Hybridné hrozby a dezinformácie

Národný bezpečnostný úrad od 1. júla 2020 prevádzkuje Pracovisko pre hybridné hrozby a dezinformácie. Jeho zriadenie nadväzuje na celoštátne aj celoeurópske úsilie bojovať proti hybridným hrozbám a dezinformáciám. Vláda Slovenskej republiky sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala pripraviť akčný plán na koordináciu boja proti hybridným hrozbám a šíreniu dezinformácií či vybudovať adekvátne centrálne kapacity pre jeho realizáciu.

Úlohou pracoviska pre hybridné hrozby a dezinformácie je systematicky sledovať, vyhodnocovať, analyzovať a reagovať na aktivity, ktoré majú potenciál polarizovať spoločnosť, vnášajú neistotu, a tým podkopávajú legitimitu, dôveryhodnosť, akcieschopnosť štátnych inštitúcií a demokratický ústavný poriadok a majú tak negatívny vplyv na realizáciu bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky.

Pracovisko pre hybridné hrozby a dezinformácie úzko spolupracuje s Národným centrom kybernetickej bezpečnosti SK-CERT, ale aj ďalšími útvarmi úradu. Svoje výstupy poskytuje Situačnému centru Slovenskej republiky, ktoré pôsobí pri Úrade vlády Slovenskej republiky, a Národnému bezpečnostnému analytickému centru, ktoré je analytickým, komunikačným a kooperačným pracoviskom Slovenskej informačnej služby založeným na aktívnej participácii slovenských bezpečnostných orgánov.

Pracovisko pre hybridné hrozby a dezinformácie je v rámci organizačnej štruktúry úradu začlenené pod námestníka riaditeľa úradu.

Kontakt: phhd@nbu.gov.sk
Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia