Organizačná štruktúra

Organizacna_Struktura_Internet_SK-01

Na čele úradu stojí riaditeľ, ktorý zodpovedá za činnosť úradu, riadi ho a reprezentuje navonok. Riaditeľa úradu v čase jeho neprítomnosti vo vyhradenom rozsahu zastupuje námestník riaditeľa úradu, ktorý zodpovedá aj za koordináciu činností útvarov a koordináciu činností projektových tímov. Organizačne sa úrad člení na sekcie a priamo riadené odbory, sekcie sa ďalej členia na odbory.

Kancelária úradu koordinuje činnosť útvarov úradu, zabezpečuje a vykonáva základné administratívne a organizačné činnosti súvisiace s riadením a činnosťou úradu, zabezpečuje legislatívne a právne záležitosti úradu, realizuje personálnu a mzdovú politiku úradu, koordinuje medzinárodnú spoluprácu, buduje a rozvíja externé vzťahy a spoluprácu so štátnymi orgánmi, akademickou obcou a so súkromným sektorom a zabezpečuje komunikáciu smerom k verejnosti.

Sekcia previerok v oblasti personálnej bezpečnosti a priemyselnej bezpečnosti vykonáva činnosti súvisiace s realizáciou bezpečnostných previerok fyzických osôb a podnikateľov a so zabezpečovaním podkladov pre rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti. Okrem osvedčení a potvrdení, ktoré umožňujú prístup k národným utajovaným skutočnostiam, zabezpečuje vydávanie certifikátov o bezpečnostnej previerke fyzickej osoby a certifikáty podnikateľa o priemyselnej bezpečnosti pre oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami NATO a EÚ.   

Technická sekcia vykonáva akreditáciu a certifikáciu v oblasti ochrany utajovaných skutočností pre personálnu bezpečnosť, administratívnu bezpečnosť, fyzickú bezpečnosť, objektovú bezpečnosť, bezpečnosť technických prostriedkov a priemyselnú bezpečnosť, v oblasti šifrovej ochrany informácií, v oblasti kybernetickej bezpečnosti a v oblasti dôveryhodných služieb. Realizuje a udržuje chod a prevádzku informačných a komunikačných systémov úradu. Ďalej koordinuje a vykonáva úlohy v rámci Národného bezpečnostného analytického centra a Národnej jednotky SK- CERT.

Národná jednotka SK-CERT plní úlohy národnej jednotky CSIRT a ďalšie úlohy na úseku kybernetickej bezpečnosti.

Odbor regulácie a dohľadu plní úlohy v oblasti výkonu kontroly, auditu a dohľadu. Vydáva stanoviská a metodiky k všeobecne záväzným právnym predpisom a medzinárodným dohodám a dokumentom v gescii úradu, udeľuje a odníma kvalifikovaný štatút, vypracováva koncepčné a strategické materiály, bezpečnostné štandardy a znalostné štandardy, certifikačné politiky a podpisové politiky, politiku správania sa v kybernetickom priestore, zásady predchádzania kybernetickým bezpečnostným incidentom a zásady ich riešenia. Ďalej vypracováva analýzy a správy stavu ochrany utajovaných skutočností, šifrovej ochrany informácií, kybernetickej bezpečnosti a dôveryhodných služieb a navrhuje k nim príslušné opatrenia, návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov a iných záväzných dokumentov v pôsobnosti úradu.

Sekcia ekonomiky a prevádzky zabezpečuje finančné riadenie úradu, koordináciu v procese hospodárenia s finančnými prostriedkami, vrátane účtovníctva a výkazníctva, správu a údržbu majetku úradu, verejné obstarávanie pre potreby úradu.

Odbor vnútornej bezpečnosti zaisťuje vnútornú bezpečnosť úradu a zabezpečuje fyzickú a technickú ochranu objektov úradu. Vykonáva vnútornú kontrolu a finančnú kontrolu, vybavuje sťažnosti a petície.

Vnútorný audítor vykonáva vnútorný audit úradu a plní ďalšie úlohy podľa zákona o finančnej kontrole a audite.

 

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia