Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa
   
Identifikačné a kontaktné údaje* Obchodné meno/meno a priezvisko IČO
(ak bolo pridelné)
Adresa trvalého bydliska/sídlo PSČ Obec Štát e-mail/tel. kontakt
prevádzkovateľ Národný bezpečnostný úrad 36 061 701 Budatínska 30  851 06 Bratislava Slovenská republika podatelna@nbu.gov.sk
spoločný prevádzkovateľ Facebook
spoločný prevádzkovateľ Microsoft             
zástupca prevádzkovateľa
zodpovedná osoba Natália Bosnyaková           gdpr@nbu.gov.sk
*prevádzkovateľ vypíše políčka, ktoré sú relevantné, napr. ak nemá určenú zodpovednú osobu záznam nebude takéto informácie obsahovať
P. č. Účel spracúvania Právny základ spracovateľskej činnosti
(nepovinné)
Kategórie dotknutých osôb Kategória osobných údajov Lehota na výmaz OÚ Kategória príjemcov Označenie tretej krajiny alebo
medzinárodnej organizácie
Bezpečnostné opatrenia
(technické a organizačné)
1 Personalistika a mzdy Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2016/679), čl. 9 ods. 2 písm. b) a h) nariadenia (EÚ) 2016/679 pre osobitnú kategóriu osobných údajov, zákon č. 55/2017 Z. z., zákon č. 461/2003 Z. z.,  zákon č. 311/2001 Z. z, zákon č. 552/2003 Z. z.,  zákon č. 553/2003 Z. z., zákon č. 462/2003 Z. z., zákon č. 595/2003 Z. z., zákon č. 580/2004 Z. z., zákon č. 5/2004 Z. z., zákon č. 215/2004 Z. z.   uchádzači o prijatie do služobného pomeru a do pracovného pomeru, príslušníci úradu, manželia a manželky príslušníkov úradu a zamestnancov úradu, deti a rodičia príslušníkov úradu a zamestnancov úradu, blízke osoby, bývalí príslušníci úradu, osoby s ktorými úrad uzatvára dohody o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru bežné, citlivé osobné údaje, osobné údaje uvedené v životopise, údaje o mzde a služobnom plate, údaje o pracovnej kvalifikácii, údaje o dosiahnutom vzdelaní, osobné údaje týkajúce sa zdravia (údaje o dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby pre chorobu alebo úraz a údaje o pracovnej neschopnosti), údaje o zmenenej zdravotnej klasifikácii a zmenenej pracovnej schopnosti, údaje o manželovi alebo manželke, deťoch, rodičoch v rozsahu titul, meno, priezvisko, rodné meno, adresa, dátum narodenia, rodné  číslo, údaje o priznaní dôchodku a druhu dôchodku osobný spis príslušníka úradu sa uchováva počas trvania služobného pomeru a na účely osobitného zákona aj po skončení pomeru (§14 ods. 7 zákona č. 73/1998 Z. z.). Výmaz sa zabezpečuje až po uplynutí úložnej lehoty pre súvisiace registratúrne záznamy Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, zástupcovia zamestnancov (odborová organizácia), iní poverení prijemcovia, daňový úrad, súd, orgány činné v trestnom konaní, vzdelávacie inštitúcie, orgány štátnej správy,  príslušníci úradu a zamestnanci úradu a iné oprávnené subjekty prenos do tretej krajiny je možný najmä v oblasti sociálneho zabezpečenia (dôchodky) Poverenia a pokyny vydané relevantnému okruhu príslušníkov úradu a zamestnancov úradu, nastavenia priamo v personálnom programe (napr. anonymizácia údajov po ukončení pracovnoprávneho vzťahu)
2 Prijímacie konanie zamestnancov,  prijímacie konanie riaditeľa úradu zákon č. 552/2003 Z.z., zákon č. 311/2001 Z.z.,  zákon č. 215/2004 Z. z.  uchádzači o zamestnanie bežné osobné údaje, osobitné kategórie osobných údajov      podľa registratúrneho plánu - pri neprijatí 2 roky zložky vykonávajúce zisťovania v rámci bezpečnostnej previerky,
poskytovatelia poštových služieb,register trestov,
zdravotnícke zariadenie (lekár) určený úradom pre posúdenie zdravotnej spôsobilosti uchádzača ak  určuje osobitný predpis,
poverení príslušníci úradu  a zamestnanci úradu a iné oprávnené subjekty
prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje Poverenia a pokyny vydané relevantnému okruhu príslušníkov úradu a zamestnancov úradu
3  Prijímacie konanie príslušníkov zákon č. 73/1998 Z. z.  uchádzači o zamestnanie bežné osobné údaje, osobitné kategórie osobných údajov     podľa registratúrneho plánu  - pri neprijatí 2 roky zložky vykonávajúce zisťovania v rámci bezpečnostnej previerky,
 poskytovatelia poštových služieb,register trestov,
zdravotnícke zariadenie (lekár) určený úradom pre posúdenie zdravotnej spôsobilosti uchádzača ak  určuje osobitný predpis,
poverení príslušníci úradu a zamestnanci úradu a iné oprávnené subjekty
prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostný projekt
4 Výberové konanie  zákon č. 73/1998 Z. z.  uchádzači o zamestnanie osobné údaje uvedené v životopise, osobné údaje uvedené vo výpise z registra trestov, doklad o dosiahnutom vzdelaní  10 rokov  Úrad vlády SR a iné oprávnené subjekty prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostný projekt
5 Žiadosti o prijatie do zamestnania mimo výberového konania zákon č. 311/2001 Z. z.  uchádzači o zamestnanie bežné osobné údaje, osobitné kategórie osobných údajov 1 rok  poverení príslušníci úradu a zamestnanci úradu a iné oprávnené subjekty prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje Poverenia a pokyny vydané relevantnému okruhu príslušníkov úradu a zamestnancov úradu
6  Evidencia - osobné spisy zamestnancov vo verejnom záujme zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní  niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce príslušníci a zamestnanci úradu, bývalí zamestnanci bežné osobné údaje, osobitné kategórie osobných údajov 80 rokov daňové úrady, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne,  poskytovatelia poštových služieb,
zdravotnícke zariadenia,  poverení príslušníci úradu a zamestnanci úradu a iné oprávnené subjekty
prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje Poverenia a pokyny vydané relevantnému okruhu príslušníkov úradu a zamestnancov úradu, interný predpis o vedení personálnej evidencie, chránené utajením (VYHRADENÉ)
7  Evidencia - osobný spis riaditeľa úradu zákon č. 215/2004 Z. z., zákon č. 311/2001 Z. z.  príslušníci a zamestnanci úradu, bývalí zamestnanci bežné osobné údaje, osobitné kategórie osobných údajov 80 rokov poverení príslušníci úradu a zamestnanci úradu a iné oprávnené subjekty prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostný projekt, interný predpis o vedení personálnej evidencie
8 Personálne rozhodnutia zákon č. 73/1998 Z. z.  uchádzači o zamestnanie, príslušníci a zamestnanci úradu bežné osobné údaje, osobitné kategórie osobných údajov 20 rokov ak to ustanovuje osobitný predpis prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostný projekt
9  Evidencia - osobné spisy príslušníkov v štátnej službe zákon č. 73/1998 Z. z.   príslušníci úradu a zamestnanci úradu, bývalí príslušníci úradu a bývalí zamestnanci úradu bežné osobné údaje, osobitné kategórie osobných údajov 80 rokov daňové úrady, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne,  poskytovatelia poštových služieb, zdravotnícke zariadenia,
poverení príslušníci úradu a zamestnanci úradu a iné oprávnené subjekty
prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostný projekt, interný predpis o vedení personálnej evidencie,chránené utajením (VYHRADENÉ)
10 Spis osôb vykonávajúcich prácu mimo pracovného pomeru  zákon č. 311/2001 Z. z.  osoby vykonávajúce prácu mimo pracovného pomeru a bývalé osoby vykonávajúce prácu mimo pracovného pomeru bežné osobné údaje 10 rokov poverení príslušníci úradu a zamestnanci úradu a iné oprávnené subjekty prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostný projekt, interný predpis o vedení personálnej evidencie
11  Služobné preukazy, zamestnanecké preukazy zákon č. 552/2003 Z. z.,  zákon č. 73/1998 Z. z., zákon č. 171/1993 Z. z.   príslušníci úradu a zamestnanci úradu, bývalí príslušníci úradu a bývalí zamestnanci úradu bežné osobné údaje 80 rokov poverení príslušníci úradu a zamestnanci úradu a iné oprávnené subjekty prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostný projekt, chránené utajením (VYHRADENÉ)
12 Personálna agenda zákon č. 552/2003 Z. z., zákon č. 553/2003 Z. z., zákon č. 311/2001 Z. z., zákon č. 73/1998 Z. z., zákon č. 215/2004 Z. z.  príslušníci úradu a zamestnanci úradu, bývalí zamestnanci, bývalí príslušníci bežné osobné údaje, osobitné kategórie osobných údajov 80 rokov poverení príslušníci úradu a zamestnanci úradu a iné oprávnené subjekty prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje Poverenia a pokyny vydané relevantnému okruhu príslušníkov úradu a zamestnancov úradu, interný predpis o vedení personálnej evidencie, chránené utajením (VYHRADENÉ)
13 Rozhodnutia o dávkach sociálneho zabezpečenia príslušníkov zákon č. 328/2002 Z. z.  príslušníci úradu, bývalí príslušníci úradu, rodinní príslušníci bežné osobné údaje 20 rokov po zániku nároku na dávku poverení príslušníci úradu a zamestnanci úradu a iné oprávnené subjekty prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje Poverenia a pokyny vydané relevantnému okruhu príslušníkov úradu a zamestnancov úradu
14 Odvolania proti rozhodnutiam o dávkach sociálneho zabezpečenia príslušníkov, preskúmanie rozhodnutí o dávkach a službách sociálneho zabezpečenia zákon č. 328/2002 Z. z.   príslušníci úradu, bývalí príslušníci úradu, rodinní príslušníci bežné osobné údaje 20 rokov po zániku nároku na dávku poverení príslušníci úradu a zamestnanci úradu a iné oprávnené subjekty prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje Poverenia a pokyny vydané relevantnému okruhu príslušníkov úradu a zamestnancov úradu
15 Poskytovanie dávok  a služieb sociálneho zabezpečenia príslušníkov zákon č. 328/2002 Z. z.   príslušníci úradu, bývalí  príslušníci úradu,  rodinní príslušníci bežné osobné údaje 20 rokov po zániku nároku na dávku poverení príslušníci úradu a zamestnanci úradu a iné oprávnené subjekty prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje Poverenia a pokyny vydané relevantnému okruhu príslušníkov úradu a zamestnancov úradu
16  Osobný spis poberateľa dávok SZ - evidencia SZ zákon č. 328/2002 Z. z.   príslušníci úradu a zamestnanci úradu bežné osobné údaje 20 rokov po zániku nároku na dávku poverení príslušníci úradu a zamestnanci úradu a iné oprávnené subjekty prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje Poverenia a pokyny vydané relevantnému okruhu príslušníkov úradu a zamestnancov úradu, interný predpis o vedení personálnej evidencie
17 Preventívna rehabilitácia formou liečebno preventívnej starostlivosti alebo formou aktívneho odpočinku zákon č. 73/1998 Z. z.  príslušníci úradu a zamestnanci úradu  bežné osobné údaje, osobitné kategórie osobných údajov  počas trvania služobného pomeru kúpeľnorehabilitačné zariadenia Ministerstva vnútra SR prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje Poverenia a pokyny vydané relevantnému okruhu príslušníkov úradu a zamestnancov úradu
18 Zdravotná starostlivosť zákon č. 73/1998 Z. z.   príslušníci úradu a zamestnanci úradu bežné osobné údaje, osobitné kategórie osobných údajov počas trvania služobného pomeru zdravotnícke zariadenia určené Národným bezpečnostým úradom prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje Poverenia a pokyny vydané relevantnému okruhu príslušníkov úradu a zamestnancov úradu
19 Kupeľná starostlivosť zákon č. 328/2002 Z. z.  príslušníci a zamestnanci úradu, bývalí príslušníci úradu bežné osobné údaje 5 rokov kúpeľnorehabilitačné zariadenia Ministerstva vnútra SR prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje Poverenia a pokyny vydané relevantnému okruhu príslušníkov úradu a zamestnancov úradu
20 Zmluvy kúpeľná starostlivosť, preventívma rehabilitácia-kupeľná zákon č. 328/2002 Z. z., zákon č. 73/1998 Z. z.  účastníci zmluvy, štatutárny orgán alebo osoby oprávnené konať v mene účastníka zmluvy bežné osobné údaje 10 rokov zmluvné strany prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje Poverenia a pokyny vydané relevantnému okruhu príslušníkov úradu a zamestnancov úradu
21 Mzdová agenda zákon č. 73/1998 Z. z., 328/2002 Z. z., zákon č. 311/2001 Z. z., zákon č. 552/2003 Z. z., zákon č. 553/2003 Z. z., zákon č. 580/2004 Z. z., zákon č. 461/2003 Z. z., zákon č. 595/2003 Z. z., zákon č. 43/2004 Z. z., zákon č. 650/2004 Z. z., zákon č. 5/2004 Z. z., zákon č. 462/2003 Z. z., zákon č. 152/1994 Z. z. , zákon č. 215/2004 Z. z., zákon č. 355/2007 Z. z., zákon č. 124/2006 Z. z., zákon č. 570/2005 Z. z., zákon č. 663/2007 Z. z.   príslušníci úradu a zamestnanci úradu, bývalí zamestnanci úradu, bývalí príslušníci úradu bežné osobné údaje, osobitné kategórie osobných údajov 5 - 50 rokov poverení príslušníci úradu a zamestnanci úradu a iné oprávnené subjekty prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje Poverenia a pokyny vydané relevantnému okruhu príslušníkov úradu a zamestnancov úradu, interný predpis o vedení personálnej evidencie
22 Mzdové listy zákon č. 73/1998 Z. z., 328/2002 Z. z., zákon č. 311/2001 Z. z., zákon č. 552/2003 Z. z., zákon č. 553/2003 Z. z., zákon č. 580/2004 Z. z., zákon č. 461/2003 Z. z., zákon č. 595/2003 Z. z., zákon č. 43/2004 Z. z., zákon č. 650/2004 Z. z., zákon č. 5/2004 Z. z., zákon č. 462/2003 Z. z., zákon č. 152/1994 Z. z. , zákon č. 215/2004 Z. z., zákon č. 355/2007 Z. z., zákon č. 124/2006 Z. z., zákon č. 570/2005 Z. z., zákon č. 663/2007 Z. z.   príslušníci úradu a zamestnanci úradu, vyživované deti  príslušníkov úradu a zamestnancov úradu bežné osobné údaje, osobitné kategórie osobných údajov 50 rokov poverení príslušníci úradu a zamestnanci úradu a iné oprávnené subjekty prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje Poverenia a pokyny vydané relevantnému okruhu príslušníkov úradu a zamestnancov úradu, interný predpis o vedení personálnej evidencie
23 Výplata mzdy zamestnancom (výplatné listiny, výplatné pásky, podklady ku mzdám, rekapitulácia miezd) zákon č. 73/1998 Z. z., 328/2002 Z. z., zákon č. 311/2001 Z. z., zákon č. 552/2003 Z. z., zákon č. 553/2003 Z. z., zákon č. 580/2004 Z. z., zákon č. 461/2003 Z. z., zákon č. 595/2003 Z. z., zákon č. 43/2004 Z. z., zákon č. 650/2004 Z. z., zákon č. 5/2004 Z. z., zákon č. 462/2003 Z. z., zákon č. 152/1994 Z. z. , zákon č. 215/2004 Z. z., zákon č. 355/2007 Z. z., zákon č. 124/2006 Z. z., zákon č. 570/2005 Z. z., zákon č. 663/2007 Z. z.   príslušníci úradu a zamestnanci úradu, vyživované deti príslušníkov úradu a zamestnancov úradu, rodinní príslušníci, bývalí príslušníci úradu a bývalí zamestnanci úradu bežné osobné údaje 10 rokov poverení príslušníci úradu a zamestnanci úradu a iné oprávnené subjekty prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje Poverenia a pokyny vydané relevantnému okruhu príslušníkov úradu a zamestnancov úradu
24 Potvrdenia o plate zákon č. 483/2001 Z. z.  príslušníci úradu a zamestnanci úradu, bývalí príslušníci úradu a bývalí zamestnanci úradu bežné osobné údaje podľa predloženého tlačiva 2 roky banky a iné oprávnené subjekty prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje Poverenia a pokyny vydané relevantnému okruhu príslušníkov úradu a zamestnancov úradu
25 Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb, ročné zúčtovanie daní  zákon č. 595/2003 Z. z.  príslušníci úradu a zamestnanci úradu manželia alebo manželky príslušníkov úradu a zamestnancov úradu, vyživované deti príslušníkov úradu a zamestnancov úradu, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí príslušníci úradu a bývalí zamestnanci úradu bežné osobné údaje 10 rokov daňové úrady prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje Poverenia a pokyny vydané relevantnému okruhu príslušníkov úradu a zamestnancov úradu
26 Sociálne poistenie zákon č. 328/2002 Z. z.,  zákon č. 461/2003 Z. z.   príslušníci úradu a zamestnanci úradu, manželia alebo manželky príslušníkov úradu a  zamestnancov úradu, vyživované deti príslušníkov úradu a zamestnancov úradu, rodičia vyživovaných detí, blízke osoby, bývalí príslušníci úradu a zamestnanci úradu bežné osobné údaje 10 rokov  Sociálna poisťovňa civilná, sociálna poisťovňa  pre príslušníkov  prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje Poverenia a pokyny vydané relevantnému okruhu príslušníkov úradu a zamestnancov úradu
27 Zdravotné poistenie vrátane ročného zúčtovania zdravotného poistenia zákon č. 580/2004 Z. z.   príslušníci úradu a zamestnanci úradu, bývalí príslušníci úradu a bývalí zamestnanci úradu bežné osobné údaje 10 rokov  zdravotné poisťovne prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje Poverenia a pokyny vydané relevantnému okruhu príslušníkov úradu a zamestnancov úradu
28 Doplnkové dôchodkové sporenie zákon č. 650/2004 Z. z. + zmluva s DDS  príslušníci úradu a zamestnanci úradu, bývalí  príslušníci úradu a bývalí zamestnanci úradu bežné osobné údaje 10 rokov doplnkové dôchodkové sporiteľne /AXA prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje Poverenia a pokyny vydané relevantnému okruhu príslušníkov úradu a zamestnancov úradu
29 Evidencia dochádzky, dovolenky zákon č. 552/2003 Z. z.,  zákon č. 311/2001 Z. z., zákon č. 73/1998 Z. z.   príslušníci úradu a zamestnanci úradu bežné osobné údaje, 5 rokov poverení príslušníci úradu a zamestnanci úradu a iné oprávnené subjekty prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje Poverenia a pokyny vydané relevantnému okruhu príslušníkov úradu a zamestnancov úradu
30 Majetkové priznanie zákona č. 357/2004 Z. z., zákona č. 73/1998  príslušníci úradu a zamestnanci úradu bežné osobné údaje, osobitné kategórie osobných údajov 5 rokov orgánom v zmysle zákona prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje Poverenia a pokyny vydané relevantnému okruhu príslušníkov úradu a zamestnancov úradu
31 Utajované skutočnosti § 34 zákona č. 575/2001, zákon č. 215/2004 Z. z.   príslušníci úradu a zamestnanci úradu bežné osobné údaje vymazanie je možné po uplynutí úložných lehôt poverení príslušníci úradu a zamestnanci úradu a iné oprávnené subjekty prenos do tretej krajiny je možný Poverenia a pokyny vydané relevantnému okruhu príslušníkov úradu a zamestnancov úradu
32 Šifrová služba § 34 zákona č. 575/2001, zákon č. 215/2004 Z. z.   príslušníci úradu a zamestnanci úradu bežné osobné údaje vymazanie je možné po uplynutí úložných lehôt poverení príslušníci úradu a zamestnanci úradu a iné oprávnené subjekty prenos do tretej krajiny je možný Poverenia a pokyny vydané relevantnému okruhu príslušníkov úradu a zamestnancov úradu
33 Dôveryhodné služby § 34 zákona č. 575/2001, zákon č. 272/2016 Z. z.   príslušníci úradu a zamestnanci úradu bežné osobné údaje vymazanie je možné po uplynutí úložných lehôt poverení príslušníci úradu a zamestnanci úradu a iné oprávnené subjekty prenos do tretej krajiny je možný Poverenia a pokyny vydané relevantnému okruhu príslušníkov úradu a zamestnancov úradu
34 Evidencia mimoriadnych udalostí Plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e) nariadenia (EÚ) 2016/679), § 5 zákona č. 387/2002 Z. z.  príslušníci úradu a zamestnanci úradu, iné osoby v prípade protiprávneho konania v priestoroch prevádzkovateľa, resp. účasti na mimoriadnej udalosti bežné osobné údaje, citlivé údaje identifikujúce osobu, ktoré sa týkajú mimoriadnej udalosti, osobitné kategórie týkajúce sa zdravia, osobné údaje týkajúce sa uznania viny za spáchanie trestného činu alebo priestupku 5 rokov  poverení príslušníci úradu a zamestnanci úradu a iné oprávnené subjekty prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje Poverenia a pokyny vydané relevantnému okruhu príslušníkov úradu a zamestnancov úradu
35 Evidencia vstupov do priestorov a zariadení  čl. 6 ods. 1 písm. e) nariadenia (EÚ) 2016/679): ochrana objektov, zákon č. 215/2004 Z. z.   príslušníci úradu a zamestnanci úradu, fyzické osoby vstupujúce do objektov prevádzkovateľa bežné osobné údaje, titul, meno, priezvisko, číslo a druh dokladu alebo preukazu, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo príslušníka úradu 3 roky poverení príslušníci úradu a zamestnanci úradu a iné oprávnené subjekty prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje Poverenia a pokyny vydané relevantnému okruhu príslušníkov úradu a zamestnancov úradu
36 Kamerový systém čl. 6 ods. 1 písm. e) nariadenia (EÚ) 2016/679): ochrana objektov, zákon č. 215/2004 Z. z.   príslušníci úradu a zamestnanci úradu, iné osoby v prípade ich pohybu v monitorovanom priestore v objektoch alebo pred objektami prevádzkovateľa bežné osobné údaje (obrazové, príp. aj zvukovo-obrazové záznamy spôsobilé identifikovať dotknutú osobu) najviac 60 dní  odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený, ak takýto záznam nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupku poverení príslušníci úradu a zamestnanci úradu a iné oprávnené subjekty prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje Poverenia a pokyny vydané relevantnému okruhu príslušníkov úradu a zamestnancov úradu
37                           Požiare Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2016/679), zákon č. 55/2017 Z. z., zákon č. 314/2001 Z. z.  osoby, ktoré sa zúčastnili školenia o protipožiarnej ochrane pred požiarmi, osoby, ktoré vykonali školenie špecializovanú odbornú prípravu členov protipožiarnych hliadok bežné osobné údaje podľa registratúrneho plánu poverení príslušníci úradu a zamestnanci úradu a iné oprávnené subjekty prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje Poverenia a pokyny vydané relevantnému okruhu príslušníkov úradu a zamestnancov úradu
38 Žiadosti o informácie § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z.,  zákon č. 211/2000 Z. z.,  zákon č. 311/2000 Z. z., zákon č. 576/2004 Z. z.,   fyzické osoby - žiadateľ, dotknuté osoby podľa § 9 zákona č. 211/2000 Z. z., fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú zahrnuté v povinnej zverejňovanej zmluve v rozsahu podľa § 5a ods. 13 zákona č. 211/2000 Z. z. bežné osobné údaje, údaje žiadateľa a bežné osobné údaje o dotknutej osobe sprístupnené povinnou osobou na základe zákona alebo predchádzajúceho súhlasu, titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a o označení nehnuteľnosti zmluvnej strany v povinne zverejňovanej zmluve 5 rokov žiadatelia podľa zákona č. 211/2000 Z. z.  prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje Poverenia a pokyny vydané relevantnému okruhu príslušníkov úradu a zamestnancov úradu
39 Sťažnosti  § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z., zákon č. 9/2010 Z. z.   fyzické osoby - sťažovateľ, fyzická osoba - zástupca sťažovateľa, iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú nevyhnutné na vybavovanie sťažností bežné osobné údaje, ďalšie osobné údaje zistené alebo predložené v priebehu vybavovania sťažnosti 5 rokov sťažovateľ a iné osoby, ktorých sa sťažnosť týka, poverení príslušníci úradu a zamestnanci úradu a iné oprávnené subjekty prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje Poverenia a pokyny vydané relevantnému okruhu príslušníkov úradu a zamestnancov úradu
40 Zmluvy Plnenie zmluvy s dotknutou osobou (čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2016/679); spracúvanie je nevyhnutné na účely verejných záujmov prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. e) nariadenia (EÚ) 2016/679), zákon č. 513/1991 Zb., zákon č. 40/1964 Zb.,  zákon č. 311/2000 Z. z., zákon č. 112/2019 Z. z., zákon č. 278/1993 Z. z. štatutári, konatelia, odborní garanti bežné osobné údaje obsiahnuté v zmluvnej dokumentácii  10 rokov zmluvné strany, poverení príslušníci úradu a zamestnanci úradu a iné oprávnené subjekty prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje Poverenia a pokyny vydané relevantnému okruhu príslušníkov úradu a zamestnancov úradu
41 Zmluvy o prístupe podnikateľa k utajovaným skutočnostiam Plnenie zmluvy s dotknutou osobou (čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2016/679); spracúvanie je nevyhnutné na účely verejných záujmov prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. e) nariadenia (EÚ) 2016/679) štatutári, konatelia, odborní garanti bežné osobné údaje obsiahnuté v zmluvnej dokumentácii  10 rokov zmluvné strany, poverení príslušníci úradu a zamestnanci úradu a iné oprávnené subjekty prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje Poverenia a pokyny vydané relevantnému okruhu príslušníkov úradu a zamestnancov úradu
42 Súdne spory čl. 6 ods. 1 písm. e) nariadenia (EÚ) 2016/679): preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov, zákon č. 162/2015 Z. z., zákon č. 160/2015 Z. z., zákon č. 161/2015 Z. z., zákon č. 162/2015 Z. z.   príslušníci úradu a zamestnanci úradu, osoby, voči ktorých si úrad uplatňuje akékoľvek práva a nároky, fyzické osoby v postavení účastníkov konania bežné osobné údaje, osobné údaje ktoré sú súčasťou obsahu súdnych spisov Počas trvania súdneho alebo mimosúdneho konania. Osobné údaje spracúvané po právoplatnom ukončení právnej veci ešte 10 rokov. súdy, advokáti, exekútori, notári, poverení príslušníci úradu a zamestnanci úradu a iné oprávnené subjekty prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje Poverenia a pokyny vydané relevantnému okruhu príslušníkov úradu a zamestnancov úradu
43 Účtovné doklady Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2016/679), zákon č. 431/2002 Z. z.,  zákon č. 595/2003 Z. z. osoby, ktorých údaje môžu byť súčasťou účtovnej dokumentácie spracúvanej podľa zákona č. 431/2002 Z. z., príslušníci úradu a zamestnanci úradu bežné osobné údaje, ktoré sú súčasťou účtovných dokladov 10 rokov Daňové úrady, Najvyšší kontrolný úrad, poverení príslušníci úradu a zamestnanci úradu a iné oprávnené subjekty prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje Poverenia a pokyny vydané relevantnému okruhu príslušníkov úradu a zamestnancov úradu
44 Registratúra (archívne účely) Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2016/679), čl. 9 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) 2016/679 pre osobitnú kategóriu osobných údajov, zákon č. 395/2002 Z. z.   údaje o osobách uvedených v archívnych dokumentoch, žiadatelia o prístup k archívnych dokumentom, fyzické osoby - odosielatelia úradnej korešpondencie bežné osobné údaje podľa registratúrneho plánu Ministerstvo vnútra  Slovenskej republiky, poverení príslušníci úradu a zamestnanci úradu, fyzické a právnické osoby prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje Poverenia a pokyny vydané relevantnému okruhu príslušníkov úradu a zamestnancov úradu
45 Úrazy Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2016/679), zákon č. 124/2006 Z. z.  fyzické osoby, ktoré utrpeli pracovný úraz, osoby, ktoré sa zúčastnili oboznámení o bezpečnosti a ochrany zdravia pri výkone štátnej služby a osoby, ktoré sú  súčasťou vyšetrovania príčiny a okolností vzniku pracovných úrazov a ďalšie osoby podľa osobitných predpisov bežné osobné údaje, osobitné kategórie osobných údajov (napr. popis ako sa úraz stal) 5 až 10 rokov podľa registratúrneho plánu Sociálna poisťovňa, inšpektoráty práce, súdy, orgány činné v trestnom konaní prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje Poverenia a pokyny vydané relevantnému okruhu príslušníkov úradu a zamestnancov úradu
46 Evidencia zákaziek a projektov a tvorba spisov zákaziek a spisov projektov Plnenie zmluvy s dotknutou osobou (čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2016/679); spracúvanie je nevyhnutné na účely verejných záujmov prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. e) nariadenia (EÚ) 2016/679), § 13 písm. b) a f) zákona č. 18/2018 Z. z., zákon č. 343/2015 Z. z.  príslušníci úradu a zamestnanci úradu, právnické osoby - registrovaní partneri verejného sektora, fyzické osoby - štatutári, konatelia, odborní garanti a podobne bežné osobné údaje, meno, titul, dátum narodenia konateľa, majiteľa, sídlo, tel. číslo, osobitné kategórie osobných údajov 5 až 10 rokov, podľa druhu dokumentu (zákazka, projekt, EŠIF) Najvyšší kontrolný úrad, orgány v zmysle zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, osoby prizvané v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, poverení príslušníci úradu a zamestnanci úradu prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje Poverenia a pokyny vydané relevantnému okruhu príslušníkov úradu a zamestnancov úradu
47 Konanie podľa stavebného zákona Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2016/679), zákon č. 50/1976 Zb., zákon č. 278/1993 Z. z., zákon č. 49/2002 Z. z. účastníci konania podľa stavebného zákona bežné osobné údaje, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu podľa registratúrneho plánu účastníci stavebného konania a dotknuté orgány konania podľa stavebného zákona prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuj Poverenia a pokyny vydané relevantnému okruhu príslušníkov úradu a zamestnancov úradu
48 Kontrola ochrany utajovaných skutočností Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2016/679), zákon č. 215/2004 Z. z.,  zákon č. 10/1996 Z. z.  pracovníci kontroly, zamestnanci kontrolovaného subjektu, prizvané osoby, iné dotknuté osoby meno, priezvisko, titul, hodnosť, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, mailová adresa, adresa e-schránky, telefónne číslo, dátum narodenia, rodné číslo, podpis, ďalšie osobné údaje poskytnuté alebo zistené v priebehu kontroly a konania a v rámci poskytovania súčinnosti podľa registratúrneho plánu kontrolovaný subjekt, správny orgán, iné oprávnené subjekty prenos do tretej krajiny je možný Poverenia a pokyny vydané relevantnému okruhu príslušníkov úradu a zamestnancov úradu
49 Kontrola nad dodržiavaním ustanovení zákona o kybernetickej bezpečnosti Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2016/679), zákon č. 69/2018 Z. z., zákon č. 10/1996 Z. z.  pracovníci kontroly, zamestnanci kontrolovaného subjektu, prizvané osoby, iné dotknuté osoby meno, priezvisko, titul, hodnosť, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, mailová adresa, adresa e-schránky, telefónne číslo, dátum narodenia, rodné číslo, podpis, ďalšie osobné údaje poskytnuté alebo zistené v priebehu kontroly a konania a v rámci poskytovania súčinnosti podľa registratúrneho plánu kontrolovaný subjekt, správny orgán, iné oprávnené subjekty prenos do tretej krajiny je možný Poverenia a pokyny vydané relevantnému okruhu príslušníkov úradu a zamestnancov úradu
50 Kontrola nad dodržiavaním ustanovení zákona o dôveryhodných službách Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2016/679), zákon č. 272/2016 Z. z., zákon č. 10/1996 Z. z.  pracovníci kontroly, zamestnanci kontrolovaného subjektu, prizvané osoby, iné dotknuté osoby meno, priezvisko, titul, hodnosť, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, mailová adresa, adresa e-schránky, telefónne číslo, dátum narodenia, rodné číslo, podpis, ďalšie osobné údaje poskytnuté alebo zistené v priebehu kontroly a konania a v rámci poskytovania súčinnosti podľa registratúrneho plánu kontrolovaný subjekt, správny orgán, iné oprávnené subjekty prenos do tretej krajiny je možný Poverenia a pokyny vydané relevantnému okruhu príslušníkov úradu a zamestnancov úradu
51 Vedenie evidencie registrov utajovaných skutočností a koncových registrov § 30 vyhlášky č. 453/2007 Z. z. fyzické osoby meno, priezvisko, príslušnosť k rezortu po zrušení registra utajovaných skutočností alebo zrušení koncového registra 5 rokov  pri zmene správcu registra + pri zmene správcu registra orgány verejnej moci a právnické osoby NATO, EÚ, cudzia moc Poverenia a pokyny vydané relevantnému okruhu príslušníkov úradu a zamestnancov úradu
52 Evidencie fyzickej a objektovej bezpečnosti Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2016/679), zákon č. 215/2004 Z. z.,
§ 11 vyhláška č. 336/2004 Z. z.
príslušníci úradu a zamestnanci úradu, pracovníci podnikateľa pracujúci v objekte, pracovníci podnikateľa zabezpečujúceho prepravu tovaru alebo zabezpečujúceho služby, návštevy v rámci súčinnosti a spolupráce s  úradom, fyzické osoby, ktoré sú oprávnené vstupovať do chránených priestorov, fyzické osoby oprávnené vstupovať do chránených priestorov v sprievode oprávnenej osoby príslušník - meno, priezvisko, titul, evidenčné číslo služobného preukazu, priestor pohybu v stráženom objekte, predpokladaný čas pohybu - dátum, hodina; zamestnanec firmy a návšteva - meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, číslo dokladu totožnosti, názov a sídlo firmy, priestor pohybu v stráženom objekte, predpokladaný čas pohybu - dátum, hodina podľa registratúrneho plánu poverení príslušníci úradu a zamestnanci úradu a iné oprávnené subjekty prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje Poverenia a pokyny vydané relevantnému okruhu príslušníkov úradu a zamestnancov úradu
53 Vedenie zoznamu oprávnených osôb, ktorým bol vydaný certifikát o bezpečnostnej previerke fyzickej osoby Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2016/679),  predpisy NATO fyzické osoby meno, priezvisko, dátum narodenia, príslušnosť k rezortu priebežne podľa ukončenia platnosti certifikátov orgány verejnej moci a právnické osoby prenos do tretej krajiny je možný Poverenia a pokyny vydané relevantnému okruhu príslušníkov úradu a zamestnancov úradu
54 Skúška bezpečnostného zamestnanca Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2016/679), vyhláška č. 135/2016 Z. z. fyzické osoby, vedúci - žiadateľ meno, priezvisko, titul, adresa, rodné číslo, osobné údaje  v zmysle vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 331/2004 Z. z. o personálnej bezpečnosti a o skúške bezpečnostného zamestnanca 5 rokov fyzické osoby prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje Poverenia a pokyny vydané relevantnému okruhu príslušníkov úradu a zamestnancov úradu
55 Preškolenie bezpečnostného zamestnanca Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2016/679), vyhláška č. 135/2016 Z. z. fyzické osoby, vedúci - žiadateľ meno, priezvisko, titul, adresa, rodné číslo, osobné údaje  v zmysle vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 331/2004 Z. z. o personálnej bezpečnosti a o skúške bezpečnostného zamestnanca 5 rokov fyzické osoby prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje Poverenia a pokyny vydané relevantnému okruhu príslušníkov úradu a zamestnancov úradu
56 Objasňovanie priestupkov na úsekoch v pôsobnosti Národného bezpečnostného úradu, správne konania Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2016/679), zákon č. 372/1990 Zb.,
zákon č. 71/1967 Zb.
fyzické osoby meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, mailová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu, podpis, ďalšie osobné údaje poskytnuté alebo zistené v priebehu objasňovania priestupku podľa registratúrneho plánu poverení príslušníci úradu a zamestnanci úradu a iné oprávnené subjekty prenos do tretej krajiny je možný Poverenia a pokyny vydané relevantnému okruhu príslušníkov úradu a zamestnancov úradu
57 Audit podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2016/679), zákon č. 69/2018 Z. z. a vykonávací právny predpis príslušníci úradu a zamestnanci úradu, pracovníci auditovaného subjektu, audítor meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, mailová adresa, adresa e-schránky, telefónne číslo, dátum narodenia, rodné číslo, podpis, ďalšie osobné údaje poskytnuté alebo zistené v priebehu výkonu auditu podľa registratúrneho plánu poverení príslušníci úradu a zamestnanci úradu a iné oprávnené subjekty prenos do tretej krajiny je možný Poverenia a pokyny vydané relevantnému okruhu príslušníkov úradu a zamestnancov úradu
58 Rozhodnutie o udelení kvalifikovaného štatútu Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2016/679), zákon č. 272/2016 Z. z. fyzické osoby - štatutár alebo iná osoba oprávnená konať v mene žiadateľa o udelenie kvalifikovaného štatútu, iná fyzická osoba meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresa, adresa e-schránky, štátna príslušnosť, podpis, mailová schránka, telefónne číslo podľa registratúrneho plánu poverení príslušníci úradu a zamestnanci úradu a iné oprávnené subjekty prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje Poverenia a pokyny vydané relevantnému okruhu príslušníkov úradu a zamestnancov úradu
59 Metodické usmernenie na úseku ochrany utajovaných skutočností, šifrovej ochrany informácií, dôveryhodných služieb a kybernetickej bezpečnosti Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2016/679), zákon č. 215/2004 Z. z.,
zákon č. 272/2016 Z. z.,
zákon č. 69/2018 Z. z.
fyzické osoby - štatutár alebo iná osoba oprávnená konať v mene žiadateľa o metodické usmernenie, iná fyzická osoba žiadajúca metodické usmernenie, dotknuté fyzické osoby poskytujúce súčinnosť pri spracúvaní metodického usmernenia meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, mailová adresa, adresa e-schránky, poštová doručovacia adresa, telefónne číslo, sídlo spoločnosti, v mene ktorej žiadateľ žiada o metodické usmernenie, ďalšie osobné údaje poskytnuté žiadateľom o metodické usmernenie podľa registratúrneho plánu žiadateľ o metodické usmernenie, dotknutý orgán verejnej správy prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje Poverenia a pokyny vydané relevantnému okruhu príslušníkov úradu a zamestnancov úradu
60 Úkony spojené s organizovaním podujatí, ktoré sú organizované úradom alebo jeho útvarmi alebo organizačnými zložkami Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2016/679), zmluvný vzťah fyzické osoby, právnické osoby a ich zástupcovia osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie plnenia úkonov vyplývajúcich z účelu spracúvania nevyhnutne potrebná, najdlhšie však na dosiahnutie plnenia úkonov vyplývajúcich z účelu spracúvania vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov poverení príslušníci úradu a zamestnanci úradu a iné oprávnené subjekty, Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti prenos do tretej krajiny je možný Poverenia a pokyny vydané relevantnému okruhu príslušníkov úradu a zamestnancov úradu
61 Bezpečnostné previerky a určenie osoby na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2016/679), zákon č. 215/2004 Z. z.   príslušníci úradu a zamestnanci úradu, manžel/manželka príslušníka úradu a zamestnanca úradu, druh a družka, deti príslušníka úradu a zamestnancov úradu, osoby žijúce s príslušníkom úradu a zamestnancom úradu v spoločnej domácnosti a ďalšie osoby, ktorých osobné údaje sú nevyhnutné na vykonávanie bezpečnostných previerok osobné údaje uvedené v životopise - osobné údaje uvedené vo výpise z registra trestov - ďalšie osobné údaje nevyhnutné na vykonávanie bezpečnostných previerok v zmysle vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 331/2004 Z. z. o personálnej bezpečnosti a o skúške bezpečnostného zamestnanca 5 rokov po skončení platnosti previerky (záznamy z previerok), 1 rok po skončení vedenia zoznamu úradom (zoznam a evidencia oprávnených osôb na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami) poverení príslušníci úradu a zamestnanci úradu a iné oprávnené subjekty, Slovenská informačná služba, Vojenské spravodajstvo, Policajný zbor prenos do tretej krajiny je možný Poverenia a pokyny vydané relevantnému okruhu príslušníkov úradu a zamestnancov úradu
62 Oznámenia porušenia ochrany osobných údajov  Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2016/679), § 40 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, čl.33 nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)  fyzické osoby - prevádzkovatelia a sprostredkovatelia; iné fyzické osoby, ktorých sa oznámenie týka alebo ktorých osobné údaje sú v rámci oznámenia spracúvané bežné osobné údaje, ďalšie osobné údaje poskytnuté alebo zistené v priebehu konania a v rámci poskytovania súčinnosti 5 rokov dotknuté strany prenos do tretej krajiny je možný Poverenia a pokyny vydané relevantnému okruhu príslušníkov úradu a zamestnancov úradu
63 Úlohy spojené s oznámeniami o neoprávnenej manipulácii s utajovanou skutočnosťou Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2016/679), zákon č. 215/2004 Z. z., § 27  vyhlášky 48/2019 Z. z. fyzické osoby a právnické osoby meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, mailová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu, podpis podľa registratúrneho plánu poverení príslušníci úradu a zamestnanci úradu a iné oprávnené subjekty prenos do tretej krajiny  je možný Poverenia a pokyny vydané relevantnému okruhu príslušníkov úradu a zamestnancov úradu
64 Sieťová bezpečnosť  spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa  príslušníci úradu a zamestnanci úradu, zamestnanci dodávateľov poskytujúcich podporu v systémoch bežné osobné údaje 1 rok dotknuté strany prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje Poverenia a pokyny vydané relevantnému okruhu príslušníkov úradu a zamestnancov úradu
65 Exekúcie Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2016/679), zákon č. 59/2018 Z. z.  fyzická osoba - účastník exekučné konania, štatutárny orgán alebo iná osoba oprávnená konať v mene účastníka konania identifikačné a kontaktné údaje, údaje v upovedomení o začatí exekúcie, údaje uvedené v správe o stave exekúcie, údaje uvedené v exekučnom príkaze, iné údaje uvedené v exekučnom konaní  10 rokov osoby oprávnené v zmysle príslušných predpisov, notári prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje Poverenia a pokyny vydané relevantnému okruhu príslušníkov úradu a zamestnancov úradu
66 Certifikácia Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2016/679), zákon č. 18/2018 Z. z.  fyzické osoby - prevádzkovatelia, sprostredkovatelia, štatutárny orgán, osoby oprávnené konať v mene žiadateľa, audítor identifikačné údaje žiadatela, meno a priezvisko štatutárneho orgánu žiadateľa alebo inej osoby oprávnenej konať v mene žiadateľa, identifikačné údaje audítora, podpis, dokumenty preukazujúce splnenie podmienok žiadateľa na udelenie certifikácie, dokumenty preukazujúce odborné znalosti audítora 5 rokov účastníci konania, iné oprávnené subjekty prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje Poverenia a pokyny vydané relevantnému okruhu príslušníkov úradu a zamestnancov úradu
67 Úlohy spojené s činnosťou NBAC Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2016/679), zákon č. 46/1993 Z. z., zákon č. 73/1998 Z. z., zákon č. 215/2004 Z. z., zákon č. 300/2005 Z. z., zákon č. 166/2003 Z. z., zákon č. 110/2004 Z. z., zákon č. 211/2000 Z. z. príslušníci úradu a zamestnanci úradu, fyzické osoby vstupujúce do objektov prevádzkovateľa bežné osobné údaje, osobitné kategórie osobných údajov podľa registratúrneho plánu orgány verejnej moci prenos do tretej krajiny je možný Poverenia a pokyny vydané relevantnému okruhu príslušníkov úradu a zamestnancov úradu
68 Podnety v súvislosti s blokovaním škodlivých webov Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2016/679), zákon č. 69/2018 Z. z.,  fyzické osoby bežné osobné údaje podľa registratúrneho plánu účastníci konania, iné oprávnené subjekty prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje Poverenia a pokyny vydané relevantnému okruhu príslušníkov úradu a zamestnancov úradu
69 Rozhodnutia o blokovaní škodlivých webov Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2016/679), zákon č. 69/2018 Z. z.,  fyzické osoby, právnické osoby bežné osobné údaje podľa registratúrneho plánu účastníci konania, iné oprávnené subjekty prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje Poverenia a pokyny vydané relevantnému okruhu príslušníkov úradu a zamestnancov úradu
70 Realizácia  psychologických vyšetrení, poskytovanie psychologickej starostlivosti Zákon č. 73/1998 Z. z., 311/2001 Z. z., 576/2004 Z. z.,  8/2009 Z.z.,  vyhláška č. 9/2009 Z. z., 199/1994 Z. z. uchádzači o priajtie do služobného pomeru, príslušníci úradu a zamestnanci úradu úradu, rodinní príslušníci príslušníkov úradu alebo zamestnancov úradu (napr. manžel/manželka, deti, blízke osoby) osobitná kategória osobných údajov (údaje o duševnej spôsobilosti či psychickej identite), bežné osobné údaje (napr. meno, priezvisko, dátum narodenia a pod.), osobné údaje uvedené v životopise 20 rokov od posledného poskytnutia starostlivosti osobe príslušníci úradu a zamestnanci úradu prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje poverenia a pokyny vydané relevantnému okruhu príslušníkov úradu a zamestnancov úradu
71 Kniha návštev chráneného priestoru § 53 ods. 4 zákona č. 215/2004 Z. z.,§ 11 vyhlášky č. 336/2004 Z. z. v znení vyhlášky  č. 315/2006 Z. z. fyzické osoby, ktoré sú oprávnené vstupovať do chránených priestorov,fyzické osoby oprávnené vstupovať do chránených priestorov v sprievode oprávnenej osoby  meno, priezvisko, titul a číslo občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu na preukazovanie totožnosti lehota uloženia 10 rokov  poverení príslušníci úradu a zamestnanci úradu a iné oprávnené subjekty prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná dokumentácia fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti, pod stupňom utajenia Vyhradené
72 Evidencie na úseku vnútornej ochrany úradu, jeho príslušníkov a zamestnancov Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2016/679), § 70 ods. 1 písm. e) zákona č. 215/2004 Z. z. fyzické osoby, právnické osoby, príslušníci úradu a zamestnanci úradu meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, mailová adresa, telefónne číslo, dátum  narodenia, číslo občianskeho preukazu, podpis, názov a sídlo firmy a identifikačné údaje firmy podľa registratúrneho plánu oprávnený subjekt prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje Poverenia a pokyny vydané relevantnému okruhu príslušníkov úradu a zamestnancov úradu
73 Dohoda o náhrade škody § 170 ods. 2 zákona č. 73/1998 Z.z. a § 179, § 182 a § 185 zákona č. 311/2001 Z. z.  príslušníci úradu a zamestnanci úradu hodnosť, titul, meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, dátum narodenia  podľa registratúrneho plánu príslušníci úradu a zamestnanci úradu, poverení príslušníci úradu a zamestnanci úradu prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje Poverenia a pokyny vydané relevantnému okruhu príslušníkov úradu a zamestnancov úradu
74 Formuláre Štátnej pokladnice a DataCentra Plnenie zákonných povinností podľa zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., súvisiace výnosy a opatrenia Ministerstva financií SR a usmernenia Štátnej pokladnice osoby, ktorých údaje môžu byť súčasťou vyplnených formulárov, poverení príslušníci úradu a zamestnanci úradu bežné osobné údaje poverených príslušníkov úradu a zamestnancov úradu počas doby, pokiaľ je úrad, ktorého zástupcom je dotknutá osoba, klientom Štátnej pokladnice a následne po dobu archivácie (10 rokov) Štátna pokladnica, DataCentrum prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje Poverenia a pokyny vydané relevantnému okruhu príslušníkov úradu a zamestnancov úradu
75 Riešenie
kybernetického bezpečnostného incidentu
Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2016/679), verejný záujem podľa zákona č. 69/2018 Z. z. zamestnanci zasiahnutého
subjektu, u ktorého sa incident vyskytol a hlásil ho Národnému centru kybernetickej
bezpečnosti SK-CERT
bežné osobné údaje, osobitné kategórie osobných údajov podľa registratúrneho plánu oprávnení príslušníci úradu a zamestnanci úradu, zaradení na
Národnom centre kybernetickej bezpečnosti SK-CERT
prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje Poverenia a pokyny vydané relevantnému okruhu príslušníkov úradu a zamestnancov úradu
76 Informovanie verejnosti o činnosti úradu (facebook, instagram, linkedin, www.nbu.gov.sk) Verejný záujem podľa (čl. 6 bod 1 písm. f) nariadenia (EÚ) 2016/679) fyzické osoby bežné osobné údaje podľa registratúrneho plánu verejnosť prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje Poverenia a pokyny vydané relevantnému okruhu príslušníkov úradu a zamestnancov úradu