Dôveryhodné služby (elektronický podpis) dátum poslednej aktualizácie: 12.08.2019
Vec § Z
Doplnenie zoznamu dokladov, ktorými sa preukazuje vznik a zánik oprávnenia do zoznamu oprávnení zákon č. 272/2016 Z. z.: § 9 máj 2019
Poskytovanie dôveryhodných služieb orgánom vrejnej moci v súvislosti s novelou zákona    zákon č. 272/2016 Z. z.: § 4, § 11 marec 2019
Vydávanie mandátnych certifikátov na QSCD registračnou autoritou SNCA zákon č. 272/2016 Z. z.: § 11 marec 2019
Preukaz poistenca ako identifikačná karta na mandátnom certifikáte zákon č. 272/2016 Z. z.: § 8, § 11 december 2018
Mandátny certifikát zákon č. 272/2016 Z. z.: § 8, § 9 október 2018
Biometrický podpis zákon č. 272/2016 Z. z.: § 11, § 17,
nariadenie eIDAS čl. 3, § 25, § 26, § 46
október 2018
Poskytovanie dôveryhodných služieb orgánom verejnej moci (kvalifikovaná elektronická časová pečiatka a mandátny certifikát)  zákon č. 272/2016 Z. z.: § 11 august 2018
Zahraničný kvalifikovaný certifikát pre prístup k portálu Finančnej správy  zákon č. 272/2016 Z. z.: § 11 august 2018
Nárok na bezplatné certifikáty od SNCA zákon č. 272/2016 Z. z.: § 11 jún 2018
Obsluha klientovej elektronickej schránky viacerými zamestancami podnikateľa, ktorého klient splnomocnil na komunikáciu v jeho mene zákon č. 272/2016 Z. z.: § 8, § 9 máj 2018
Postupy, technické a programové prostriedky osvedčené znalcom pre výkon zaručenej konverzie (§ 39 ods. 7 zákona o e-Governmente) zákon č. 272/2016 Z. z.: § 11 máj 2018
Je rodné číslo povinným atribútom v kvalifikovanom certifikáte pre elektronický podpis napriek čl. 28 bod 2, 3 nariadenia č. 910/2014 zákon č. 272/2016 Z. z.: § 2 marec 2018
Informácia o mandátnych certifikátoch zákon č. 272/2016 Z. z.: § 8, § 9, § 11 marec 2018
Špecifikácia zariadenia do ktorého budú importované kvalifikované certifikáty február 2018