1. Prevádzkovatelia základnej služby podľa § 3 písm. k) prvý bod zákona o kybernetickej bezpečnosti
dátum poslednej aktualizácie: 14.05.2021
Stĺpec1 Prevádzkovateľ základnej služby IČO Základná služba Sektor Podsektor Ústredný orgán
Agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik 36 855 642 Správa a prevádzkovanie sietí a informačných systémov verejnej správy v pôsobnosti povinnej osoby podľa zákona č. 275/2006 Z. z. podporujúci služby verejnej správy, služby vo verejnom záujme a verejné služby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
AIR CARGO GLOBAL, s. r. o.   44 659 237 Letecká doprava Doprava Letecká doprava Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Alpha medical patológia, s. r. o.   36 415 758 Laboratórne služby Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Alpha medical, s. r. o.   31 647 758 Laboratórne služby Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
AnalytX s. r. o.   35 826 321 Laboratórne služby Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
ANTIK Telecom s. r. o.   36 191 400 Poskytovanie služieb výmenného uzla internetu na prepájanie sietí, ktoré sú z technického a organizačného pohľadu oddelené Digitálna infraštruktúra Národný bezpečnostný úrad
AQUA DISTRIBUTION, s.r.o. 47 612 444 Dodávka pitnej vody Voda a atmosféra Zabezpečovanie pitnej vody Ministerstvo hospodárstva SR
Bratislavská teplárenská, a. s.  35 823 542 Výrobcovia a dodávatelia tepla Energetika Tepelná energetika Ministerstvo hospodárstva SR
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.  35 850 370 Dodávatelia a distribútori vody na pitie, varenie, prípravu potravín alebo iné domáce účely, bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z distribučnej siete, cisterny alebo vo fľašiach či nádobách, s výnimkou distribútorov, u ktorých je distribúcia vody iba časťou ich celkovej činnosti v oblasti distribúcie iných komodít a tovaru, ktorá sa nepovažuje za základnú službu  Voda a atmosféra Zabezpečovanie pitnej vody Ministerstvo životného prostredia SR
Biont, a.s. 35 917 571 Výroba liekov Priemysel Farmaceutický priemysel Ministerstvo hospodárstva SR
Burza cenných papierov v Bratislave, a. s.  00 604 054 Prevádzkovanie obchodného miesta podľa zákona
č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov
Infraštruktúra finančných trhov Ministerstvo financií SR
Cromwell a. s.  31 353 746 Poskytovanie poštových služieb Pošta Poskytovanie poštových služieb, poštový platobný styk a obstarávateľská činnosť Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Cumulus, s. r. o.   36 217 417 Poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
Laboratórne služby
zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Československá obchodná banka, a. s.  36 854 140 Poskytovanie bankových produktov a služieb Bankovníctvo Ministerstvo financií SR
ČSOB stavebná sporiteľňa, a. s.  35 799 200 Poskytovanie bankových produktov a služieb, poskytovanie platobného styku a zúčtovania súvisiaceho so stavebným sporením, poskytovanie úverov stavebným sporiteľom Bankovníctvo Ministerstvo financií SR
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska 45 736 359 Informačný systém Dátové centrum obcí a miest Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 37 957 937 Laboratórne služby,
Skríningové centrum novorodencov SR
Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Dg. s. r. o.   36 622 541 Poskytovanie zdravotnej starostlivosti Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
DHL Express (Slovakia) spol. s r.o. 31 342 876 Poskytovanie poštových služieb Pošta Poskytovanie poštových služieb, poštový platobný styk
a obstarávateľská činnosť 
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
DIGI SLOVAKIA s. r. o.   35 701 722 Poskytovanie služieb výmenného uzla internetu na prepájanie sietí, ktoré sú z technického a organizačného pohľadu oddelené;
služba systému doménových mien na internete
Digitálna infraštruktúra Národný bezpečnostný úrad
Direct Parcel Distribution SK, s. r. o.   35 834 498 Zasielateľské služby Pošta Poskytovanie poštových služieb, poštový platobný styk
a obstarávateľská činnosť 
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L.N. Jégého 00 634 905 Laboratórne služby;
NIS
Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Duslo, a. s.  35 826 487 Chemická výroba a jej subkomponenty, nutné k prevádzkovaniu tejto služby (železničná doprava, energetika, teplárenstvo, vodné stavby) Priemysel Chemický priemysel Ministerstvo hospodárstva SR
ELGAS, k.s. 36 314 242 Dodávka a nákup elektrickej energie Energetika Elektroenergetika Ministerstvo hospodárstva SR
Energotel, a. s.  35 785 217 Poskytovateľ služby výmenného uzla internetu na účel prepájania sietí, ktoré sú z technického a organizačného pohľadu oddelené; poskytovateľ služieb systému doménových mien na internete Digitálna infraštruktúra Národný bezpečnostný úrad
Environmentálny fond 30 796 491 Správa a prevádzkovanie sietí a informačných systémov verejnej správy v pôsobnosti povinnej osoby podľa zákona č. 275/2006 Z. z. podporujúci služby verejnej správy, služby vo verejnom záujme a verejné služby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Eustream, a. s.  35 910 712 Prevádzka prepravnej siete Energetika Plynárenstvo Ministerstvo hospodárstva SR
Fakultná nemocnica Nitra 17 336 007 Poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
Laboratórne služby
Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Fakultná nemocnica s poliklinikou (Nové Zámky) 17 336 112 Ekonomický software; digitálna archivácia RTG a CT snímok; nemocničný informačný systém Medea; OMEGA- skladové hospodárstvo; EIS- expertný informačný systém MZ SR; CONAPAT- nemocničný informačný systém patológie; WinLSS- verejná lekáreň; BIOMETRIC AttendanceProW- dochádzkový
a prístupový systém, HUMAN- personalistika a mzdy
Zdravotníctvo Laboratórne služby,
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti
Ministerstvo zdravotníctva SR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica 00 165 549 Poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
Laboratórne služby
Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.  44 444 761 Laboratórne služby Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 17 335 825 Komplexný nemocničný informačný systém Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Fakultná nemocnica Trenčín 00 610 470 Laboratórny IS,
Nemocničný IS,
TomoCon PACS
Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Fakultná nemocnica Trnava 00 610 381 Laboratórne služby,
Nemocničný informačný systém
Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Fio banka, a. s. , pobočka zahraničnej banky 36 869 376 Prijímanie vkladov od verejnosti, platobný styk
a zúčtovanie, vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. platobných kariet a cestovných šekov
Bankovníctvo Ministerstvo financií SR
GeCom, s. r. o.   36 705 268 Poskytovanie služieb výmenného uzla internetu na prepájanie sietí, ktoré sú z technického a organizačného pohľadu oddelené Digitálna infraštruktúra Národný bezpečnostný úrad
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 00 634 891 Laboratórne služby,
Digitálna archivácia RTG a CT snímok
Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
HTMAS, s.r.o. 36 644 692 Výroba, distribúcia a dodávka elektriny,
Distribúcia a dodávka zemného plynu
Energetika Elektroenergetika,
Plynárenstvo
Ministerstvo hospodárstva SR
Innogy Slovensko s.r.o. 44 291 809 Dodávka plynu Energetika Plynárenstvo Ministerstvo hospodárstva SR
J & T BANKA, a. s.  pobočka zahraničnej banky 35 964 693 Platobný styk Bankovníctvo Ministerstvo financií SR
Klinická patológia Prešov, s. r. o.   36 512 788 Laboratórne služby Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Komerční banka, a. s. , pobočka zahraničnej banky 47 231 564 Poskytovanie bankových produktov a služieb
- platobný styk
Bankovníctvo Ministerstvo financií SR
KOMVaK- Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a. s.  36 537 870 Dodávatelia a distribútori vody na pitie, varenie, prípravu potravín alebo iné domáce účely, bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z distribučnej siete, cisterny alebo vo fľašiach či nádobách Voda a atmosféra Zabezpečovanie pitnej vody Ministerstvo životného prostredia SR
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 17 335 469 Poskytovanie zdravotnej starostlivosti Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Laboratória Piešťany, s. r. o.   36 247 812 Laboratórne služby Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Letecká vojenská nemocnica, a. s.  36 601 578 Laboratórne služby Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Letisko Bratislava- Airport Bratislava, a.s. (BTS) 35 884 916 Správa a riadenie infraštruktúry letiska alebo siete letísk a koordinácia a kontrolná činnosť jednotlivých prevádzkovateľov na príslušných letiskách, alebo v príslušných sieťach letísk a prevádzkovanie pomocných zariadení nachádzajúcich sa na letisku Doprava Letecká doprava Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Letisko Košice- Airport Košice, a.s. 36 579 343 Správa a riadenie infraštruktúry letiska alebo siete letísk a koordinácia a kontrolná činnosť jednotlivých prevádzkovateľov na príslušných letiskách, alebo v príslušných sieťach letísk a prevádzkovanie pomocných zariadení nachádzajúcich sa na letisku Doprava Letecká doprava Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Letisko Piešťany, a.s. 36 266 906 Správa a riadenie infraštruktúry letiska alebo siete letísk a koordinácia a kontrolná činnosť jednotlivých prevádzkovateľov na príslušných letiskách, alebo v príslušných sieťach letísk a prevádzkovanie pomocných zariadení nachádzajúcich sa na letisku Doprava Letecká doprava Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Letisko Poprad- Tatry, a. s.  35 912 651 Služby civilného letiska Doprava Letecká doprava Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Letisková spoločnosť Žilina, a. s.  36 426 032 RTG prístroje na letisku pre pohyb cestujúcich a ich batožiny do lietadla Doprava Letecká doprava Ministerstvo dopravy a výstavby  SR
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 35 778 458 ATC služba riadenia letovej prevádzky EUROCAT 2000 Doprava Letecká doprava Ministerstvo dopravy a výstavby SR
LightStorm Communications s. r. o.   35 918 667 Poskytovanie služieb výmenného uzla internetu na prepájanie sietí, ktoré sú z technického a organizačného pohľadu oddelené Digitálna infraštruktúra Národný bezpečnostný úrad
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 17 336 163 IS na SVLZ Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s.  36 672 441 Dodávatelia a distribútori vody na pitie, varenie, prípravu potravín alebo iné domáce účely, bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z distribučnej siete, cisterny alebo vo fľašiach či nádobách, s výnimkou distribútorov, u ktorých je distribúcia vody iba časťou ich celkovej činnosti v oblasti distribúcie iných komodít a tovaru, ktorá sa nepovažuje za základnú službu Voda a atmosféra Zabezpečovanie pitnej vody Ministerstvo životného prostredia SR
Martinská teplárenská, a.s. 36 403 016 Výroba a dodávka tepla Energetika Tepelná energetika Ministerstvo hospodárstva SR
Medicyt, s.r.o 36 544 230 Laboratórne služby Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Medirex, a. s.  35 766 450 Laboratórne služby Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Messer Tatragas, spol. s r. o. 00 685 852 Výroba liekov Priemysel Farmaceutický priemysel Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo obrany SR- Veliteľstvo vzdušných síl ozbrojených síl SR 30 845 572 Služba riadenia letovej prevádzky (ATC) Doprava Letecká doprava Ministerstvo dopravy a výstavby SR
NAFTA, .a. s.   36 286 192 Prevádzkovateľ podzemného zásobníka zemného plynu Energetika Plynárenstvo Ministerstvo hospodárstva SR
Národná diaľničná spoločnosť, a. s.  35 919 001 Služba elektronického výberu mýta; služba elektronická diaľničná známka, centrálny riadiaci systém tunelov; informačný systém diaľnic a rýchlostných ciest Doprava Cestná doprava Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Národná transplantačná organizácia 42 267 617 Poskytovanie zdravotnej starostlivosti Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb n. o.  Dolný Smokovec 37 886 479 Laboratórne služby Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Národný ústav detských chorôb 00 607 231 Poskytovanie zdravotnej starostlivosti Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Národný ústav reumatických chorôb Laboratórne služby,
Nemocničný informačný systém
Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.  35 971 126 Laboratórne služby Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie 00 227 811 Poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
Laboratórne služby
Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 31 447 708 Správa a prevádzkovanie sietí a informačných systémov verejnej správy v pôsobnosti povinnej osoby podľa zákona č. 275/2006 Z. z. podporujúci služby verejnej správy, služby vo verejnom záujme a verejné služby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Nemocenská BB, s. r. o.   36 661 511 Poskytovanie zdravotnej starostlivosti Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Nemocnica A. Leňa Humenné, a. s.  47 249 048 Poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti,
Laboratórne služby
Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Nemocnica Alexandra Wintera n. o.  36 084 221 Poskytovanie zdravotnej starostlivosti Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Nemocnica arm. Generála L. Svobodu Svidník, a. s.  47 249 099 Laboratórne služby,
Poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti
Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Nemocnica AGEL Komárno s.r.o. 50 828 371 Poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s. 36 168 165 Laboratórne služby Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o. 36 182 672 Laboratórne služby Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Nemocnica AGEL Levice s.r.o. 50 861 450 Laboratórne služby Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Nemocnica Poprad, a. s.  36 513 458 Laboratórne služby Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s.  44 455 356 Laboratórne služby;
Poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti
Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Nemocnica s poliklinikou Ilava n. o.  36 119 385 Poskytovanie zdravotnej starostlivosti Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Nemocnica s poliklinikou n. o.  Kráľovský Chlmec 45 737 967 Laboratórne služby Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici 00 610 411 Laboratórne služby zdravotníctvo zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s.  36 597 350 Laboratórne služby,
Poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti
Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s.  36 597 341 Laboratórne služby,
Poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti
Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a. s.  44 927 380 Laboratórne služby,
Poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti
Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a. s.  36 597 376 Laboratórne služby;
Poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti
Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Nemocnica Snina, s. r. o.   36 509 108 Poskytovanie zdravotnej starostlivosti Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s. 50 433 946 Laboratórne služby Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Nemocnica AGEL Zvolen a.s. 45 594 929 Laboratórne služby Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Nemocničná, a. s.  35 865 679 Poskytovanie zdravotnej starostlivosti Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Novamed, spol. s r.o. 31 623 832 FONS ENTERPRISE,
FONS OPENLIMS
Zdravotníctvo zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
NsP Nové mesto nad Váhom 36 119 369 Laboratórne služby Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach 17 335 795 Laboratórne služby Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
NsP Sv. Lukáša Galanta, a. s.  44 452 519 Laboratórne služby,
Poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti
Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
NsP. Sv. Jakuba, n. o. , Bardejov 36 167 908 Laboratórne služby,
Nemocničný informačný systém
Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
O2 Slovakia 35 848 863 Siete a služby pevných a mobilných elektronických komunikácií,
Poskytovateľ služby výmenného uzla internetu, Poskytovateľ služieb systému doménových mien na internete
Digitálna infraštruktúra Národný bezpečnostný úrad
Odborný liečebný ústav psychiatrický n. o.  Predná Hora 37 954 920 Poskytovanie zdravotnej starostlivosti Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Onkologický ústav sv. Alžbety, s. r. o.   35 681 462 Laboratórne služby Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Orange Slovensko, a. s.  35 697 270 Služba výmenného uzla internetu na prepájanie sietí (IXP);  služba systému doménových mien na internete Digitálna infraštruktúra Národný bezpečnostný úrad
Oravská vodárenská spoločnosť, a. s.  36 672 254 Dodávatelia a distribútori vody na pitie, varenie, prípravu potravín alebo iné domáce účely, bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z distribučnej siete, cisterny alebo vo fľašiach či nádobách, s výnimkou distribútorov, u ktorých je distribúcia vody iba časťou ich celkovej činnosti v oblasti distribúcie iných komodít a tovaru, ktorá sa nepovažuje za základnú službu  Voda a atmosféra Zabezpečovanie pitnej vody Ministerstvo životného prostredia SR
OTP Banka Slovensko, a. s.  31 318 916 Poskytovanie bankových produktov a služieb Bankovníctvo Ministerstvo financií SR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 36 856 096 Správa a prevádzkovanie sietí a informačných systémov verejnej správy v pôsobnosti povinnej osoby podľa zákona č. 275/2006 Z. z. podporujúci služby verejnej správy, služby vo verejnom záujme a verejné služby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Verejná správa Informačné systémy verejnej správy Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s.  36 500 968 Dodávatelia a distribútori vody na pitie, varenie, prípravu potravín alebo iné domáce účely, bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z distribučnej siete, cisterny alebo vo fľašiach či nádobách, s výnimkou distribútorov, u ktorých je distribúcia vody iba časťou ich celkovej činnosti v oblasti distribúcie iných komodít a tovaru, ktorá sa nepovažuje za základnú službu Voda a atmosféra Zabezpečovanie pitnej vody Ministerstvo životného prostredia SR
Poliklinika Senica n. o.  36 084 212 Laboratórne služby Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Poliklinika Terasa s. r. o.   36 202 215 Laboratórne služby Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Popradská energetická spoločnosť, s. r. o.   50 339 729 Výroba a dodávka tepla Energetika Tepelná energetika Ministerstvo hospodárstva SR
Poštová banka, a. s.  31 340 890 Prijímanie vkladov, poskytovanie úverov, poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie Bankovníctvo  Ministerstvo financií SR
Považská vodárenská spoločnosť, a. s.  36 672 076 Dodávatelia a distribútori vody na pitie, varenie, prípravu potravín alebo iné domáce účely, bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z distribučnej siete, cisterny alebo vo fľašiach či nádobách, s výnimkou distribútorov, u ktorých je distribúcia vody iba časťou ich celkovej činnosti v oblasti distribúcie iných komodít a tovaru, ktorá sa nepovažuje za základnú službu Voda a atmosféra Zabezpečovanie pitnej vody Ministerstvo životného prostredia SR
POZAGAS, a. s.  31 435 688 Prevádzkovanie podzemného zásobníka zemného plynu Energetika Plynárenstvo Ministerstvo hospodárstva SR
Prima banka Slovensko, a.s 31 575 951 Poskytovanie bankových produktov a služieb  Bankovníctvo  Ministerstvo financií SR
PRO VITAE n. o.  37 886 428 Poskytovanie zdravotnej starostlivosti Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.  31 335 004 Poskytovanie bankových produktov a služieb; poskytovanie platobného styku a zúčtovania súvisiacich so stavebným sporením; poskytovanie úverov stavebným sporiteľom;  Bankovníctvo Ministerstvo financií SR
Psychiatrická liečebňa Sučany 17 335 612 Poskytovanie zdravotnej starostlivosti;
Laboratórne služby
Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 00 607 266 Nemocničný informačný systém Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n. o.  35 581 000 Laboratórne služby Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Saneca Pharmaceuticals a. s. 46 833 323 Zmluvná farmaceutická výroba a výroba účinných    látok Priemysel Farmaceutický priemysel Ministerstvo hospodárstva SR
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.  36 672 297 Dodávatelia a distribútori vody na pitie, varenie, prípravu potravín alebo iné domáce účely, bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z distribučnej siete, cisterny alebo vo fľašiach či nádobách Voda a atmosféra Zabezpečovanie pitnej vody Ministerstvo životného prostredia SR
Slovak Telekom, a. s.  35 763 469 Služba výmenného uzlu na internete, služba systému doménových mien na internete Digitálna infraštruktúra Národný bezpečnostný úrad
Slovanet, a. s.  35 954 612 DNS- poskytovanie služieb systému doménových mien na internete; poskytovanie služby výmenného uzla internetu na prepájanie sietí, ktoré sú z technického a organizačného pohľadu oddelené Digitálna infraštruktúra Národný bezpečnostný úrad
Slovenská sporiteľňa, a. s.  00 151 653 Poskytovanie bankových produktov a služieb, poskytovanie platobných služieb a zaúčtovanie, poskytovanie úverov, poskytovanie investičných služieb a vydávanie cenných papierov Bankovníctvo Ministerstvo financií SR
Slovenské elektrárne, a. s.  35 829 052 Výroba elektrickej energie,
Dispečerské pracovisko SE
Energetika Elektroenergetika Ministerstvo hospodárstva SR
Slovenské elektrárne, a. s.                                          35 829 052 Výroba elektrickej energie
Dispečérske pracovisko 
Energetika Elektroenergetika  Ministerstvo hospodárstva SR
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.  35 815 256 Dodávka, predaj plynu, výroba elektriny, dodávka
a predaj elektriny, výroba tepla, dodávka tepla
Energetika Plynárenstvo Ministerstvo hospodárstva SR
SLOVNAFT, a. s.  31 322 832 Spracovanie ropy a súvisiace rafinérske činnosti Energetika Ropa a ropné produkty Ministerstvo hospodárstva SR
SPP- distribúcia, a. s.  35 910 739 Prevádzka distribučnej siete plynu a technický dispečing využívaný k monitorovaniu a riadeniu distribučnej siete plynu Energetika Plynárenstvo Ministerstvo hospodárstva SR
Stredoslovenská distribučná, a. s.  Prevádzkovanie distribučnej sústavy Energetika Elektroenergetika Ministerstvo hospodárstva SR
Stredoslovenská energetika, a. s.  51 865 467 Dodávka elektriny Energetika Elektroenergetika Ministerstvo hospodárstva SR
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.  36 644 030 Dodávatelia a distribútori vody na pitie, varenie, prípravu potravín alebo iné domáce účely, bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z distribučnej siete, cisterny alebo vo fľašiach či nádobách, s výnimkou distribútorov, u ktorých je distribúcia vody iba časťou ich celkovej činnosti v oblasti distribúcie iných komodít a tovaru, ktorá sa nepovažuje za základnú službu  Voda a atmosféra Zabezpečovanie pitnej vody Ministerstvo životného prostredia SR
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a. s.  46 458 581 Laboratórne služby,
Poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti
Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Svet zdravia, a. s.  35 960 884 Laboratórne služby,
Poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti
Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
SWAN Mobile, a. s.  35 680 202 Poskytovateľ služby výmenného uzla internetu na účel prepájania sietí, ktoré sú z technického a organizačného pohľadu oddelené Digitálna infraštruktúra Národný bezpečnostný úrad
SWAN, a. s.  47 258 314 Poskytovateľ služby výmenného uzla internetu na účel prepájania sietí, ktoré sú z technického a organizačného pohľadu oddelené, DNS- poskytovateľ služieb systému doménových mien na internete Digitálna infraštruktúra Národný bezpečnostný úrad
Synlab slovakia, s. r. o.   35 878 151 Laboratórne služby Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o.  37 971 832 Laboratórne služby Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Tatra banka, a. s.  686 930 Prijímanie vkladov a poskytovanie úverov; poskytovanie platobných služieb a zúčtovania; vydávanie cenný papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb Bankovníctvo Ministerstvo financií SR
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31 679 692 Výroba a dodávka tepla podľa zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike Energetika Tepelná energetika Ministerstvo hospodárstva SR
Tepláreň Košice, a,s. v skratke TEKO, a. s.  36 211 541 Výroba tepla, dodávka tepla, výroba elektrickej energie Energetika Tepelná energetika Ministerstvo hospodárstva SR
TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o. 36 300 683 Výroba a dodávka tepla podľa zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike Energetika Tepelná energetika Ministerstvo hospodárstva SR
Transpetrol, a. s.  31 341 977 Prevádzkovatelia ropovodov
Prevádzkovatelia zariadení na ťažbu, rafinovanie a spracovanie ropy, jej skladovanie a prepravu
Energetika Ropa a ropné produkty Ministerstvo hospodárstva SR
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.  36 302 724 Dodávatelia a distribútori vody na pitie, varenie, prípravu potravín alebo iné domáce účely, bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z distribučnej siete, cisterny alebo vo fľašiach či nádobách, s výnimkou distribútorov, u ktorých je distribúcia vody iba časťou ich celkovej činnosti v oblasti distribúcie iných komodít a tovaru, ktorá sa nepovažuje za základnú službu Voda a atmosféra Zabezpečovanie pitnej vody Ministerstvo životného prostredia SR
Trnavská teplárenská, a.s. 36 246 034 Výroba a dodávka tepla Energetika Tepelná energetika Ministerstvo hospodárstva SR
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.  36 252 484 Dodávatelia a distribútori vody na pitie, varenie, prípravu potravín alebo iné domáce účely, bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z distribučnej siete, cisterny alebo vo fľašiach či nádobách, s výnimkou distribútorov, u ktorých je distribúcia vody iba časťou ich celkovej činnosti v oblasti distribúcie iných komodít a tovaru, ktorá sa nepovažuje za základnú službu  Voda a atmosféra Zabezpečovanie pitnej vody Ministerstvo životného prostredia SR
Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s. 36 672 084 Dispečing vody a kanalizácie, program na evidenciu siete, program na evidenciu porúch, aplikačný a databázový systém, lokálna sieťová infraštruktúra Voda a atmosféra Zabezpečovanie pitnej vody Ministerstvo životného prostredia SR
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. , pobočka zahraničnej banky 47 251 336 Poskytovanie bankových produktov a služieb Bankovníctvo Ministerstvo financií SR
Univerzitná nemocnica Bratislava 31 813 861 Komplexný nemocničný informačný systém Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Univerzitná nemocnica Martin 00 365 327 Laboratórne služby, poskytovanie zdravotnej starostlivosti Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35 971 967 Poskytovateľ služieb systému doménových mien na internete; Poskytovateľ služby výmenného uzla internetu na prepájanie sietí, ktoré sú z technického a organizačného pohľadu oddelené Digitálna infraštruktúra Národný bezpečnostný úrad
Veolia Energia Slovensko, a. s.  35 702 257 Výrobca tepla, dodávateľ tepla, výroba elektrickej energie Energetika Tepelná energetika Ministerstvo hospodárstva SR
Vita- Test spol. s r.o. 35 969 580 Laboratórne služby Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
VNET, a.s. 35 845 007 Poskytovanie služieb výmenného uzla internetu na prepájanie sietí, ktoré sú z technického a organizačného pohľadu oddelené Digitálna infraštruktúra Národný bezpečnostný úrad
Vodárenská spoločnosť Ružomberok 36 672 271 Dodávatelia a distribútori vody na pitie, varenie, prípravu potravín alebo iné domáce účely, bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z distribučnej siete, cisterny alebo vo fľašiach či nádobách, s výnimkou distribútorov, u ktorých je distribúcia vody iba časťou ich celkovej činnosti v oblasti distribúcie iných komodít a tovaru, ktorá sa nepovažuje za základnú službu Voda a atmosféra Zabezpečovanie pitnej vody Ministerstvo životného prostredia SR
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 00 156 752 Výroba, prenos, distribúcia, dodávka alebo nákup elektriny a služba, ktorá je v súvislosti s týmito činnosťami zodpovedná za obchodné a technické úlohy a/alebo údržbu; nezahŕňa však koncových odberateľov, ktorí vykonávajú predaj elektriny odberateľom vrátane jej ďalšieho predaja Energetika Elektroenergetika Ministerstvo hospodárstva SR
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 00 156 752 Vlastníctvo, správa alebo nájom vodnej stavby podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
Voda a atmosféra Vodné stavby Ministerstvo životného prostredia SR
Vranovská nemocnica, a. s.  47 249 021 Laboratórne služby,
Poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti
Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Nemocnica AGEL Levoča a.s. 36 594 849 Laboratórne služby Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. o. , Veľký Krtíš 31 908 977 Laboratórne služby Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
VÚB, a. s.  31 320 155 Poskytovanie bankových produktov a služieb Bankovníctvo Ministerstvo financií SR
Východoslovenská distribučná, a. s.  36 599 361 Prevádzkovanie distribučnej sústavy,
Distribúcia elektrickej energie
Energetika Elektroenergetika Ministerstvo hospodárstva SR
Východoslovenská energetika, a.s. 44 483 767 Dodávka elektrickej energie Energetika Elektroenergetika Ministerstvo hospodárstva SR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 36 601 284 Poskytovanie zdravotnej starostlivosti Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.  36 570 460 Dodávka a distribúcia vody na pitie, varenie, prípravu potravín alebo iné domáce účely, bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z distribučnej siete, cisterny alebo vo fľašiach či nádobách  Voda a atmosféra Zabezpečovanie pitnej vody Ministerstvo životného prostredia SR
WebSupport, s. r. o.   36 421 928 Poskytovanie služieb systému doménových mien na internete Digitálna infraštruktúra Národný bezpečnostný úrad
Weby GROUP s. r. o.   36 046 884 Poskytovateľ služieb systému doménových mien na internete Digitálna infraštruktúra Národný bezpečnostný úrad
Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.  31 351 026 Prijímanie vkladov od stavebných sporiteľov, alebo v prospech stavebných sporiteľov; poskytovanie úverov stavebným sporiteľom zo zdrojov fondu stavebného sporenia na stavebné účely uvedené v § 11 Zákona o stavebnom sporení Bankovníctvo Ministerstvo financií SR
Západoslovenská distribučná, a. s.  36 361 518 Prevádzkovanie distribučnej sústavy Energetika Elektroenergetika Ministerstvo hospodárstva SR
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36 550 949 Dodávatelia a distribútori vody na pitie, varenie, prípravu potravín alebo iné domáce účely, bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z distribučnej siete, cisterny alebo vo fľašiach či nádobách, s výnimkou distribútorov, u ktorých je distribúcia vody iba časťou ich celkovej činnosti v oblasti distribúcie iných komodít a tovaru, ktorá sa nepovažuje za základnú službu  Voda a atmosféra Zabezpečovanie pitnej vody Ministerstvo životného prostredia SR
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 17 055 270 Poskytovanie služieb výmenného uzla internetu na prepájanie sietí, ktoré sú z technického a organizačného pohľadu oddelené Digitálna infraštruktúra Národný bezpečnostný úrad
Zvolenská teplárenská, a.s. 36 053 248 Výroba a dodávka tepla Energetika Tepelná energetika Ministerstvo hospodárstva SR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme  "ŽSR" 31 364 501 Prevádzkovateľ železničnej infraštruktúry Doprava Železničná doprava Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme  "ŽSR" /Železničné telekomunikácie, o.z./ 31 364 501 Poskytovanie služieb výmenného uzla internetu na prepájanie sietí, ktoré sú z technického a organizačného pohľadu oddelené Digitálna infraštruktúra Národný bezpečnostný úrad
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.  35 914 921 Nákladná železničná doprava Doprava Železničná doprava Ministerstvo dopravy a výstavby  SR
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.  35 914 939 Železničná doprava Doprava Železničná doprava Ministerstvo dopravy a výstavby  SR
Žilinská teplárenská, a.s. 36 403 032 Výroba a dodávka tepla podľa zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike Energetika Tepelná energetika Ministerstvo hospodárstva SR
ŽILPO, s. r. o.   36 402 630 Laboratórne služby Zdravotníctvo Zdravotnícke zariadenia Ministerstvo zdravotníctva SR