybernetickej bezpečnosti,
 • procesov a metodík riadenia rizík a znalosť postupov analýzy rizík,
 • typických hrozieb a postupov pre identifikáciu hrozieb a zraniteľností,
 • bezpečnostných mechanizmov.

 

Ďalšie podmienky:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosť,
 • vodičský preukaz skupiny B,
 • úspešný uchádzač musí pred uzavretím pracovnoprávneho vzťahu absolvovať bezpečnostnú previerku I. stupňa „Vyhradené“ a začne sa mu previerka najvyššieho IV. stupňa „Prísne tajné“ – po jej úspešnom absolvovaní musí generálny riaditeľ podmienku bezpečnostnej spoľahlivosti spĺňať počas celého nasledujúceho obdobia výkonu funkcie,
 • znalosť anglického jazyka minimálne na úrovni B2 je vítaná.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 1. žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 2. doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (oskenovaná alebo overená kópia),
 3. profesijný životopis (štruktúrovaný), s uvedením korešpondenčnej adresy uchádzača,
 4. motivačný list,
 5. sken alebo originál čestného prehlásenia o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 6. sken alebo originál súhlasu so spracúvaním osobných údajov,
 7. údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa z. č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 8. osvedčenie o znalosti anglického jazyka – nie je podmienkou,

v prípade potreby, len ak bude uchádzač vyzvaný úradom:

referencie k praxi

Pri elektronickej forme predkladania dokladov je uchádzač povinný zaslať každý dokument zvlášť vo formáte PDF (buď export alebo riadny sken). Fotografia mobilným telefónom nebude akceptovaná.

Uchádzač, ktorý bude pozvaný na výberové konanie, bude vyzvaný na predloženie písomnej predstavy a plánov na naplnenie očakávaní organizácie (v termíne, ktorý úrad uchádzačom oznámi).

 

Druh pracovného pomeru:

hlavný pracovný pomer

Ponúkaný plat v hrubom:

od 3 500,00 eur

Predpokladaný termín nástupu:

najneskôr 01. júla 2020 (po úspešnom absolvovaní bezpečnostnej previerky I. stupňa)

 

Žiadosť o zaradenie do výberového konania s požadovanými prílohami je potrebné doručiť e-mailom na adresu podatelna@nbu.gov.sk alebo poštou (resp. osobne do podateľne) na adresu Národný bezpečnostný úrad, Budatínska 30, 851 06 Bratislava – obálku označte v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ príspevkovej organizácie“.

Uzávierka prijímania žiadostí je 06. 05. 2020 o 14.00 hodine (rozhodujúci je dátum prijatia e-mailovej správy, prevzatia zásielky, resp. dátum na poštovej obálke). Na oneskorene doručené žiadosti sa nebude prihliadať.

 

Postup výberového konania:

 1. Zhromaždenie požadovaných dokladov uchádzačov, ich kontrola a posúdenie výberovou komisiou (v prípade potreby – žiadosť o doplnenie dokladov). Zaslaním požadovaných dokladov nevzniká uchádzačovi automaticky právo na zaradenie do užšieho výberu uchádzačov.
 2. Zaradenie uchádzačov, ktorí predložili potrebné doklady a splnili požiadavky do užšieho výberu, a zamietnutie uchádzačov, ktorí nepredložili potrebné doklady alebo nespĺňajú vyššie uvedené kritériá – toto rozhodnutie patrí výlučne do právomoci výberovej komisie.
 3. Vyzvanie uchádzačov, ktorí boli zaradení do užšieho výberu na predloženie písomnej predstavy a plánov na naplnenie očakávaní organizácie (v termíne, ktorý úrad uchádzačom oznámi).
 4. Pozvanie uchádzačov z užšieho výberu na výberové konanie (dátum, miesto a čas výberového konania bude oznámené uchádzačom písomne najneskôr 7 dní vopred).
 5. Výberová komisia uskutoční s každým uchádzačom osobný pohovor, ktorého súčasťou bude aj stručná prezentácia predloženej predstavy a plánov na naplnenie očakávaní od príspevkovej organizácie; spĺňanie niektorých predpokladov, bude overené písomnou formou.
 6. Výberová komisia zostaví poradie uchádzačov a oznámi im výsledky výberového konania.

 

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia