Legislatíva

balance-3461325_1920

Úrad ako ústredný orgán štátnej správy sa pri plnení úloh riadi Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, právne záväznými aktmi Európskej únie, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi, ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, uzneseniami vlády Slovenskej republiky, svojim štatútom a organizačným poriadkom ako aj ostatnými internými predpismi úradu.

Kľúčové sú predovšetkým zákony upravujúce oblasť

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia