Administratívna bezpečnosť dátum poslednej aktualizácie: 08.01.2021
Vec § Z
Musí byť dodatok k utajovanej zmluve utajovaný ? zákon č. 215/2004 Z. z.: § 2, § 4, § 7, § 44
vyhláška č. 48/2019 Z. z.:  § 3, § 5, § 7, § 37
november 2020
1. "Odtajnenie" utajovaného spisu pri vyňatí utaj. záznamov,
2. Vytváranie e-US na TP a povinnosť jej evidencie.
zákon č. 215/2004 Z. z.: § 2
vyhláška č. 48/2019Z. z.: § 1, § 2, § 3, § 5, § 9, § 12, § 21
september 2020
Možnosť odstránenia stupňa utajenia na spisovom obale a v obsahu spisu, ak spis už neobsahuje utajované skutočnosti zákon č. 215/2004 Z. z.: § 2
vyhláška č. 48/2019Z. z.: § 2, § 3, § 5, § 12
september 2020
Spôsob označovania st. utajenia na záznamoch a prílohách zákon č. 215/2004 Z. z.: § 3
vyhláška č. 48/2019Z. z.: §3, § 7
október 2020
Transformácia elektricky prijatej US vyhláška č. 48/2019 Z. z.: § 1, § 9, § 20, § 21 júl 2020
Spôsob manipulácie s utajovanou písomnosťou z roku 2019 podľa novej právnej úravy vyhláška č. 48/2019 Z. z.: § 8, § 9, § 23, § 37 apríl 2020
Spravodajské služby - spôsob spoločného vedenia protokolu a registratúrneho denníka vyhláška č. 48/2019 Z. z.: § 2, § 9, § 37  marec 2020
Otázky týkajúce sa vedenie KAP, admin. pomôcok a spoločného vedenia protokolu a registratúrneho denníka vyhláška č. 48/2019 Z. z.: § 2, § 9, § 37  marec 2020
Možnosť založenie spisu dlhodobého utajenia neutajovaným registratúrnym záznamom zákon č. 215/2004 Z. z.: § 6
vyhláška č. 48/2019 Z. z.: § 2
marec 2020
Vedenie e-registrtatúrneho denníka na technickom prostriedku zákon č. 215/2004 Z. z.: § 2
vyhláška č. 48/2019 Z. z.: § 9
marec 2020
Označovanie neutajovaných príloh vyhláška č. 48/2019 Z. z.: § 2, § 3 marec 2020
Označovanie prílohy číslom URZ, ak táto príloha bola pôvodne samostatný utajovaný registratúrny záznam vyhláška č. 48/2019 Z. z.: § 2, § 6, § 7 marec 2020
Spôsob evidovania 2. exempláru URZ, ktorý odchádza na iné oddelenie zákon č. 215/2004 Z. z.: § 6
vyhláška č. 48/2019 Z. z.: § 2, § 9
február 2020
Postup pri zaevidovaní ZS a EDUPu v zmysle novej vyhlášky zákon č. 215/2004 Z. z.: § 6,
vyhláška č. 48/2019 Z. z.: § 2, § 9, § 12, § 37
február 2020
Uvádzanie stupňa utajenia v prezentačnej pečiatke v kolónke "číslo spisu" a evidovanie utajovaného registratúrneho záznamu v registratúrnom denníku vyhláška č. 48/2019 Z. z.: § 2, § 9, § 10 február 2020
Vyznačovanie zrušenia stupňa utajenia v protokole vyhláška č. 48/2019 Z. z.: § 5, § 9 február 2020
Uvádzanie počtu listov v protokole, ak máme viacero exempkárov (rôzne prípady) zákon č. 215/2004 Z. z.: § 8,
vyhláška č. 48/2019 Z. z.: § 2, § 10
február 2020
Aplikovanie oznamovacej povinnosti pri uplynutí lehoty utajenia vyhláška č. 48/2019 Z. z.: § 4, § 5 február 2020
Možnosti prechodu UP a admin. pomôcok vzhľadom na novú právnu úpravu vyhláška č. 48/2019 Z. z.: § 2, § 37 január 2020
Zmena podmienok OUS majúcich vplyv na potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti zákon č. 215/2004 Z. z.: § 6, § 8, § 43, § 45, § 46, § 50, § 51
vyhláška č. 301/2013 Z. z.: § 1, § 2,  § 3
január 2020
Je nutné aktualizovať registratúrny poriadok podnikateľa prechodom na vyhlášku č. 48/2019 Z. z. ? zákon č. 215/2004 Z. z.: § 6, § 46, § 47, § 50
vyhláška č. 48/2019 Z. z.: § 2
vyhláška č. 301/2013 Z. z.: § 3 
december 2019
Ako aplikovať vyhlášku č. 48/2019 Z. z. pre súdy (správa registratúry je upravená osobitným právnym predpisom) ? zákon č. 215/2004 Z. z.: § 6
vyhláška č. 48/2019 Z. z.: § 2, § 9 
december 2019
Akým spôsobom viesť evidenciu utajovaných skutočností (listinná, elektronická) ? vyhláška č. 48/2019 Z. z.: § 2 december 2019
Označovanie zahraničných US slovenským ekvivalentom stupňa utajenie vyhláška č. 48/2019 Z. z.: § 3, § 33 november 2019
Poučenie pre vedúceho registra, ak mu bol vydaný nový certifikát zákon č. 215/2004 Z. z.: § 8, § 31, § 60
vyhláška č. 453/2007 Z. z.: § 31
október 2019
Podmienky používania systému na správu pre US zákon č. 215/2004 Z. z.: § 1, § 2, § 55, § 56
vyhláška č. 48/2019 Z. z.: § 9, § 11, § 15, § 39
august 2019
Povinnosti poverenej osoby zákon č. 215/2004 Z. z.: § 8, § 9
vyhláška č. 453/2007 Z. z.: § 2, § 8, § 24
november 2018
Zabezpečenie administratívnych pomôcok pri zániku podnikateľa bez právneho nástupcu vyhláška č. 453/2007 Z. z.: § 21, § 24 november 2018
Môže štátny orgán viesť paralelne dva protokoly UP pre rovnaký stupeň utajenia? zákon č. 215/2004 Z. z.: § 8
vyhláška č. 453/2007 Z. z.: § 2, § 8
november 2018
Administratívna bezpečnosť (pojem "neodkladné" preevidovanie utajovanej písomnosti, poverenie vedením protokolu utajovaných písomností, prenášanie utajovaných písomností) zákon č. 215/2004 Z. z.: § 6, § 8
vyhláška č. 453/2007 Z. z.: § 2, § 5, § 8, § 12, § 15, § 22
okóber 2018