Riaditeľ

Riaditeľ zodpovedá za činnosť úradu, riadi ho a reprezentuje navonok. Na návrh vlády Slovenskej republiky ho volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky jednoduchou väčšinou hlasov. Funkčné obdobie je sedem rokov.

Riaditeľ rozhoduje o spôsobe realizácie hlavných úloh úradu, schvaľuje interné právne predpisy, rozhoduje o vnútornom organizačnom usporiadaní úradu a o personálnych otázkach príslušníkov a zamestnancov úradu. Zastrešuje medzirezortnú spoluprácu úradu a je trvale prizývaným členom Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky. Na rokovanie vlády Slovenskej republiky a jej poradných orgánov predkladá návrh štatútu úradu, návrhy legislatívnych, koncepčných a strategických dokumentov a informácie o plnení úloh úradu. Národnej rade Slovenskej republiky poskytuje informácie potrebné ku kontrole činnosti úradu.

Riaditeľ určuje zásady v oblasti medzinárodnej spolupráce a v súlade so zahraničnopolitickými prioritami vlády Slovenskej republiky podporuje a rozvíja partnerstvá s inštitúciami zahraničných štátov a medzinárodných organizácií.

21. mája 2019 Národná rada Slovenskej republiky zvolila za riaditeľa úradu JUDr. Romana Konečného.

JUDr. Roman Konečný vykonáva funkciu riaditeľa úradu od 1. júna 2019.

Dátum narodenia
03.06.1977

Vzdelanie
2003 – 2004
Akadémia Policajného zboru v Bratislaveodbor bezpečnostná služba – rigorózna skúška

1998 – 2003
Akadémia Policajného zboru v Bratislaveodbor bezpečnostná služba – štátna záverečná skúška

1991 – 1995
Obchodná akadémia Šuranyodbor bankovníctvo

Prax
2012 – 2019
Národný bezpečnostný úradnámestník riaditeľa úradu

1996 – 2012
Slovenská informačná služba

Cudzí jazyk
anglický

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia