Ochrana utajovaných skutočností

Slovenská republika

Ústavný zákon č. 254/2006 Z. z. o zriadení a činnosti výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu

Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 216/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú oblasti utajovaných skutočností

Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 336/2004 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti v znení vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 315/2006 Z. z.

Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 337/2004 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o certifikácii mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov

Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 339/2004 Z. z. o bezpečnosti technických prostriedkov

Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 48/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností

Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 301/2013 Z. z. o priemyselnej bezpečnosti a o bezpečnostnom projekte podnikateľa

Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 134/2016 Z. z. o personálnej bezpečnosti

Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 135/2016 Z. z. o skúške bezpečnostného zamestnanca

Európska únia

Rada EÚ

Rozhodnutie Rady č. 2013/488/EÚ o bezpečnostných predpisoch na ochranu utajovaných skutočností EÚ

Odporúčanie č. 16012/1/04 – Pravidlá bezpečnostných previerok osôb (EU LIMITÉ)

Odporúčanie č. 14035/1/07 – Pravidlá fyzickej ochrany utajovaných skutočností EÚ (EU LIMITÉ)

Odporúčanie č. 15386/07 – Proces riadenia rizík EÚ v oblasti fyzickej bezpečnosti (EU LIMITÉ)

Odporúčanie č. 16751/11 – Politika registrácie z bezpečnostných dôvodov (EU LIMITÉ)

Odporúčanie č. 14845/11 – Pravidlá znižovania stupňa utajenia a odtajňovania dokumentov Rady (EU LIMITÉ)

Odporúčanie č. 10872/11 – Politika vytvárania utajovaných skutočností EÚ (EU LIMITÉ)

Odporúčanie č. 10873/11 – Pravidlá označovania utajovaných skutočností EÚ (EU LIMITÉ)

Odporúčanie č. 5385/13 – Pravidlá pre prenášanie utajovaných skutočností EÚ komerčnými kuriérmi (EU LIMITÉ)

Komisia EÚ

Rozhodnutie komisie (EÚ, Euratom) 2019/1961 o vykonávacích predpisoch manipulácie so skutočnosťami so stupňom utajenia

Rozhodnutie komisie (EÚ, Euratom) 2019/1962 o vykonávacích predpisoch manipulácie so skutočnosťami so stupňom utajenia

Rozhodnutie komisie (EÚ, Euratom) 2019/1963, ktorým sa stanovujú vykonávacie predpisy pre oblasť priemyselnej bezpečnosti v súvislosti s utajovanými zmluvami na verejné zákazky

Rozhodnutie Komisie (EÚ, Euratom) č. 2015/443 o bezpečnosti v Komisii

Rozhodnutie Komisie (EÚ, Euratom) č. 2015/444 o bezpečnostných predpisoch na ochranu utajovaných skutočností EÚ

Európska služba pre vonkajšiu činnosť (EEAS)

Rozhodnutie vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku z 19. septembra 2017 o bezpečnostných pravidlách Európskej služby pre vonkajšiu činnosť – ADMIN(2017) 10

Európsky parlament

Rozhodnutie predsedníctva Európskeho parlamentu č. 2011/C 190/02 o pravidlách zaobchádzania s dôvernými informáciami zo strany Európskeho parlamentu

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie

Európske spoločenstvo pre atómovú energiu (EURATOM)

Nariadenie (EURATOM) č. 3 vykonávajúce článok 24 zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu C 406/58

Súdny dvor EÚ

Rozhodnutie Súdneho dvora (EÚ) 2016/2386 z 20. septembra 2016, ktorým sa stanovujú bezpečnostné pravidlá pri manipulácii s informáciami alebo prílohami predloženými pred Všeobecným súdom podľa článku 105 jeho rokovacieho poriadku

Organizácia Severoatlantickej zmluvy

C-M(2002)49 – Bezpečnosť v rámci Organizácie Severoatlantickej zmluvy (english version, slovenský preklad)

Direktíva AC/35-D/2000-REV7 o personálnej bezpečnosti (NATO UNCLASSIFIED)

Direktíva AC/35-D/2001-REV2 o fyzickej bezpečnosti (NATO UNCLASSIFIED)

Direktíva AC/35-D/2002-REV4 o administratívnej bezpečnosti (NATO UNCLASSIFIED)

Direktíva AC/35-D/2004-REV3 pre CIS (NATO UNCLASSIFIED)

Direktíva AC/35-D/2003-REV5 pre utajovené projekty a priemyselnú bezpečnosť (NATO UNCLASSIFIED)

CM(2002)50 – Ochranné opatrenia pre civilné a vojenské orgány NATO, rozmiestnené sily NATO a postupy proti teroristickým hrozbám (NATO UNCLASSIFIED)

CM(2007)0118 – Politika riadenia informácií NATO (NIMP) (NATO UNCLASSIFIED)

CM(2002)60 – Riadenie neutajovaných informácií NATO

 

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia