O úrade

MG_3413

Národný bezpečnostný úrad od svojho vzniku 1. júla 2001 sídli na Budatínskej ulici v Bratislave. Zriadenie úradu historicky súvisí s rokovaniami o vstupe Slovenskej republiky do EÚ a NATO, v rámci ktorých vznikla požiadavka na vytvorenie nezávislej inštitúcie, ktorá by zodpovedala za ochranu utajovaných skutočností a šifrovú ochranu informácií. Úrad začal pôsobiť 1. novembra 2001 prevzatím potrebných kompetencií od Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Kompetencie úradu pribúdali postupne. V roku 2002 sa rozšírili o oblasť elektronického podpisu. V rokoch 2015 – 2018 úrad poskytoval Súdnej rade Slovenskej republiky podklady pre posudzovanie spôsobilosti kandidátov na sudcov. Dôležitú zmenu prinieslo európske nariadenie eIDAS a nový zákon o dôveryhodných službách, ktorý v plnom rozsahu nahradil zákon o elektronickom podpise. 1. januára 2016 úrad prevzal zodpovednosť za problematiku kybernetickej bezpečnosti. 1. apríla 2018 nadobudol účinnosť zákon o kybernetickej bezpečnosti, ktorý komplexne upravuje oblasť kybernetickej a informačnej bezpečnosti v Slovenskej republike.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia