Šifrová ochrana informácií

Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 340/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o šifrovej ochrane informácií v znení vyhlášky č. 136/2016 Z. z.

Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 135/2016 Z.z. o skúške bezpečnostného zamestnanca

 

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia