Hybridné hrozby a dezinformácie

Národný bezpečnostný úrad zastrešuje mnoho aktivít a medzi nimi je aj boj s hybridnými hrozbami a dezinformáciami.  Nadväzuje tak na celoštátne aj celoeurópske úsilie. 

Vláda Slovenskej republiky sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala pripraviť akčný plán na koordináciu boja proti hybridným hrozbám a šíreniu dezinformácií či vybudovať adekvátne centrálne kapacity pre jeho realizáciu.

Úlohou Národného bezpečnostného úradu je systematicky sledovať, vyhodnocovať, analyzovať a reagovať na aktivity, ktoré majú potenciál polarizovať spoločnosť, vnášajú neistotu, a tým podkopávajú legitimitu, dôveryhodnosť, akcieschopnosť štátnych inštitúcií a demokratický ústavný poriadok a majú tak negatívny vplyv na realizáciu bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky.

Pri boji s dezinformáciami a hybridnými hrozbami úzko spolupracujú Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT, ale aj ďalšie útvary úradu. Svoje výstupy poskytujú Situačnému centru Slovenskej republiky, ktoré pôsobí pri Úrade vlády Slovenskej republiky, a Národnému bezpečnostnému analytickému centru, ktoré je analytickým, komunikačným a kooperačným pracoviskom Slovenskej informačnej služby založeným na aktívnej participácii slovenských bezpečnostných orgánov.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia