Vzory dokumentov

Pre elektronické vypĺňanie formulárov odporúčame dokument stiahnuť na pevný disk a použiť aktuálnu verziu jednej za nasledovných aplikácií

Kybernetická bezpečnosť 

Základné služby

Digitálne služby

Jednotky CSIRT

 Dôveryhodné služby
 Ochrana utajovaných skutočností

Okrem žiadostí podľa vyššie uvedených vzorov úrad prijíma podania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia