Partneri úradu

V oblasti boja proti hybridným hrozbám a dezinformáciám spolupracuje úrad s príslušnými štátnymi inštitúciami, a tiež s organizáciami mimovládneho sektora.

Vzhľadom na globálny dosah hybridných hrozieb a cezhraničný presah šírenia dezinformácií spolupracuje úrad aj relevantnými medzinárodnými organizáciami a združeniami.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia