Dôveryhodné služby (elektronický podpis) dátum poslednej aktualizácie: 08.01.2021
Vec § Z
Akreditácia orgánu posudzovania zhody na vykonávanie posudzovania zhody podľa ISO 27701 - zoznam subjektov december 2020
Ukončenie platnosti certifikácie QSCD a zrušenie kvalifikovaných certifikátov z dôvodu uvádzania položky QcStatement (QcSSCD) v kvalifikovaných certifikátoch Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES: čl. 3 čl. 19 čl. 24 čl. 29 čl. čl. 30 čl. 31, Príloha I                                                                                       zákon č. 272/2016 Z. z.: § 14 november 2020
Podpisovanie dokumentov použitím kvalifikovaného certifikátu uloženého na eID v applikácií DocuSign, ktorá k tomuto podpisu pridáva ešte ďalší elektronický podpis vyhotovený touto aplikáciou a záväznosť takto vyhotovených podpisov Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES: čl. 3 december 2020
Zoznam certifikačných autorít oprávnených vydávať kvalifikovaný elektronický podpis Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES: čl. 4, čl. 21, čl. 22  júl 2020
Formát podpisu PDF pre orgány verejnej moci Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES: čl. 27 august 2020
Platnosť kvalifikovaného elektronického podpisu v súvislosti s podmienkami Certifikačnej Politiky  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES: čl. 1, čl., čl. 2, čl. 3, čl. 13, § 24, čl. 25, čl. 26, čl. 28, čl. 32 máj 2020
Zabezpečenie elektronického podpisu Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES: čl. 3, čl. 25                                                                                                                               máj 2020
Zmena funkcie a s tým spojené zrušenie mandátneho certifikátu  zákon č. 272/2016 Z. z.: § 8, § 18a december 2019
Služba overenia podpisov na ÚPVS a kvalifikovaná validačná služba Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES: čl. 3, čl. 4, čl. 22, čl. 32, čl. 33, čl. 40                                                                                                                                december 2019
Prístup občana Vietnamskej národnosti k ÚPVS zákon č. 272/2016 Z. z.: § 2 august 2019
Poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb orgánom verejnej moci NASES-om nariadenie IDAS čl. 4, 21, 22
zákon č. 272/2016 Z. z.: § 18a
august 2019
Platnosť časovej pečiatky nariadenie IDAS čl. 3, 34, 40, 41
zákon č. 272/2016 Z. z.: § 18a
august 2019
Doplnenie zoznamu dokladov, ktorými sa preukazuje vznik a zánik oprávnenia do zoznamu oprávnení zákon č. 272/2016 Z. z.: § 9 máj 2019
Poskytovanie dôveryhodných služieb orgánom vrejnej moci v súvislosti s novelou zákona    zákon č. 272/2016 Z. z.: § 4, § 11 marec 2019
Vydávanie mandátnych certifikátov na QSCD registračnou autoritou SNCA zákon č. 272/2016 Z. z.: § 11 marec 2019
Preukaz poistenca ako identifikačná karta na mandátnom certifikáte zákon č. 272/2016 Z. z.: § 8, § 11 december 2018
Mandátny certifikát zákon č. 272/2016 Z. z.: § 8, § 9 október 2018
Biometrický podpis zákon č. 272/2016 Z. z.: § 11, § 17
nariadenie eIDAS čl. 3, § 25, § 26, § 46
október 2018
Poskytovanie dôveryhodných služieb orgánom verejnej moci (kvalifikovaná elektronická časová pečiatka a mandátny certifikát)  zákon č. 272/2016 Z. z.: § 11 august 2018
Zahraničný kvalifikovaný certifikát pre prístup k portálu Finančnej správy  zákon č. 272/2016 Z. z.: § 11 august 2018
Nárok na bezplatné certifikáty od SNCA zákon č. 272/2016 Z. z.: § 11 jún 2018
Obsluha klientovej elektronickej schránky viacerými zamestancami podnikateľa, ktorého klient splnomocnil na komunikáciu v jeho mene zákon č. 272/2016 Z. z.: § 8, § 9 máj 2018
Postupy, technické a programové prostriedky osvedčené znalcom pre výkon zaručenej konverzie (§ 39 ods. 7 zákona o e-Governmente) zákon č. 272/2016 Z. z.: § 11 máj 2018
Je rodné číslo povinným atribútom v kvalifikovanom certifikáte pre elektronický podpis napriek čl. 28 bod 2, 3 nariadenia č. 910/2014 zákon č. 272/2016 Z. z.: § 2 marec 2018
Informácia o mandátnych certifikátoch zákon č. 272/2016 Z. z.: § 8, § 9, § 11 marec 2018
Špecifikácia zariadenia do ktorého budú importované kvalifikované certifikáty február 2018