Hybridné hrozby

Pojem hybridná hrozba sa vzťahuje na činnosť vykonávanú štátnymi alebo neštátnymi subjektmi, ktorej cieľom je poškodiť cieľ ovplyvňovaním jeho rozhodovania na miestnej, regionálnej, štátnej alebo inštitucionálnej úrovni.

Používanie nástrojov hybridného aktivít môže slúžiť na dosiahnutie konkrétnych cieľov aj bez  formálneho vyhlásenia vojny. V súčasnosti existujú desiatky nástrojov hybridných aktivít (napr. zneužívanie zraniteľností vo verejnej správe, dezinformácie, kybernetická či priemyselná špionáž, zneužívanie právnych pravidiel, procesov, inštitúcií a argumentov) a rôznych nátlakových a podvratných činností a konvenčných a nekonvenčných metód, napríklad diplomatických, vojenských, ekonomických a technologických. Súčasťou hybridného spôsobu boja môžu byť masívne dezinformačné kampane a využívanie sociálnych médií na propagandu alebo radikalizáciu, nábor a priame ovládanie priaznivcov.

Hybridné hrozby sú rôznorodé a pôsobia naprieč doménami infraštruktúry, kybernetického priestoru, vesmíru, ekonomiky, obrany, kultúry, spoločnosti, verejnej správy, práva, spravodajských služieb, diplomacie, politiky a informácií.

Hybridné vedenie boja v sebe spája rôzne formy a stratégie. Slovenská republika sa najčastejšie stretáva s pokusmi o ovplyvňovanie verejnej mienky v kybernetickom priestore, ktorý má sám o sebe hybridnú povahu. Nie je totiž vlastnený ani prevádzkovaný výlučne verejnými alebo súkromnými subjektmi. Pokrok v boji proti hybridným hrozbám si preto vyžaduje úzku spoluprácu medzi verejným a súkromným sektorom, ako aj civilno-vojenskú interakciu, pričom sa musí prijať celospoločenský prístup k problému.

Národný bezpečnostný úrad v rozsahu zverených kompetencií realizuje štátnu politiku v oblasti ochrany utajovaných skutočností, šifrovej služby, kybernetickej bezpečnosti a dôveryhodných služieb. Tieto oblasti môžu byť nepriaznivo ovplyvnené hybridnými aktivitami v kybernetickej doméne a v doméne verejnej správy.


Mohlo by Vás zaujímať

Terminologický slovník vznikol z iniciatívy Národného bezpečnostného analytického centra (NBAC), ktoré je analytickým, komunikačným a kooperačným pracoviskom Slovenskej informačnej služby založeným na aktívnej participácii slovenských bezpečnostných orgánov. Na jeho činnosti sa podieľa aj úrad. 
Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia