Dôveryhodné služby (elektronický podpis) dátum poslednej aktualizácie: 17.01.2024
Vec § Z
Používanie mandátneho certifikátu inými osobami Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014: čl. 3, čl. 24, čl. 25, čl. 26 október 2023
Zákon č. 272/2016 Z. z.: § 8
Vydanie nového kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis po skončení jeho platnosti na doklad o pobyte cudzinca december 2022
Ako otvoriť súbor a overiť podpis vo formate ASiC-E na macOS   november 2022
Overenie podpisu vo formáte ASiC-e v iOS november 2022
Ako požiadať o vydanie kvalifikovaného certifikátu pre podpis pre cudzinca, ktorý má doklad o pobyte cudzinca   september 2022
Akceptovať okrem kvalifikovaného elektronického podpisu aj zdokonalený elektronický podpis založený na kvalifikovanom certifikáte august 2022
Mandátny certifikát   jún 2022
Kvalifikovaný elektronický podpis pre osobu s prechodným pobytom na Slovensku jún 2022
Overenie podpisu vo formáte ASiC-E v aplikácii QES na macOS   jún 2022
Akceptovať okrem kvalifikovaného elektronického podpisu aj zdokonalený elektronický podpis založený na kvalifikovanom certifikáte Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES: čl. 3, čl. 13, čl. 26, čl. 27, čl. 29, čl. 30 august 2022
Uznanie podpisu na zmluve podpísanej medzi dvoma obchodnými spoločnosťami (Polskou a Slovenskou) prostredníctvom aplikácie Autenti. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES: čl. 2, čl. 3, čl. 25, čl. 27 marec 2022
Občiansky zákonník: § 40
Podpis na tablete/vlastnoručný podpis Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES: čl. 1, čl. 3, čl. 25, čl. 26 október 2021
zákon č. 272/2016 Z. z.: § 17
Občiansky zákonník: § 40
Postup správcu IS, ak sa zistí, že ním prevádzkovaná certifikovaná aplikácia pre overovanie resp. validáciu elektronických podpisov nie je v súlade s príslušnými právnymi predpismi platnými v čase certifikácie aplikácie zákon č. 272/2016 Z. z.: § 10, § 11, § 17 máj 2021
Žiadosť o zápis oprávnenia do zoznamu oprávnení osobou, ktorá nie je štátny orgán alebo orgán územnej samosprávy zákon č. 272/2016 Z. z.: § 8, § 9 máj 2021
Vydanie viacerých mandátnych certifikátov (advokát) na rovnaké oprávnenie tej istej fyzickej osobe zákon č. 272/2016 Z. z.: § 8, § 9 apríl 2021
Overenie oprávnenia zamestnanca vykonávajúceho štátnu službu na úseku katastra podpísať rozhodnutie kvalifikovaným elektronickým podpisom založeným na mandátnom certifikáte a zaručená konverzia tohto rozhodnutia zákon č. 272/2016 Z. z.: § 8, § 9 apríl 2021
Akreditácia orgánu posudzovania zhody na vykonávanie posudzovania zhody podľa ISO 27701 - zoznam subjektov   december 2020
Ukončenie platnosti certifikácie QSCD a zrušenie kvalifikovaných certifikátov z dôvodu uvádzania položky QcStatement (QcSSCD) v kvalifikovaných certifikátoch Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES: čl. 3 čl. 19 čl. 24 čl. 29 čl. čl. 30 čl. 31, Príloha I                                                                                       zákon č. 272/2016 Z. z.: § 14 november 2020
Podpisovanie dokumentov použitím kvalifikovaného certifikátu uloženého na eID v applikácií DocuSign, ktorá k tomuto podpisu pridáva ešte ďalší elektronický podpis vyhotovený touto aplikáciou a záväznosť takto vyhotovených podpisov Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES: čl. 3 december 2020
Zoznam certifikačných autorít oprávnených vydávať kvalifikovaný elektronický podpis Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES: čl. 4, čl. 21, čl. 22  júl 2020
Formát podpisu PDF pre orgány verejnej moci Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES: čl. 27 august 2020
Platnosť kvalifikovaného elektronického podpisu v súvislosti s podmienkami Certifikačnej Politiky  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES: čl. 1, čl., čl. 2, čl. 3, čl. 13, § 24, čl. 25, čl. 26, čl. 28, čl. 32 máj 2020
Zabezpečenie elektronického podpisu Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES: čl. 3, čl. 25                                                                                                                               máj 2020
Zmena funkcie a s tým spojené zrušenie mandátneho certifikátu  zákon č. 272/2016 Z. z.: § 8, § 18a december 2019
Služba overenia podpisov na ÚPVS a kvalifikovaná validačná služba Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES: čl. 3, čl. 4, čl. 22, čl. 32, čl. 33, čl. 40                                                                                                                                december 2019
Prístup občana Vietnamskej národnosti k ÚPVS zákon č. 272/2016 Z. z.: § 2 august 2019
Poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb orgánom verejnej moci NASES-om nariadenie IDAS čl. 4, 21, 22 august 2019
zákon č. 272/2016 Z. z.: § 18a
Platnosť časovej pečiatky nariadenie IDAS čl. 3, 34, 40, 41 august 2019
zákon č. 272/2016 Z. z.: § 18a
Doplnenie zoznamu dokladov, ktorými sa preukazuje vznik a zánik oprávnenia do zoznamu oprávnení zákon č. 272/2016 Z. z.: § 9 máj 2019
Poskytovanie dôveryhodných služieb orgánom vrejnej moci v súvislosti s novelou zákona    zákon č. 272/2016 Z. z.: § 4, § 11 marec 2019
Vydávanie mandátnych certifikátov na QSCD registračnou autoritou SNCA zákon č. 272/2016 Z. z.: § 11 marec 2019
Preukaz poistenca ako identifikačná karta na mandátnom certifikáte zákon č. 272/2016 Z. z.: § 8, § 11 december 2018
Mandátny certifikát zákon č. 272/2016 Z. z.: § 8, § 9 október 2018
Biometrický podpis zákon č. 272/2016 Z. z.: § 11, § 17 október 2018
nariadenie eIDAS čl. 3, § 25, § 26, § 46
Poskytovanie dôveryhodných služieb orgánom verejnej moci (kvalifikovaná elektronická časová pečiatka a mandátny certifikát)  zákon č. 272/2016 Z. z.: § 11 august 2018
Zahraničný kvalifikovaný certifikát pre prístup k portálu Finančnej správy  zákon č. 272/2016 Z. z.: § 11 august 2018
Nárok na bezplatné certifikáty od SNCA zákon č. 272/2016 Z. z.: § 11 jún 2018
Obsluha klientovej elektronickej schránky viacerými zamestancami podnikateľa, ktorého klient splnomocnil na komunikáciu v jeho mene zákon č. 272/2016 Z. z.: § 8, § 9 máj 2018
Postupy, technické a programové prostriedky osvedčené znalcom pre výkon zaručenej konverzie (§ 39 ods. 7 zákona o e-Governmente) zákon č. 272/2016 Z. z.: § 11 máj 2018
Je rodné číslo povinným atribútom v kvalifikovanom certifikáte pre elektronický podpis napriek čl. 28 bod 2, 3 nariadenia č. 910/2014 zákon č. 272/2016 Z. z.: § 2 marec 2018
Informácia o mandátnych certifikátoch zákon č. 272/2016 Z. z.: § 8, § 9, § 11 marec 2018
Špecifikácia zariadenia do ktorého budú importované kvalifikované certifikáty február 2018