Riaditeľ

Riaditeľ zodpovedá za činnosť úradu, riadi ho a reprezentuje navonok. Na návrh vlády Slovenskej republiky ho volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky jednoduchou väčšinou hlasov. Funkčné obdobie je sedem rokov.

Riaditeľ rozhoduje o spôsobe realizácie hlavných úloh úradu, schvaľuje interné právne predpisy, rozhoduje o vnútornom organizačnom usporiadaní úradu a o personálnych otázkach príslušníkov a zamestnancov úradu. Zastrešuje medzirezortnú spoluprácu úradu a je trvale prizývaným členom Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky. Na rokovanie vlády Slovenskej republiky a jej poradných orgánov predkladá návrh štatútu úradu, návrhy legislatívnych, koncepčných a strategických dokumentov a informácie o plnení úloh úradu. Národnej rade Slovenskej republiky poskytuje informácie potrebné ku kontrole činnosti úradu.

Riaditeľ určuje zásady v oblasti medzinárodnej spolupráce a v súlade so zahraničnopolitickými prioritami vlády Slovenskej republiky podporuje a rozvíja partnerstvá s inštitúciami zahraničných štátov a medzinárodných organizácií.

Funkciu riaditeľa od 1. júna 2012 vykonáva Ing. Jozef Magala.

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia