Kybernetická bezpečnosť dátum poslednej aktualizácie: 17.01.2024
Vec § Z
Certifikačná schéma overovania odbornej spôsobilosti audítora KB zákon č. 69/2018 Z. z.: § 4, § 5 október 2023
Spadajú do posobnosti zákona č. 69/2018 Z. z. všetky obce alebo iba tie nad 1000 obyvateľov? zákon č. 69/2018 Z. z.: § 3, § 17, § 18 september 2023
vyhláška č. 164/2018 Z. z.: § 2
Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností v zmysle § 19 ods. 2 zákona č. 69/2018 Z. z.  zákon č. 69/2018 Z. z.: § 19 január 2023
vyhláška č. 362/2018 Z. z.: § 8
Zmluvná povinnosť prevádzkovateľa ZS vykonať audit u svojho dodávateľa ako tretej strany november 2022
Zaradenie štátneho podniku medzi prevádzkovatelov služieb   august 2022
Blokovanie škodlivých aktivít na webe august 2022
Registrácia poskytovateľa digitálnej služby   august 2022
Jazyk bezpečnostnej dokumentácie zákon č. 69/2018 Z. z.: § 20 marec 2022
vyhláška č. 362/2018 Z. z.: § 2
Povinnosť mlčanlivosti  "tretej strany" ako dodávateľa zákon č. 69/2018 Z. z.: § 12 marec 2022
vyhláška č. 362/2018 Z. z.: § 8
Manažér KB- zamestnanec alebo externista zákon č. 69/2018 Z. z.: § 20 marec 2022
Kategorziácia IS a povinnosť manažéra KB zákon č. 69/2018 Z. z.: § 20 marec 2022
vyhláška č. 362/2018 Z. z.: § 4
Kategorizácia sietí a IS zákon č. 69/2018 Z. z.: § 20 február 2022
vyhláška č. 362/2018 Z. z.: § 4
Informačné aktívum zákon č. 69/2018 Z. z.: § 1, § 20 február 2022
vyhláška č. 362/2018 Z. z.: § 4
Samohodnotenie prijatých bezpečnistných opatrení a potreba auditu KB zákon č. 69/2018 Z. z.: § 1, § 28, § 29, § 34a február 2022
Výkon auditu ako forma podnikania PO zákon č. 69/2018 Z. z.: § 29 september 2021
Výkon auditu ako forma podnikania PO, znalostný štandard audítora KB zákon č. 69/2018 Z. z.: § 29 september 2021
Fúzia spoločností PZS vo vzťahu k povinnostiam zákona o KB zákon č. 69/2018 Z. z.: § 19, § 20, § 29 august 2021
vyhláška č. 362/2018 Z. z.: § 8
Povinnosť uzatvorenia zmluvy podľa § 19 ods. 2 ZoKB zákon č. 69/2018 Z. z.: § 19 júl 2021
vyhláška č. 362/2018 Z. z.: § 8
Manažér kybernetickej bezpečnosti zákon č. 69/2018 Z. z.: § 20 máj 2021
Vymedzenie pojmu Informačný systém bez ktorého by nebolo možné základnú službu vykonávať zákon č. 69/2018 Z. z.: § 19 máj 2021
vyhláška č. 362/2018 Z. z.: § 6, § 11
Povinnosť prevádzkovateľa základnej služby uzatvoriť s dodávateľom zmluvu o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností zákon č. 69/2018 Z. z.: § 1, § 2, § 17, § 19, § 20, § 24, § 31 december 2020
vyhláška č. 362/2018 Z. z.: § 6, 17
Povinnosť podľa § 19 ods. 3 zákona č. 69/2018 Z. z. zákon č. 69/2018 Z. z.: § 1, § 3, § 17, § 19, § 20, § 24, § 31 november 2020
vyhláška č. 362/2018 Z. z.: § 8
Port Security   august 2020
Vysvetlenie dopadových kritérií zákon č. 69/2018 Z. z.: § 18 apríl 2020
Cloudová služba vo vzťahu k identifikácií PDS zákon č. 69/2018 Z. z.: § 3, § 4, § 18 máj 2020
Povinnosť uzatvorenia zmluvy podľa § 19 ods. 2 a ods. 3 ZKB zákon č. 69/2018 Z. z.: § 1, § 19 október 2020
vyhláška č. 362/2018 Z. z.: § 6, § 17 
Identifikácia služby v oblasti cloud computingu zákon č. 69/2018 Z. z.: § 21 august 2020
Audit kybernetickej bezpečnosti zákon č. 69/2018 Z. z.: § 29 november 2020
vyhláška č. 436/2019 Z. z.: § 1 
Akreditácia novej CSIRT jednotky zákon č. 69/2018 Z. z.: § 1 § 4 § 9 § 13 § 14 november 2020
Na koho sa obratiť v prípade kyber útoku? zákon č. 69/2018 Z. z.: § 5, § 6, § 26, § 34 september 2020
Manažér kybernetickej bezpečnosti a orgán posudzovania zhody zákon č. 69/2018 Z. z.: § 20, §29, § 34 september 2020
vyhláška č. 436/2019 Z. z.: § 1
vyhláška č. 362/2018 Z. z.: § 5
Otázky k prílohám vyhlášky č. 436/2019 Z. z. zákon č. 69/2018 Z. z.: § 29 september 2020
vyhláška č. 436/2019 Z. z.: § 1
Certifikát prevádzky zariadenia firewall zákon č. 69/2018 Z. z.: § 20 august 2020
vyhláška č. 436/2019 Z. z.: § 10
Audit kybernetickej bezpečnosti (všeobecné informácie)  zákon č. 69/2018 Z. z.: § 29 máj 2020
vyhláška č. 436/2019 Z. z.: § 1
Manažér kybernetickej bezpečnosti zákon č. 69/2018 Z. z.: § 2 máj 2020
§ 20 vyhláška č. 362/2018 Z. z.: § 1, § 2, § 5
Bezpečnosť používania e-mailového klienta zákon č. 69/2018 Z. z.: § 2 máj 2020
§ 20 vyhláška č. 362/2018 Z. z.: § 1
Audit kybernetickej bezpečnosti (auditor)  zákon č. 69/2018 Z. z.: § 29 apríl 2020
vyhláška č. 436/2019 Z. z.: § 1
Druh digitálnej služby: Online trhovisko zákon č. 69/2018 Z. z.: príloha č. 2  marec 2020
CSIRT, kontrola, audit zákon č. 69/2018 Z. z.: § 13, § 28, § 29 február 2020
Klasifikačné schémy u prevádzkovateľa základnej služby zákon č. 69/2018 Z. z.: § 20, § 29,  § 34  február 2020
Uzatváranie zmlúv o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností zákon č. 69/2018 Z. z.: § 1, § 2, § 19, § 20 november 2019
vyhláška č. 362/2018 Z. z.: § 8
Výmaz PZS z registra PZS zákon č. 69/2018 Z. z.: § 17, § 18, § 19 október 2019
Zriadenie a prevádzkovanie osobitného pracoviska kybernetickej bezpečnosti - akreditovaná jednotka CSIRT  zákon č. 69/2018 Z. z.: § 4, § 9, § 15, § 16 september 2019
vyhláška č. 166/2018 Z. z.: § 3
Orgán posudzovania zhody v oblasti kybernetickej bezpečnosti zákon č. 69/2018 Z. z.: § 29 august 2019
Identifikácia PZS (záchranná zdravotná služba) zákon č. 69/2018 Z. z.: § 1, § 2, § 3, § 9, § 17, § 18, § 19, § 20, § 24, § 31 máj 2019
vyhláška č. 164/2018 Z. z.: § 2
Výklad vyhlášky NBÚ č. 362/2018 Z. z. k pojmom "potreba identifikácie zodpovednosti za aktivity používateľov", "potreba kontrolnej činnosti", "potreba auditu činností používateľov a "v odôvodnených prípadoch" zákon č. 69/2018 Z. z.: § 1, § 2, § 20 máj 2019
vyhláška  č. 362/2018 Z. z.,: § 1, § 2, § 4
Vyplnenie formulára a prijatie bezpečnostných opatrení zákon č. 69/2018 Z. z.: § 1, § 2, § 3, § 17, § 19, § 20, § 29, § 34 máj 2019
Postavenie manažéra kybernetickej bezpečnosti zákon č. 69/2018 Z. z.: § 20  VBO 5 máj 2019
Lehota na vykonanie auditu KB zákon č. 69/2018 Z. z.: § 17, § 29 máj 2019
Zmluvy prevádzkovateľa základnej služby s dodávateľmi zákon č. 69/2018 Z. z.: § 1, § 2, § 19, §20 apríl 2019
vyhláška č. 362/2018 Z. z.: § 3, § 8
Pojem informácia, kategorizácia IS, port security, licencie, záložný firewall, DLP, doména per user alebo per device zákon č. 69/2018 Z. z.: § 20 apríl 2019
vyhláška č. 362/2018 Z. z.: § 1, § 4, § 8
Manažér kybernetickej bezpečnosti zákon č. 69/2018 Z. z.: § 20 marec 2019
vyhláška č. 362/2018 Z. z.: § 5
Identifikačné kritéria zákon č. 69/2018 Z. z.: § 18 marec 2019
Registrácia PZS zákon č. 69/2018 Z. z.: § 17, § 18 marec 2019
Identifikácia prevádykovateľa základnej služby v sektore „Energetika“ zákon č. 69/2018 Z. z.: § 2, § 3, § 17, § 18 marec 2019
vyhláška č. 164/2018 Z. z.: § 2 
Úverové inštitúcie podľa zákona č. 69/2018 Z. z.  zákon č. 69/2018 Z. z.: § 3, § 18 marec 2019
Povinnosti pre súbdodávateľa IS pre PZS zákon č. 69/2018 Z. z.: § 17, § 20 február 2019
Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností pri nájme nehnuteľnosti a servisnej podpore  zákon č. 69/2018 Z. z.: § 1, § 2, § 19, § 20 február 2019
vyhláška č. 362/2018 Z. z.: § 2 
Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností zákon č. 69/2018 Z. z.: § 19, § 34 január 2019
Povinnosť registrácie PZS v kontexte naplnenia identifikačných kritérií zákon č. 69/2018 Z. z.: § 17, § 18 január 2019
Výklad pojmov "prekročenie identifikačných kritérií prevádzkovej služby" a "prekročenie špecifických sektorových kritérií" zákon č. 69/2018 Z. z.: § 1, § 3, § 17, § 18 december 2018
vyhláška č. 164/2018 Z. z.: § 2 
Nebankové inštitúcie podľa zákona č. 69/2018 Z. z.  zákon č. 69/2018 Z. z.: § 3  december 2018
Identifikácia PZS a PDS (napr. poisťovne, farmaceutické spoločnosti) zákon č. 69/2018 Z. z.: § 3, § 17, § 18, § 32 december 2018
Vypĺňanie bodov prílohy oznámenia o zaradení prevádzkovateľa ZS zákon č. 69/2018 Z. z.: § 1, § 3, § 17, § 18  december 2018
Vzťah prevádzkovateľ základnej služby - dodávateľ - podnik a uzatváranie zmlúv medzi nimi zákon č. 69/2018 Z. z.: § 19, § 20, § 24, § 31 jún 2018
Prechodné ustanovenia, povinnosti PZS zákon č. 69/2018 Z. z.: § 19, § 34 november 2018
Neoznámenie prekročenia identifikačných kritérií zákon č. 69/2018 Z. z.: § 17, § 19, § 29, § 31, § 34 september 2018
Definícia základnej služby v kontexte naplnenia identifikačných kritérii zákon č. 69/2018 Z. z.: § 17, § 18, § 34 september 2018
Základná služba, vyhláška č. 164/2018 Z. z., ktorou sa určujú identifikačné kritéria prevádzkovanej služby(kritéria základnej služby) zákon č. 69/2018 Z. z.: § 17, § 18 september 2018
Prevádzkovateľ ZS, poskytovateľ DS, základná služba, digitálna služba, identifikačné kritzéria, bezpečnostné opatrenia zákon č. 69/2018 Z. z.: § 17, § 18, § 19, § 20 júl 2018
Identifikačné kritéria prevádzkovanej služby- špecifické sektorové kritérium zákon č. 69/2018 Z. z.: § 17, § 18  september 2018
Výklad vyhlášky č. 164/2018 Z. z., ktorou sa určujú identifikačné kritéria prevádzkovanej služby (kritéria základnej služby) zákon č. 69/2018 Z. z.: § 18 september 2018
Vecná pôsobnosť zákona o kybernetickej bezpečnosti zákon č. 69/2018 Z. z.: § 3, § 9, § 17, § 18, § 19 august 2018
Identifikácia prevádzkovateľa základnej služby zákon č. 69/2018 Z. z.: § 1, § 2, § 3, § 17, § 18, § 31, § 34 august 2018
vyhláška č. 164/2018 Z. z.: § 2, § 3
Identifikácia prevádzkovateľa základnej služby podľa dopadových kritérií vyhlášky  zákon č. 69/2018 Z. z.: § 2, § 3, § 17, § 18 júl 2018
vyhláška č. 164/2018 Z. z.: § 2
Vzťah prevádzkovateľ základnej služby - dodávateľ - podnik a uzatváranie zmlúv medzi nimi zákon č. 69/2018 Z. z. § 19, § 20, § 24, § 31 jún 2018
Identifikácia PZD, Identifikácia PDS, bezpečnostné opatrenia zákon č. 69/2018 Z. z. §  17, § 18, § 20, § 21 máj 2018
Identifikácia PDS, zastupovanie, cloud zákon č. 69/2018 Z. z. § 3, § 21, § 22, § 23, § 33 máj 2018
Identifikácia poskytovateľa digitálnej služby, prístup do jednotného informačného systému kybernetickej bezpečnosti zákon č. 69/2018 Z. z. §3, § 21 apríl 2018
Identifikačné kritéria prevádzkovateľa ZS zákon č. 69/2018 Z. z. § 17, § 18 apríl 2018
Identifikácia prevádzkovateľa základnej služby zákon č. 69/2018 Z. z. § 9, § 17 apríl 2018
Povinnosť regitrácie poskytovateľa digitálnej služby, prístup do registra poskytovateľov digitálnych služieb zákon č. 69/2018 Z. z. § 3, § 21, § 34 apríl 2018
Negatívne vymedzenie vecnej príslušnosti ZKB, jednotný informačný systém kybernetickej bezpečnosti zákon č. 69/2018 Z. z. § 2, § 8  marec 2018
Výklad pojmu prevádzkovateľ ZS v prípade pobočky zahraničnej banky zákon č. 69/2018 Z. z. § 3, § 18  február 2018
Nahlasovanie kybernetických incidentov s charakterom porušenia ochrany osobných údajov do jednotného informačného systému kyber. bezpečnosti zákon č. 69/2018 Z. z. § 4, § 8, § 24, § 26 február 2018