Protikorupčný program

Vláda Slovenskej republiky 12. decembra 2018 prijala uznesenie č. 585/2018, ktorým schválila Protikorupčnú politiku Slovenskej republiky na roky 2019 – 2023. Materiál komplexne upravuje protikorupčnú politiku SR a zdokonaľuje systém protikorupčnej prevencie. Reaguje na aktuálne výzvy a protikorupčné trendy v slovenskej spoločnosti a taktiež využíva medzinárodné skúsenosti v oblasti boja proti korupcii.  Ambíciou je nahradiť formalistický, resp. úradnícky prístup k zápasu s korupciou prístupom, ktorý kladie dôraz na dosiahnutú účinnosť protikorupčných opatrení.

Jednotlivé rezorty majú osobitnú oblasť pôsobnosti a vláda SR ich zaviazala vypracovať vlastné protikorupčné programy, do ktorých sa premietne adresnejšia a podrobnejšia podoba realizácie Protikorupčnej politiky SR.

Protikorupčný program Národného bezpečnostného úradu (04. 07. 2023, pdf, 487 kB) je nástrojom na posilňovanie a presadzovanie protikorupčnej kultúry a zdokonalenie riadenia a rozpoznávania korupčných rizík v podmienkach úradu. Vo svojom protikorupčnom programe úrad posudzuje a vyhodnocuje existujúce korupčné riziká a zavádza konkrétne systémové opatrenia zamerané na prevenciu korupcie a podporu protikorupčného správania na úrade.

Podozrenia z korupcie príslušníkov úradu môžu občania aj naďalej oznamovať prostredníctvom protikorupčného e-mailu, ktorý bol zriadený v roku 2015.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia