Zoznam registrov utajovaných skutočností        
          dátum poslednej aktualizácie: 28.05.2020  
  Poradové číslo Register Cudzia moc Register pre stupeň utajenia Adresa  
Stĺpec1 Stĺpec12 Stĺpec2 Stĺpec22 Stĺpec3 Stĺpec4 Stĺpec5
1 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky D Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Mierová 23 815 11 Bratislava
2 Generálna prokuratúra Slovenskej republiky V Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Referát ochrany utajovaných skutočností
Štúrova 2 812 85 Bratislava
3 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť
Česká republika D Jadrová a vyraďovacia spoločnosť
Register utajovaných skutočností
919 31 Jaslovské Bohunice
4 Kancelária prezidenta Slovenskej republiky NATO
T Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
Register
Hodžovo námestie č.1 810 00 Bratislava
5 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky NATO
T Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Register
Námestie Slobody 6 810 05 Bratislava
6 Ministerstvo financií Slovenskej republiky NATO
T Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Register
Štefanovičova č.5 817 72 Bratislava
7 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky NATO
T Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Register
Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava
8 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky NATO
CTS (NATO)
PT - EÚ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Register
Kutuzovova 8 832 47 Bratislava
9 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky pri Sekcii obrany SD SR pri NATO Brusel NATO
T Ministerstvo obrany Slovenskej republiky pri Sekcii obrany SD SR pri NATO Brusel
Register
Boulevard Leopold III, 1110 Brusel, Belgicko, budova NHQ, L5.4.053 (krídlo Long 5, poschodie 4, miestnosť 053
10 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky  NATO
D Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Register
Dobrovičova 12 812 66 Bratislava
11 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky T Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Register
Špitálska 4 816 43 Bratislava
12 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky NATO
T Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Odbor ochrany utajovaných skutočností – Register
Pribinova ul. č. 2 812 72 Bratislava 1
13 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky NATO
PT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Register
Hlboká cesta č.2 833 36 Bratislava 37
14 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky NATO
D Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Register
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
15 Ministestvo spravodlivosti Slovenskej republiky   D Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Register
Župné nám. č.13 813 11 Bratislava 1
16 Národná banka Slovenska
Iná cudzia moc
D Národná banka Slovenska
Register
Imricha Karvaša č. 1 813 25 Bratislava
17 Národná rada Slovenskej republiky NATO
T Národná rada Slovenskej republiky
Register
Námestie A.Dubčeka1 812 80 Bratislava
18 Slovenská informačná služba NATO
PT Slovenská informačná služba
Register
P.O.BOX 69 810 00 Bratislava 1
19 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky NATO
D Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Register
Pražská 29 812 63 Bratislava 25
20 Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky NATO
D Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Register
Bajkalská č.27 820 07 Bratislava 27
21 Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality NATO
T Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality
Register
Rázusova 7 P.O.BOX 61 911 01 Trenčín
22 Úrad pre verejné obstarávanie V Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68 820 04 Bratislava
23 Úrad vlády Slovenskej republiky NATO
T Úrad vlády Slovenskej republiky
Register
Námestie slobody 1 813 70 Bratislava
24 Ústavný súd Slovenskej republiky NATO
T Ústavný súd Slovenskej republiky
Register
Hlavná 110, 042 65 Košice
25 Vojenské spravodajstvo NATO
PT Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Register-VS
Kutuzovova 8 832 47 Bratislava
26 Akadémia Ozbrojených síl Slovenskej republiky M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši NATO T Akadémia Ozbrojených síl Slovenskej republiky M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši
Demänová 393 031 06 Liptovský Mikuláš
27 ALISON Slovakia, s.r.o. NATO
D ALISON Slovakia, s.r.o.
Register
Tomášikova 64 831 04 Bratislava
28 ALITER Technologies, a.s. NATO
T ALITER Technologies, a.s.
Register
Turčianska 16 821 09 Bratislava
29 BONUL, s.r.o. NATO
T BONUL, s.r.o.
Register
Novozámocká 224, 949 05 Nitra
30 DELTECH, a.s. Nórske Kráľovstvo D DELTECH, a.s.
Register
Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš
31 DITEC a.s.
V DITEC a.s.
Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 2
32 ISEM – Inštitút pre medzinárodnú bezpečnosť a krízové riadenie, n. o. NATO
D ISEM – Inštitút pre medzinárodnú bezpečnosť a krízové riadenie, n. o.
Vysokoškolákov 41, 010 08 Žilina
33 KONŠTRUKTA- Defence a.s. NATO
Spolková republika Nemecko
V T Konštrukta-Defence a.s.
Lieskovec 575/25 018 41 Dubnica n/V
Prevádzka špeciálneho skúšobníctva Lieskovec Dubnica n/V
34 Letecké opravovne Trenčín, a.s.  NATO  D Letecké opravovne Trenčín, a.s.
Legionárska 160 911 04 Trenčín
35 QBSW a.s. NATO
V QBSW a.s.
Prievozská 6 821 06 Bratislava
36 TEMPEST, a.s. D TEMPEST, a.s.
Einsteinova Business Center, Krasovského 14, 851 01 Bratislava 5
37 Výskumný ústav spojov, n.o. V Výskumný ústav spojov, n.o.
Zvolenská cesta 20, 975 90 Banská Bystrica 1