Symboly


logo-NBU-SK
Logo úradu
je súčasťou štandardného vizuálneho systému logotypov štátnej správy Slovenskej republiky vytvoreného na návrh Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorý úrad implementoval v roku 2016. Zjednotenie logotypov má vyjadrovať legitimitu štátnej správy a reprezentovať štátnu správu Slovenskej republiky v širšom kontexte. Logo je základným a zjednocujúcim prvkom oficiálnej komunikácie úradu s vonkajším prostredím.

Základným vizuálnym motívom je štátny znak v podobe určenej zákonom o štátnych symboloch. Dopĺňa ho jednotný vizuálny systém založený na použití spoločnej typografie a grafického motívu trikolóry. Napriek tomu, že všetky systémy majú jednotný charakter, využívajú sa v rôznych obmenách na definovanie jednotlivých úrovní štátnej správy. Úrad ako ústredný orgán štátnej správy používa vertikálnu pozíciu jednotlivých prvkov. Typografia vychádza zo štýlov písmovej rodiny History, ktorej autorom je slovenský dizajnér Peter Biľak.

Znak Národného bezprčnostného úraduZnak úradu je priemyselný vzor, ktorý vznikol v roku 2001. Do registra ochranných známok na Úrade priemyselného vlastníctva bol zaevidovaný 17. júla 2002 pod číslom 206 355. Použitie znaku inými subjektmi je preto možné len so súhlasom úradu. Spoločne s vlajkou úradu je základným nástrojom identifikácie príslušnosti k úradu a používa sa pri všetkých slávnostných a ceremoniálnych príležitostiach.

Úradný znak, podobne ako vlajka úradu, nebol navrhnutý striktne podľa heraldických pravidiel, napriek tomu bola jeho tvorba konzultovaná odborníkmi z Heraldickej komisie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Znak má tvar rovnoramenného trojuholníka s oblými stranami, ktorý má evokovať tvar štítu ako symbolu ochrany a obrany hodnôt. Zlatá farba obruby vyjadruje výnimočnosť a unikátnosť inštitúcie a jej poslania. Bordová farba nevyjadruje preliatie krvi, ako to býva v niektorých štátnych znakoch, ale naopak má asociovať život a vitalitu. Utajované skutočnosti sú životne dôležitými informáciami, ktoré pretekajú v rámci štátnych inštitúcií a prenášajú poznanie. Sú neodmysliteľnou súčasťou štátu a úrad je ich ochranca. Zdôraznenie ochrany vyjadrujú aj psie hlavy, vzhľadom na to, že pes je jej tradičným symbolom. Psy držia tri Svätoplukove prúty, ktoré naznačujú súdržnosť a odkazujú na tradície a potrebu spolupracovať na vnútroštátnej ale aj na medzinárodnej úrovni, pretože spoločne sme všetci silnejší a bezpečnejší. Použitie štátneho znaku vyjadruje, že je úrad štátnou inštitúciou a prispieva k ochrane štátnosti a činnosť úradu je zameraná prioritne na ochranu záujmov štátu a jeho občanov. Grafickou výplňou znaku je list lipy, ktorý ukončuje trojuholníkový tvar obsahu. Symbolizuje slovanstvo a v širšom význame aj spolupatričnosť k nielen nášmu štátu, ale že sme prirodzenou a neoddeliteľnou súčasťou väčšieho sveta.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia