Kybernetická bezpečnosť dátum poslednej aktualizácie: 12.08.2019
Vec § Z
Orgán posudzovania zhody v oblasti kybernetickej bezpečnosti zákon č. 69/2018 Z. z.: § 29 august 2019
Identifikácia PZS (záchranná zdravotná služba) zákon č. 69/2018 Z. z.: § 1, § 2, § 3, § 9, § 17, § 18, § 19, § 20, § 24, § 31,
vyhláška č. 164/2018 Z. z.: § 2
máj 2019
Výklad vyhlášky NBÚ č. 362/2018 Z. z. k pojmom "potreba identifikácie zodpovednosti za aktivity používateľov", "potreba kontrolnej činnosti", "potreba auditu činností používateľov a "v odôvodnených prípadoch" zákon č. 69/2018 Z. z.: § 1, § 2, § 20,
vyhláška  č. 362/2018 Z. z.,: § 1, § 2, § 4
máj 2019
Vyplnenie formulára a prijatie bezpečnostných opatrení zákon č. 69/2018 Z. z.: § 1, § 2, § 3, § 17, § 19, § 20, § 29, § 34 máj 2019
Postavenie manažéra kybernetickej bezpečnosti zákon č. 69/2018 Z. z.: § 20  VBO 5 máj 2019
Lehota na vykonanie auditu KB zákon č. 69/2018 Z. z.: § 17, § 29 máj 2019
Zmluvy prevádzkovateľa základnej služby s dodávateľmi zákon č. 69/2018 Z. z.: § 1, § 2, § 19, §20,
vyhláška č. 362/2018 Z. z.: § 3, § 8
apríl 2019
Pojem informácia, kategorizácia IS, port security, licencie, záložný firewall, DLP, doména per user alebo per device zákon č. 69/2018 Z. z.: § 20,
vyhláška č. 362/2018 Z. z.: § 1, § 4, § 8
apríl 2019
Manažér kybernetickej bezpečnosti zákon č. 69/2018 Z. z.: § 20,
vyhláška č. 362/2018 Z. z.: § 5
marec 2019
Identifikačné kritéria zákon č. 69/2018 Z. z.: § 18 marec 2019
Registrácia PZS zákon č. 69/2018 Z. z.: § 17, § 18 marec 2019
Identifikácia prevádykovateľa základnej služby v sektore „Energetika“ zákon č. 69/2018 Z. z.: § 2, § 3, § 17, § 18,
vyhláška č. 164/2018 Z. z.: § 2 
marec 2019
Úverové inštitúcie podľa zákona č. 69/2018 Z. z.  zákon č. 69/2018 Z. z.: § 3, § 18 marec 2019
Povinnosti pre súbdodávateľa IS pre PZS zákon č. 69/2018 Z. z.: § 17, § 20 február 2019
Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností pri nájme nehnuteľnosti a servisnej podpore  zákon č. 69/2018 Z. z.: § 1, § 2, § 19, § 20,
vyhláška č. 362/2018 Z. z.: § 2 
február 2019
Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností zákon č. 69/2018 Z. z.: § 19, § 34 január 2019
Povinnosť registrácie PZS v kontexte naplnenia identifikačných kritérií zákon č. 69/2018 Z. z.: § 17, § 18 január 2019
Výklad pojmov "prekročenie identifikačných kritérií prevádzkovej služby" a "prekročenie špecifických sektorových kritérií" zákon č. 69/2018 Z. z.: § 1, § 3, § 17, § 18,
vyhláška č. 164/2018 Z. z.: § 2 
december 2018
Nebankové inštitúcie podľa zákona č. 69/2018 Z. z.  zákon č. 69/2018 Z. z.: § 3  december 2018
Identifikácia PZS a PDS (napr. poisťovne, farmaceutické spoločnosti) zákon č. 69/2018 Z. z.: § 3, § 17, § 18, § 32 december 2018
Vypĺňanie bodov prílohy oznámenia o zaradení prevádzkovateľa ZS zákon č. 69/2018 Z. z.: § 1, § 3, § 17, § 18  december 2018
Vzťah prevádzkovateľ základnej služby - dodávateľ - podnik a uzatváranie zmlúv medzi nimi zákon č. 69/2018 Z. z.: § 19, § 20, § 24, § 31 jún 2018
Prechodné ustanovenia, povinnosti PZS zákon č. 69/2018 Z. z.: § 19, § 34 november 2018
Neoznámenie prekročenia identifikačných kritérií zákon č. 69/2018 Z. z.: § 17, § 19, § 29, § 31, § 34 september 2018
Definícia základnej služby v kontexte naplnenia identifikačných kritérii zákon č. 69/2018 Z. z.: § 17, § 18, § 34 september 2018
Základná služba, vyhláška č. 164/2018 Z. z., ktorou sa určujú identifikačné kritéria prevádzkovanej služby(kritéria základnej služby) zákon č. 69/2018 Z. z.: § 17, § 18 september 2018
Prevádzkovateľ ZS, poskytovateľ DS, základná služba, digitálna služba, identifikačné kritzéria, bezpečnostné opatrenia zákon č. 69/2018 Z. z.: § 17, § 18, § 19, § 20 júl 2018
Identifikačné kritéria prevádzkovanej služby- špecifické sektorové kritérium zákon č. 69/2018 Z. z.: § 17, § 18  september 2018
Výklad vyhlášky č. 164/2018 Z. z., ktorou sa určujú identifikačné kritéria prevádzkovanej služby (kritéria základnej služby) zákon č. 69/2018 Z. z.: § 18 september 2018
Vecná pôsobnosť zákona o kybernetickej bezpečnosti zákon č. 69/2018 Z. z.: § 3, § 9, § 17, § 18, § 19 august 2018
Identifikácia prevádzkovateľa základnej služby zákon č. 69/2018 Z. z.: § 1, § 2, § 3, § 17, § 18, § 31, § 34,
vyhláška č. 164/2018 Z. z.: § 2, § 3
august 2018
Identifikácia prevádzkovateľa základnej služby podľa dopadových kritérií vyhlášky  zákon č. 69/2018 Z. z.: § 2, § 3, § 17, § 18,
vyhláška č. 164/2018 Z. z.: § 2
júl 2018
Vzťah prevádzkovateľ základnej služby - dodávateľ - podnik a uzatváranie zmlúv medzi nimi zákon č. 69/2018 Z. z. § 19, § 20, § 24, § 31 jún 2018
Identifikácia PZD, Identifikácia PDS, bezpečnostné opatrenia zákon č. 69/2018 Z. z. §  17, § 18, § 20, § 21 máj 2018
Identifikácia PDS, zastupovanie, cloud zákon č. 69/2018 Z. z. § 3, § 21, § 22, § 23, § 33 máj 2018
Identifikácia poskytovateľa digitálnej služby, prístup do jednotného informačného systému kybernetickej bezpečnosti zákon č. 69/2018 Z. z. §3, § 21 apríl 2018
Identifikačné kritéria prevádzkovateľa ZS zákon č. 69/2018 Z. z. § 17, § 18 apríl 2018
Identifikácia prevádzkovateľa základnej služby zákon č. 69/2018 Z. z. § 9, § 17 apríl 2018
Povinnosť regitrácie poskytovateľa digitálnej služby, prístup do registra poskytovateľov digitálnych služieb zákon č. 69/2018 Z. z. § 3, § 21, § 34 apríl 2018
Negatívne vymedzenie vecnej príslušnosti ZKB, jednotný informačný systém kybernetickej bezpečnosti zákon č. 69/2018 Z. z. § 2, § 8  marec 2018
Výklad pojmu prevádzkovateľ ZS v prípade pobočky zahraničnej banky zákon č. 69/2018 Z. z. § 3, § 18  február 2018
Nahlasovanie kybernetických incidentov s charakterom porušenia ochrany osobných údajov do jednotného informačného systému kyber. bezpečnosti zákon č. 69/2018 Z. z. § 4, § 8, § 24, § 26 február 2018