Sektory a podsektory základnej služby dátum poslednej aktualizácie: 21.03.2019
Stĺpec1 Sektor Podsektor Prevádzkovateľ služieb   Ústredný orgán
1. Bankovníctvo    úverové inštitúcie, ktorých predmetom činnosti je prijímanie vkladov alebo iných návratných peňažných prostriedkov od verejnosti a poskytovanie úverov na vlastný účet  Ministerstvo financií
Slovenskej republiky 
správcovia, prevádzkovatelia a osoby zabezpečujúce činnosti Štátnej pokladnice podľa zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
správcovia a prevádzkovatelia sietí a informačných systémov, ktoré sú prvkom kritickej infraštruktúry podľa zákona č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení neskorších predpisov alebo sú k nemu priamo pripojené; tým nie sú dotknuté vylúčenia podľa § 2 ods. 2 písm. d) tohto zákona č. 69/2018 Z. z.
2. Doprava  Cestná doprava cestné orgány zodpovedné za kontrolu riadenia cestnej premávky – akýkoľvek verejný orgán zodpovedný za plánovanie, kontrolu alebo riadenie ciest, ktoré spadajú do jeho územnej pôsobnosti  Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 
prevádzkovatelia inteligentných dopravných systémov, v ktorých sa uplatňujú informačné a komunikačné technológie v oblasti cestnej dopravy vrátane infraštruktúry, vozidiel a užívateľov a v oblasti riadenia dopravy a riadenia mobility, rovnako ako aj pre rozhrania s inými druhmi dopravy 
správcovia a prevádzkovatelia sietí a informačných systémov, ktoré sú prvkom kritickej infraštruktúry podľa zákona č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre, alebo sú k nemu priamo pripojené 
Letecká doprava  leteckí dopravcovia - letecký dopravný podnik s platnou prevádzkovou licenciou alebo jej ekvivalentom 
riadiace orgány letiska - subjekt, ktorý má v spojení s inými činnosťami alebo bez nich, podľa situácie, podľa vnútroštátnych zákonov, iných právnych predpisov alebo zmlúv za cieľ správu a riadenie infraštruktúry letiska alebo siete letísk a koordináciu a kontrolu činností jednotlivých prevádzkovateľov na príslušných letiskách alebo v príslušných sieťach letísk, letiská vrátane hlavných letísk a subjekty prevádzkujúce pomocné zariadenia nachádzajúce sa na letiskách 
prevádzkovatelia poskytujúci služby riadenia letovej prevádzky (ATC) ako služby poskytovanej na účely:
a) zabránenia zrážke: - medzi lietadlami a - v prevádzkovom priestore medzi lietadlom a prekážkami; a
b) urýchlenia a zachovania riadneho toku letovej prevádzky 
správcovia a prevádzkovatelia sietí a informačných systémov, ktoré sú prvkom kritickej infraštruktúry podľa zákona č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre, alebo sú k nemu priamo pripojené 
Vodná doprava  spoločnosti prevádzkujúce vnútrozemskú, námornú a pobrežnú osobnú a nákladnú vodnú dopravu 
  riadiace orgány prístavu - ako akejkoľvek určenej časti pevniny a vody s hranicami vymedzenými členským štátom, kde sa nachádza prístav, vrátane závodov a zariadení určených na uľahčenie prevádzky komerčnej námornej dopravy; vrátane ich prístavných zariadení, kde dochádza k vzájomnému kontaktu lode a prístavu; patria sem oblasti ako napríklad kotviská, služobné kotviská a prístupy z mora, ako je to vhodné, a subjekty prevádzkujúce činnosti a zariadenia v rámci prístavu 
prevádzkovatelia plavebno-prevádzkových služieb ako služba určená na zvýšenie bezpečnosti a efektívnosti lodnej dopravy a na ochranu životného prostredia, ktorá je schopná interakcie s dopravou a môže reagovať na dopravné situácie vznikajúce v oblasti plavebno-prevádzkových služieb 
správcovia a prevádzkovatelia sietí a informačných systémov, ktoré sú prvkom kritickej infraštruktúry podľa zákona č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre, alebo sú k nemu priamo pripojené 
Železničná doprava  prevádzkovateľ infraštruktúry - každý orgán alebo podnik zodpovedný najmä za zriadenie, správu a údržbu železničnej infraštruktúry vrátane riadenia dopravy, zabezpečenia a návestenia. Funkciou manažéra infraštruktúry na sieti alebo časti siete môžu byť poverené rôzne orgány alebo podniky 
železničné podniky - každý verejnoprávny alebo súkromný podnik, ktorého hlavným predmetom činnosti je poskytovanie služieb s cieľom zabezpečenia železničnej prepravy tovaru alebo osôb, pričom tento podnik zabezpečuje trakciu; zahŕňa to aj podniky, ktoré zabezpečujú len trakciu, vrátane prevádzkovateľov servisných zariadení - každý verejný alebo súkromný subjekt zodpovedný za správu jedného alebo viacerých servisných zariadení alebo za poskytovanie jednej alebo viacerých kľúčových služieb železničným podnikom 
správcovia a prevádzkovatelia sietí a informačných systémov, ktoré sú prvkom kritickej infraštruktúry podľa zákona č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre, alebo sú k nemu priamo pripojené 
3. Digitálna infraštruktúra    poskytovateľ služby výmenného uzla internetu na účel prepájania sietí, ktoré sú z technického a organizačného pohľadu oddelené  Národný bezpečnostný úrad 
poskytovateľ služieb systému doménových mien na internete 
subjekt spravujúci alebo prevádzkujúci register internetových domén najvyššej úrovne 
4. Elektronické komunikácie  Satelitná komunikácia  správcovia a prevádzkovatelia sietí a informačných systémov, ktoré sú prvkom kritickej infraštruktúry podľa zákona č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre  Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 
Siete a služby pevných a mobilných elektronických komunikácií  správcovia a prevádzkovatelia sietí a informačných systémov, ktoré sú prvkom kritickej infraštruktúry podľa zákona č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre 
5. Energetika  Baníctvo  správcovia a prevádzkovatelia sietí a informačných systémov, ktoré sú prvkom kritickej infraštruktúry podľa zákona č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre, alebo sú k nemu priamo pripojené  Ministerstvo hospodárstva
Slovenskej republiky 
Elektroenergetika  elektroenergetické podniky - každá osoba, ktorá vykonáva aspoň jednu z týchto činností: výroba, prenos, distribúcia, dodávka alebo nákup elektriny a ktorá je v súvislosti s týmito činnosťami zodpovedná za obchodné a technické úlohy a/alebo údržbu; nezahŕňa však koncových odberateľov, ktorí vykonávajú predaj elektriny odberateľom vrátane jej ďalšieho predaja 
prevádzkovatelia distribučnej sústavy – každá osoba zodpovedná za prevádzku, zabezpečovanie údržby a v prípade potreby rozvoj distribučnej sústavy v danej oblasti a prípadne aj rozvoj jej prepojení s inými sústavami a za zabezpečovanie dlhodobej schopnosti sústavy uspokojovať primeraný dopyt po distribúcii elektriny 
prevádzkovatelia prenosovej sústavy - každá osoba zodpovedná za prevádzku, zabezpečovanie údržby a rozvoj prenosovej sústavy v danej oblasti a prípadne aj rozvoj jej prepojení s inými sústavami a za zabezpečovanie dlhodobej schopnosti sústavy uspokojovať primeraný dopyt po prenose elektriny 
správcovia a prevádzkovatelia sietí a informačných systémov, ktoré sú prvkom kritickej infraštruktúry podľa zákona č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre, alebo sú k nemu priamo pripojené 
Plynárenstvo  dodávateľské podniky - každá osoba, ktorá vykonáva predaj vrátane ďalšieho predaja zemného plynu vrátane LNG odberateľom 
prevádzkovatelia distribučnej siete - každá osoba, ktorá vykonáva distribúciu a je zodpovedná za prevádzku, zabezpečenie údržby a v prípade potreby rozvoj distribučnej siete v danej oblasti, prípadne jej prepojenie s inými sieťami a za zabezpečenie dlhodobej schopnosti siete uspokojovať primeraný dopyt po distribúcii zemného plynu 
prevádzkovatelia prepravnej siete - každá osoba, ktorá vykonáva prepravu a je zodpovedná za prevádzku, zabezpečenie údržby a v prípade potreby rozvoj prepravnej siete v danej oblasti, prípadne jej prepojenie s inými sieťami a za zabezpečenie dlhodobej schopnosti siete uspokojovať primeraný dopyt po preprave zemného plynu 
prevádzkovatelia zásobníkov - každá osoba, ktorá vykonáva uskladňovanie a je zodpovedná za prevádzku zásobníka 
prevádzkovatelia zariadení LNG - každá osoba, ktorá vykonáva skvapalňovanie zemného plynu alebo dovoz, vykládku a spätné splyňovanie LNG a je zodpovedná za prevádzku zariadenia LNG 
plynárenské podniky - každá osoba vykonávajúca aspoň jednu z týchto činností: ťažba, preprava, distribúcia, dodávka, nákup alebo uskladňovanie zemného plynu vrátane LNG, ktorá je zodpovedná za obchodné úlohy, technické úlohy a/alebo údržbu v súvislosti s týmito činnosťami, nezahŕňa však koncových odberateľov 
prevádzkovatelia zariadení na rafinovanie a spracovanie zemného plynu 
správcovia a prevádzkovatelia sietí a informačných systémov, ktoré sú prvkom kritickej infraštruktúry podľa zákona č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre, alebo sú k nemu priamo pripojené 
Ropa a ropné produkty  prevádzkovatelia ropovodov 
prevádzkovatelia zariadení na ťažbu, rafinovanie a spracovanie ropy, jej skladovanie a prepravu 
správcovia a prevádzkovatelia sietí a informačných systémov, ktoré sú prvkom kritickej infraštruktúry podľa zákona č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre, alebo sú k nemu priamo pripojené 
Tepelná energetika  výrobcovia a dodávatelia tepla podľa zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike 
6. Infraštruktúra finančných trhov    prevádzkovatelia obchodných miest podľa zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov  Ministerstvo financií
Slovenskej republiky 
centrálne protistrany - právnická osoba, ktorá vstupuje medzi protistrany zmlúv obchodovaných na jednom alebo viacerých finančných trhoch a stáva sa kupujúcim voči všetkým predávajúcim a predávajúcim voči všetkým kupujúcim 
7. Pošta  Poskytovanie poštových služieb, poštový platobný styk
a obstarávateľská činnosť 
poštový podnik, ktorý poskytuje jednu alebo viacero poštových služieb alebo poštový platobný styk podľa zákona o poštových službách  Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 
správcovia a prevádzkovatelia sietí a informačných systémov, ktoré sú prvkom kritickej infraštruktúry podľa zákona č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre, alebo sú k nemu priamo pripojené 
8. Priemysel  Farmaceutický priemysel  výrobca liekov podľa zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  Ministerstvo hospodárstva
Slovenskej republiky
správcovia a prevádzkovatelia sietí a informačných systémov, ktoré sú prvkom kritickej infraštruktúry podľa zákona č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre, alebo sú k nemu priamo pripojené 
Hutnícky priemysel  správcovia a prevádzkovatelia sietí a informačných systémov, ktoré sú prvkom kritickej infraštruktúry podľa zákona č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre, alebo sú k nemu priamo pripojené 
Chemický priemysel  dodávatelia, výrobcovia, dovozcovia a následní užívatelia látok a zmesí podľa zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v znení neskorších predpisov 
správcovia a prevádzkovatelia sietí a informačných systémov, ktoré sú prvkom kritickej infraštruktúry podľa zákona č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre, alebo sú k nemu priamo pripojené 
Inteligentný priemysel subjekt zapojený do inteligentného priemyslu
správcovia a prevádzkovatelia sietí a informačných systémov, ktoré sú prvkom kritickej infraštruktúry podľa zákona č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení neskorších predpisov alebo sú k nemu priamo pripojené
9. Voda a atmosféra  Meteorologická služba  správcovia a prevádzkovatelia štátnej hydrologickej siete  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
správcovia a prevádzkovatelia sietí a informačných systémov, ktoré sú prvkom kritickej infraštruktúry podľa zákona č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre, alebo sú k nemu priamo pripojené 
správcovia a prevádzkovatelia štátnej meteorologickej siete 
správcovia a prevádzkovatelia sietí a informačných systémov, ktoré sú prvkom kritickej infraštruktúry podľa zákona č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre, alebo sú k nemu priamo pripojené 
Vodné stavby  správcovia a prevádzkovatelia sietí a informačných systémov, ktoré sú prvkom kritickej infraštruktúry podľa zákona č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre, alebo sú k nemu priamo pripojené 
Zabezpečovanie pitnej vody  dodávatelia a distribútori vody na pitie, varenie, prípravu potravín alebo iné domáce účely, bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z distribučnej siete, cisterny alebo vo fľašiach či nádobách; s výnimkou distribútorov, u ktorých je distribúcia vody iba časťou ich celkovej činnosti v oblasti distribúcie iných komodít a tovaru, ktorá sa nepovažuje za základnú službu 
správcovia a prevádzkovatelia sietí a informačných systémov, ktoré sú prvkom kritickej infraštruktúry podľa zákona č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre, alebo sú k nemu priamo pripojené 
10. Verejná správa  Bezpečnosť  správcovia a prevádzkovatelia sietí a informačných systémov, ktoré sa týkajú bezpečnosti Slovenskej republiky  Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky 
Informačné systémy verejnej správy  správcovia a prevádzkovatelia sietí a informačných systémov verejnej správy v pôsobnosti povinnej osoby podľa zákona č. 275/2006 Z. z. podporujúci služby verejnej správy, služby vo verejnom záujme a verejné služby  Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 
správcovia a prevádzkovatelia sietí a informačných systémov, ktoré sú prvkom kritickej infraštruktúry podľa zákona č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre, alebo sú k nemu priamo pripojené 
Obrana  správcovia a prevádzkovatelia sietí a informačných systémov, ktoré sa týkajú zabezpečenia obrany Slovenskej republiky  Ministerstvo obrany
Slovenskej republiky 
Spravodajské služby  správcovia a prevádzkovatelia sietí a informačných systémov prevádzkovaných spravodajskou službou  Slovenská informačná služba 
správcovia a prevádzkovatelia sietí a informačných systémov prevádzkovaných spravodajskou službou  Vojenské spravodajstvo 
Utajované skutočnosti  správcovia a prevádzkovatelia sietí a informačných systémov, ktoré sa týkajú utajovaných skutočností  Národný bezpečnostný úrad 
správca a prevádzkovateľ verejnej regulovanej služby, ktorú poskytuje globálny satelitný navigačný systém zriadený v rámci programu Galileo, alebo správcovia a prevádzkovatelia sietí a informačných systémov, ktoré sú naň napojené
11. Zdravotníctvo  Zdravotnícke zariadenia
(vrátane nemocníc a súkromných kliník) 
poskytovatelia zdravotnej starostlivosti - akákoľvek osoba alebo akýkoľvek iný subjekt, ktorý legálne poskytuje zdravotnú starostlivosť na území členského štátu  Ministerstvo zdravotníctva
Slovenskej republiky 
správcovia a prevádzkovatelia sietí a informačných systémov, ktoré sú prvkom kritickej infraštruktúry podľa zákona č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre, alebo sú k nemu priamo pripojené