Medzirezortné pripomienkové konanie

Materiály, ktoré úrad predkladá na medzirezortné pripomienkové konanie sa nachádzajú na právnom a informačnom portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia