Administratívna bezpečnosť dátum poslednej aktualizácie: 17.01.2023
Vec § Z
Bezpečnostná previerka podnikateľa dvaja členovia štatutárneho orgánu sú cudzinci ZOUS 8 ZOUS 36 ZOUS 43 ZOUS 44 ZOUS 45 ZOUS 46 ZOUS 60 VP 2 VR 2 máj 2022
Číslo URZ v evidencii spisov, ktorých charakter vyžaduje dlhodobé utajenie vyhláška č. 48/2019 Z. z.: § 2, § 9, § 12 apríl 2022
Výklad § 5 ods. 1 písm. b)  vyhlášky NBÚ č. 48/2019 Z. z. zákon č. 215/2004 Z. z.: § 2, § 3, § 7, § 8,  január 2022
vyhláška č. 48/2019 Z. z.: § 4, § 5
nariadenie vlády č. 216/2004 Z. z.: § 2
Otázky z PrB a AB (žiadosť o vydanie potvrdenia, schválenie registratúrneho poriadku) zákon č. 215/2004 Z. z.: § 6, § 8, § 44, § 45, § 46, § 70 január 2022
vyhláška č. 48/2019 Z. z.: § 2
vyhláška č. 301/2013 Z. z.: § 2, § 3, § 6
Schvaľovanie Registratúrneho poriadku utajovaných skutočností na NBÚ zákon č. 215/2004 Z. z.: § 70 august 2021
zákon č. 395/2002 Z. z.: § 16, § 24, § 24a)
vyhláška č. 48/2019 Z. z.: § 2
vyhláška č. 134/2016 Z. z.: § 3
Žiadosť o usmernenie - oblasť administratívnej bezpečnosti - zrušenie stupňa utajenia "časti " neelektronického utajovaného registratúrneho záznamu zákon č. 215/2004 Z. z.: § 2, § 3 august 2021
vyhláška č. 48/2019 Z. z.: § 2, § 3, § 5, § 7, § 37
Označenie strany URZ stupňom utajenia, stanovisko k doručenému URZ, ničenie hmotného nosiča vyhláška č. 48/2019 Z. z.: § 1, § 2, § 3, § 6, § 7, § 13, § 23 júl 2021
Žiadosť o metodické usmernenie pri likvidácii technického prostriedku zákon č. 215/2004 Z. z.: § 2, § 8, § 9, § 70 júl 2021
vyhláška č. 48/2019 Z. z.: § 2, § 23
vyhláška č. 339/2004 Z. z.: § 2, § 10
Podmienky pre vedenie administratívnej pomôcky v elektronickej podobe vyhláška č. 48/2019 Z. z.: § 2, § 9 marec 2021
Má sa v rámci systému na správu uvádzať na utajovanom spise namiesto údaju "VEC" číslo záznamu? vyhláška č. 48/2019 Z. z.: § 9, § 11 január 2021
Spôsob odovzdania agendy bezpečnostného zamestnanca zákon č. 215/2004 Z. z.: § 8, § 9 február 2021
vyhláška č. 48/2019 Z. z.: § 26
Manipulácia s utajovanou skutočnosťou vyhláška č. 48/2019 Z. z.: § 2, § 8, § 15 marec 2021
Musí byť dodatok k utajovanej zmluve utajovaný ? zákon č. 215/2004 Z. z.: § 2, § 4, § 7, § 44 november 2020
vyhláška č. 48/2019 Z. z.:  § 3, § 5, § 7, § 37
1. "Odtajnenie" utajovaného spisu pri vyňatí utaj. záznamov, zákon č. 215/2004 Z. z.: § 2 september 2020
2. Vytváranie e-US na TP a povinnosť jej evidencie. vyhláška č. 48/2019Z. z.: § 1, § 2, § 3, § 5, § 9, § 12, § 21
Možnosť odstránenia stupňa utajenia na spisovom obale a v obsahu spisu, ak spis už neobsahuje utajované skutočnosti zákon č. 215/2004 Z. z.: § 2 september 2020
vyhláška č. 48/2019Z. z.: § 2, § 3, § 5, § 12
Spôsob označovania st. utajenia na záznamoch a prílohách zákon č. 215/2004 Z. z.: § 3 október 2020
vyhláška č. 48/2019Z. z.: §3, § 7
Transformácia elektricky prijatej US vyhláška č. 48/2019 Z. z.: § 1, § 9, § 20, § 21 júl 2020
Spôsob manipulácie s utajovanou písomnosťou z roku 2019 podľa novej právnej úravy vyhláška č. 48/2019 Z. z.: § 8, § 9, § 23, § 37 apríl 2020
Spravodajské služby - spôsob spoločného vedenia protokolu a registratúrneho denníka vyhláška č. 48/2019 Z. z.: § 2, § 9, § 37  marec 2020
Otázky týkajúce sa vedenie KAP, admin. pomôcok a spoločného vedenia protokolu a registratúrneho denníka vyhláška č. 48/2019 Z. z.: § 2, § 9, § 37  marec 2020
Možnosť založenie spisu dlhodobého utajenia neutajovaným registratúrnym záznamom zákon č. 215/2004 Z. z.: § 6 marec 2020
vyhláška č. 48/2019 Z. z.: § 2
Vedenie e-registrtatúrneho denníka na technickom prostriedku zákon č. 215/2004 Z. z.: § 2 marec 2020
vyhláška č. 48/2019 Z. z.: § 9
Označovanie neutajovaných príloh vyhláška č. 48/2019 Z. z.: § 2, § 3 marec 2020
Označovanie prílohy číslom URZ, ak táto príloha bola pôvodne samostatný utajovaný registratúrny záznam vyhláška č. 48/2019 Z. z.: § 2, § 6, § 7 marec 2020
Spôsob evidovania 2. exempláru URZ, ktorý odchádza na iné oddelenie zákon č. 215/2004 Z. z.: § 6 február 2020
vyhláška č. 48/2019 Z. z.: § 2, § 9
Postup pri zaevidovaní ZS a EDUPu v zmysle novej vyhlášky zákon č. 215/2004 Z. z.: § 6, február 2020
vyhláška č. 48/2019 Z. z.: § 2, § 9, § 12, § 37
Uvádzanie stupňa utajenia v prezentačnej pečiatke v kolónke "číslo spisu" a evidovanie utajovaného registratúrneho záznamu v registratúrnom denníku vyhláška č. 48/2019 Z. z.: § 2, § 9, § 10 február 2020
Vyznačovanie zrušenia stupňa utajenia v protokole vyhláška č. 48/2019 Z. z.: § 5, § 9 február 2020
Uvádzanie počtu listov v protokole, ak máme viacero exempkárov (rôzne prípady) zákon č. 215/2004 Z. z.: § 8, február 2020
vyhláška č. 48/2019 Z. z.: § 2, § 10
Aplikovanie oznamovacej povinnosti pri uplynutí lehoty utajenia vyhláška č. 48/2019 Z. z.: § 4, § 5 február 2020
Možnosti prechodu UP a admin. pomôcok vzhľadom na novú právnu úpravu vyhláška č. 48/2019 Z. z.: § 2, § 37 január 2020
Zmena podmienok OUS majúcich vplyv na potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti zákon č. 215/2004 Z. z.: § 6, § 8, § 43, § 45, § 46, § 50, § 51 január 2020
vyhláška č. 301/2013 Z. z.: § 1, § 2,  § 3
Je nutné aktualizovať registratúrny poriadok podnikateľa prechodom na vyhlášku č. 48/2019 Z. z. ? zákon č. 215/2004 Z. z.: § 6, § 46, § 47, § 50 december 2019
vyhláška č. 48/2019 Z. z.: § 2
vyhláška č. 301/2013 Z. z.: § 3 
Ako aplikovať vyhlášku č. 48/2019 Z. z. pre súdy (správa registratúry je upravená osobitným právnym predpisom) ? zákon č. 215/2004 Z. z.: § 6 december 2019
vyhláška č. 48/2019 Z. z.: § 2, § 9 
Akým spôsobom viesť evidenciu utajovaných skutočností (listinná, elektronická) ? vyhláška č. 48/2019 Z. z.: § 2 december 2019
Označovanie zahraničných US slovenským ekvivalentom stupňa utajenie vyhláška č. 48/2019 Z. z.: § 3, § 33 november 2019
Poučenie pre vedúceho registra, ak mu bol vydaný nový certifikát zákon č. 215/2004 Z. z.: § 8, § 31, § 60 október 2019
vyhláška č. 453/2007 Z. z.: § 31
Podmienky používania systému na správu pre US zákon č. 215/2004 Z. z.: § 1, § 2, § 55, § 56 august 2019
vyhláška č. 48/2019 Z. z.: § 9, § 11, § 15, § 39
Povinnosti poverenej osoby zákon č. 215/2004 Z. z.: § 8, § 9 november 2018
vyhláška č. 453/2007 Z. z.: § 2, § 8, § 24
Zabezpečenie administratívnych pomôcok pri zániku podnikateľa bez právneho nástupcu vyhláška č. 453/2007 Z. z.: § 21, § 24 november 2018
Môže štátny orgán viesť paralelne dva protokoly UP pre rovnaký stupeň utajenia? zákon č. 215/2004 Z. z.: § 8 november 2018
vyhláška č. 453/2007 Z. z.: § 2, § 8
Administratívna bezpečnosť (pojem "neodkladné" preevidovanie utajovanej písomnosti, poverenie vedením protokolu utajovaných písomností, prenášanie utajovaných písomností) zákon č. 215/2004 Z. z.: § 6, § 8 okóber 2018
vyhláška č. 453/2007 Z. z.: § 2, § 5, § 8, § 12, § 15, § 22