Organizačná štruktúra

 

Organizacna_struktura_SK_Internet 

Na čele úradu stojí riaditeľ, ktorý zodpovedá za činnosť úradu, riadi ho a reprezentuje navonok. Riaditeľa úradu v čase jeho neprítomnosti vo vyhradenom rozsahu zastupuje námestník riaditeľa úradu. Organizačne sa úrad člení na sekcie a priamo riadené odbory, sekcie sa ďalej členia na odbory.

Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT plní úlohy národnej jednotky CSIRT. Centrum zabezpečuje služby spojené s riadením bezpečnostných incidentov, odstraňovaním ich následkov a následnou obnovou činnosti informačných systémov v spolupráci s ich vlastníkmi a prevádzkovateľmi, ale aj výkon analytických činností, výskumu, rozširovania bezpečnostného povedomia a vzdelávania v oblasti kybernetickej bezpečnosti. a ďalšie úlohy na úseku kybernetickej bezpečnosti.

Sekcia previerok v oblasti personálnej bezpečnosti a priemyselnej bezpečnosti vykonáva činnosti súvisiace s realizáciou bezpečnostných previerok fyzických osôb a podnikateľov. Okrem osvedčení a potvrdení, ktoré umožňujú prístup k národným utajovaným skutočnostiam, zabezpečuje vydávanie certifikátov o bezpečnostnej previerke fyzickej osoby a certifikáty podnikateľa o priemyselnej bezpečnosti pre oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami NATO a EÚ.   

Sekcia regulácie a dohľadu je vecným útvarom úradu v oblasti ochrany utajovaných skutočností, šifrovej ochrany informácií, kybernetickej bezpečnosti a dôveryhodných služieb. Plní úlohy v oblasti výkonu kontroly, auditu a dohľadu. Udeľuje a odníma kvalifikovaný štatút, určuje základnú službu a jej prevádzkovateľa, určuje digitálnu službu a jej poskytovateľa. Vydáva stanoviská a metodiky, vytvára koncepčné a strategické materiály, vypracováva bezpečnostné štandardy a znalostné štandardy, certifikačné politiky a podpisové politiky, politiku správania sa v kybernetickom priestore, zásady predchádzania kybernetickým bezpečnostným incidentom a zásady ich riešenia. Na medzinárodnej úrovni zastupuje úrad a koordinuje zahraničné aktivity úradu. Pripomienkuje návrhy legislatívnych materiálov v rámci medzirezortného pripomienkového konania a vykonáva legislatívny proces materiálov so zahraničným prvkom.

Odbor projektového a finančného riadenia zabezpečuje programové a projektové riadenie, participuje na koordinácii v rámci projektového a riadenia programov a projektov financovaných zo zdrojov EÚ, grantov financovaných z národných zdrojov zo štátneho rozpočtu alebo iných zdrojov, participuje na výkone aktivít súvisiacich s procesom finančného riadenia v rámci implementácie projektov, koordinuje činnosti v rámci verejného obstarávania projektov, programov a grantov.

Technická sekcia vykonáva akreditáciu a certifikáciu v oblasti ochrany utajovaných skutočností pre personálnu bezpečnosť, administratívnu bezpečnosť, fyzickú bezpečnosť, objektovú bezpečnosť, bezpečnosť technických prostriedkov a priemyselnú bezpečnosť, v oblasti šifrovej ochrany informácií, v oblasti kybernetickej bezpečnosti a v oblasti dôveryhodných služieb. Realizuje a udržuje chod a prevádzku informačných a komunikačných systémov úradu.

Kancelária úradu zabezpečuje a vykonáva základné administratívne a organizačné činnosti súvisiace s riadením a činnosťou úradu, zabezpečuje legislatívne a právne záležitosti úradu, buduje a rozvíja externé vzťahy a spoluprácu so štátnymi orgánmi, akademickou obcou a so súkromným sektorom a zabezpečuje komunikáciu smerom k verejnosti, zabezpečuje a vykonáva správu a údržbu majetku úradu a verejné obstarávanie pre potreby úradu.

Odbor personalistiky a sociálneho zabezpečenia zabezpečuje personálnu a mzdovú politiku úradu, sociálne zabezpečenie, vzdelávanie, odmeňovanie a zdravotnú starostlivosť pre príslušníkov a zamestnancov úradu.

Sekcia vnútornej bezpečnosti zaisťuje vnútornú bezpečnosť úradu a zabezpečuje fyzickú a technickú ochranu objektov úradu. Vykonáva vnútornú kontrolu a finančnú kontrolu, vybavuje sťažnosti a petície.

Osobitné zahraničné pracovisko plní úlohy pri rozvíjaní a budovaní medzinárodných vzťahov a spolupráce úradu v zahraničí. Pracovisko zabezpečuje komunikáciu medzi úradom a zahraničnými partnermi, zastupuje záujmy Slovenskej republiky v oblastiach zverených do právomoci úradu v rámci NATO, v európskych inštitúcií a agentúr a realizuje bilaterálnu a multilaterálnu spoluprácu v rámci zastúpenia úradu v zahraničí.

Útvar vnútorného auditu vykonáva vnútorný audit úradu a plní ďalšie úlohy podľa zákona o finančnej kontrole a audite.

Pracovisko pre hybridné hrozby a dezinformácie  plní úlohy v oblasti boja proti hybridným hrozbám a šíreniu dezinformácií.

Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti je príspevková organizácia úradu, ktorá vo verejnom záujme napomáha plniť odborné úlohy úradu v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ochrany utajovaných skutočností, šifrovej ochrany a dôveryhodných služieb.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia