Kybernetická bezpečnosť dátum poslednej aktualizácie: 28.12.2021
Vec § Z
Výkon auditu ako forma podnikania PO zákon č. 69/2018 Z. z.: § 29 september 2021
Výkon auditu ako forma podnikania PO, znalostný štandard audítora KB zákon č. 69/2018 Z. z.: § 29 september 2021
Fúzia spoločností PZS vo vzťahu k povinnostiam zákona o KB zákon č. 69/2018 Z. z.: § 19, § 20, § 29
vyhláška č. 362/2018 Z. z.: § 8
august 2021
Povinnosť uzatvorenia zmluvy podľa § 19 ods. 2 ZoKB zákon č. 69/2018 Z. z.: § 19
vyhláška č. 362/2018 Z. z.: § 8
júl 2021
Manažér kybernetickej bezpečnosti zákon č. 69/2018 Z. z.: § 20 máj 2021
Vymedzenie pojmu Informačný systém bez ktorého by nebolo možné základnú službu vykonávať zákon č. 69/2018 Z. z.: § 19 máj 2021
vyhláška č. 362/2018 Z. z.: § 6, § 11
Povinnosť prevádzkovateľa základnej služby uzatvoriť s dodávateľom zmluvu o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností zákon č. 69/2018 Z. z.: § 1, § 2, § 17, § 19, § 20, § 24, § 31 december 2020
vyhláška č. 362/2018 Z. z.: § 6, 17
Povinnosť podľa § 19 ods. 3 zákona č. 69/2018 Z. z. zákon č. 69/2018 Z. z.: § 1, § 3, § 17, § 19, § 20, § 24, § 31 november 2020
vyhláška č. 362/2018 Z. z.: § 8
Port Security   august 2020
Vysvetlenie dopadových kritérií zákon č. 69/2018 Z. z.: § 18 apríl 2020
Cloudová služba vo vzťahu k identifikácií PDS zákon č. 69/2018 Z. z.: § 3, § 4, § 18 máj 2020
Povinnosť uzatvorenia zmluvy podľa § 19 ods. 2 a ods. 3 ZKB zákon č. 69/2018 Z. z.: § 1, § 19 október 2020
vyhláška č. 362/2018 Z. z.: § 6, § 17 
Identifikácia služby v oblasti cloud computingu zákon č. 69/2018 Z. z.: § 21 august 2020
Audit kybernetickej bezpečnosti zákon č. 69/2018 Z. z.: § 29 november 2020
vyhláška č. 436/2019 Z. z.: § 1 
Akreditácia novej CSIRT jednotky zákon č. 69/2018 Z. z.: § 1 § 4 § 9 § 13 § 14 november 2020
Na koho sa obratiť v prípade kyber útoku? zákon č. 69/2018 Z. z.: § 5, § 6, § 26, § 34 september 2020
Manažér kybernetickej bezpečnosti a orgán posudzovania zhody zákon č. 69/2018 Z. z.: § 20, §29, § 34 september 2020
vyhláška č. 436/2019 Z. z.: § 1
vyhláška č. 362/2018 Z. z.: § 5
Otázky k prílohám vyhlášky č. 436/2019 Z. z. zákon č. 69/2018 Z. z.: § 29 september 2020
vyhláška č. 436/2019 Z. z.: § 1
Certifikát prevádzky zariadenia firewall zákon č. 69/2018 Z. z.: § 20 august 2020
vyhláška č. 436/2019 Z. z.: § 10
Audit kybernetickej bezpečnosti (všeobecné informácie)  zákon č. 69/2018 Z. z.: § 29 máj 2020
vyhláška č. 436/2019 Z. z.: § 1
Manažér kybernetickej bezpečnosti zákon č. 69/2018 Z. z.: § 2 máj 2020
§ 20 vyhláška č. 362/2018 Z. z.: § 1, § 2, § 5
Bezpečnosť používania e-mailového klienta zákon č. 69/2018 Z. z.: § 2 máj 2020
§ 20 vyhláška č. 362/2018 Z. z.: § 1
Audit kybernetickej bezpečnosti (auditor)  zákon č. 69/2018 Z. z.: § 29 apríl 2020
vyhláška č. 436/2019 Z. z.: § 1
Druh digitálnej služby: Online trhovisko zákon č. 69/2018 Z. z.: príloha č. 2  marec 2020
CSIRT, kontrola, audit zákon č. 69/2018 Z. z.: § 13, § 28, § 29 február 2020
Klasifikačné schémy u prevádzkovateľa základnej služby zákon č. 69/2018 Z. z.: § 20, § 29,  § 34  február 2020
Uzatváranie zmlúv o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností zákon č. 69/2018 Z. z.: § 1, § 2, § 19, § 20 november 2019
vyhláška č. 362/2018 Z. z.: § 8
Výmaz PZS z registra PZS zákon č. 69/2018 Z. z.: § 17, § 18, § 19 október 2019
Zriadenie a prevádzkovanie osobitného pracoviska kybernetickej bezpečnosti - akreditovaná jednotka CSIRT  zákon č. 69/2018 Z. z.: § 4, § 9, § 15, § 16 september 2019
vyhláška č. 166/2018 Z. z.: § 3
Orgán posudzovania zhody v oblasti kybernetickej bezpečnosti zákon č. 69/2018 Z. z.: § 29 august 2019
Identifikácia PZS (záchranná zdravotná služba) zákon č. 69/2018 Z. z.: § 1, § 2, § 3, § 9, § 17, § 18, § 19, § 20, § 24, § 31 máj 2019
vyhláška č. 164/2018 Z. z.: § 2
Výklad vyhlášky NBÚ č. 362/2018 Z. z. k pojmom "potreba identifikácie zodpovednosti za aktivity používateľov", "potreba kontrolnej činnosti", "potreba auditu činností používateľov a "v odôvodnených prípadoch" zákon č. 69/2018 Z. z.: § 1, § 2, § 20 máj 2019
vyhláška  č. 362/2018 Z. z.,: § 1, § 2, § 4
Vyplnenie formulára a prijatie bezpečnostných opatrení zákon č. 69/2018 Z. z.: § 1, § 2, § 3, § 17, § 19, § 20, § 29, § 34 máj 2019
Postavenie manažéra kybernetickej bezpečnosti zákon č. 69/2018 Z. z.: § 20  VBO 5 máj 2019
Lehota na vykonanie auditu KB zákon č. 69/2018 Z. z.: § 17, § 29 máj 2019
Zmluvy prevádzkovateľa základnej služby s dodávateľmi zákon č. 69/2018 Z. z.: § 1, § 2, § 19, §20 apríl 2019
vyhláška č. 362/2018 Z. z.: § 3, § 8
Pojem informácia, kategorizácia IS, port security, licencie, záložný firewall, DLP, doména per user alebo per device zákon č. 69/2018 Z. z.: § 20 apríl 2019
vyhláška č. 362/2018 Z. z.: § 1, § 4, § 8
Manažér kybernetickej bezpečnosti zákon č. 69/2018 Z. z.: § 20 marec 2019
vyhláška č. 362/2018 Z. z.: § 5
Identifikačné kritéria zákon č. 69/2018 Z. z.: § 18 marec 2019
Registrácia PZS zákon č. 69/2018 Z. z.: § 17, § 18 marec 2019
Identifikácia prevádykovateľa základnej služby v sektore „Energetika“ zákon č. 69/2018 Z. z.: § 2, § 3, § 17, § 18 marec 2019
vyhláška č. 164/2018 Z. z.: § 2 
Úverové inštitúcie podľa zákona č. 69/2018 Z. z.  zákon č. 69/2018 Z. z.: § 3, § 18 marec 2019
Povinnosti pre súbdodávateľa IS pre PZS zákon č. 69/2018 Z. z.: § 17, § 20 február 2019
Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností pri nájme nehnuteľnosti a servisnej podpore  zákon č. 69/2018 Z. z.: § 1, § 2, § 19, § 20 február 2019
vyhláška č. 362/2018 Z. z.: § 2 
Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností zákon č. 69/2018 Z. z.: § 19, § 34 január 2019
Povinnosť registrácie PZS v kontexte naplnenia identifikačných kritérií zákon č. 69/2018 Z. z.: § 17, § 18 január 2019
Výklad pojmov "prekročenie identifikačných kritérií prevádzkovej služby" a "prekročenie špecifických sektorových kritérií" zákon č. 69/2018 Z. z.: § 1, § 3, § 17, § 18 december 2018
vyhláška č. 164/2018 Z. z.: § 2 
Nebankové inštitúcie podľa zákona č. 69/2018 Z. z.  zákon č. 69/2018 Z. z.: § 3  december 2018
Identifikácia PZS a PDS (napr. poisťovne, farmaceutické spoločnosti) zákon č. 69/2018 Z. z.: § 3, § 17, § 18, § 32 december 2018
Vypĺňanie bodov prílohy oznámenia o zaradení prevádzkovateľa ZS zákon č. 69/2018 Z. z.: § 1, § 3, § 17, § 18  december 2018
Vzťah prevádzkovateľ základnej služby - dodávateľ - podnik a uzatváranie zmlúv medzi nimi zákon č. 69/2018 Z. z.: § 19, § 20, § 24, § 31 jún 2018
Prechodné ustanovenia, povinnosti PZS zákon č. 69/2018 Z. z.: § 19, § 34 november 2018
Neoznámenie prekročenia identifikačných kritérií zákon č. 69/2018 Z. z.: § 17, § 19, § 29, § 31, § 34 september 2018
Definícia základnej služby v kontexte naplnenia identifikačných kritérii zákon č. 69/2018 Z. z.: § 17, § 18, § 34 september 2018
Základná služba, vyhláška č. 164/2018 Z. z., ktorou sa určujú identifikačné kritéria prevádzkovanej služby(kritéria základnej služby) zákon č. 69/2018 Z. z.: § 17, § 18 september 2018
Prevádzkovateľ ZS, poskytovateľ DS, základná služba, digitálna služba, identifikačné kritzéria, bezpečnostné opatrenia zákon č. 69/2018 Z. z.: § 17, § 18, § 19, § 20 júl 2018
Identifikačné kritéria prevádzkovanej služby- špecifické sektorové kritérium zákon č. 69/2018 Z. z.: § 17, § 18  september 2018
Výklad vyhlášky č. 164/2018 Z. z., ktorou sa určujú identifikačné kritéria prevádzkovanej služby (kritéria základnej služby) zákon č. 69/2018 Z. z.: § 18 september 2018
Vecná pôsobnosť zákona o kybernetickej bezpečnosti zákon č. 69/2018 Z. z.: § 3, § 9, § 17, § 18, § 19 august 2018
Identifikácia prevádzkovateľa základnej služby zákon č. 69/2018 Z. z.: § 1, § 2, § 3, § 17, § 18, § 31, § 34 august 2018
vyhláška č. 164/2018 Z. z.: § 2, § 3
Identifikácia prevádzkovateľa základnej služby podľa dopadových kritérií vyhlášky  zákon č. 69/2018 Z. z.: § 2, § 3, § 17, § 18 júl 2018
vyhláška č. 164/2018 Z. z.: § 2
Vzťah prevádzkovateľ základnej služby - dodávateľ - podnik a uzatváranie zmlúv medzi nimi zákon č. 69/2018 Z. z. § 19, § 20, § 24, § 31 jún 2018
Identifikácia PZD, Identifikácia PDS, bezpečnostné opatrenia zákon č. 69/2018 Z. z. §  17, § 18, § 20, § 21 máj 2018
Identifikácia PDS, zastupovanie, cloud zákon č. 69/2018 Z. z. § 3, § 21, § 22, § 23, § 33 máj 2018
Identifikácia poskytovateľa digitálnej služby, prístup do jednotného informačného systému kybernetickej bezpečnosti zákon č. 69/2018 Z. z. §3, § 21 apríl 2018
Identifikačné kritéria prevádzkovateľa ZS zákon č. 69/2018 Z. z. § 17, § 18 apríl 2018
Identifikácia prevádzkovateľa základnej služby zákon č. 69/2018 Z. z. § 9, § 17 apríl 2018
Povinnosť regitrácie poskytovateľa digitálnej služby, prístup do registra poskytovateľov digitálnych služieb zákon č. 69/2018 Z. z. § 3, § 21, § 34 apríl 2018
Negatívne vymedzenie vecnej príslušnosti ZKB, jednotný informačný systém kybernetickej bezpečnosti zákon č. 69/2018 Z. z. § 2, § 8  marec 2018
Výklad pojmu prevádzkovateľ ZS v prípade pobočky zahraničnej banky zákon č. 69/2018 Z. z. § 3, § 18  február 2018
Nahlasovanie kybernetických incidentov s charakterom porušenia ochrany osobných údajov do jednotného informačného systému kyber. bezpečnosti zákon č. 69/2018 Z. z. § 4, § 8, § 24, § 26 február 2018