Ochrana zahraničných informácií dátum poslednej aktualizácie: 18.06.2020
Vec § Z
Vydávajú sa osvedčenia/certifikáty pre EÚ/NATO stupňa Vyhradené ? zákon č. 215/2004 Z. z.: § 8, § 10, § 60 máj 2020
Podmienky pre prístup osôb s osobitným postavením k US stupňa NATO RESTRICTED a RESTRIENT UE/EU RESTRICTED zákon č. 215/2004 Z. z.: § 8, § 10, § 34, § 60 apríl 2020
Požiadavky EU a NATO na BS a SIS technického prostriedku zákon č. 215/2004 Z. z.: § 55  jún 2019
Vydanie certifikátu o bezpečnostnej previerke pre oboznamovanie sa s US NATO zákon č. 215/2004 Z. z.: § 8, § 15, § 16, § 60,
vyhláška NBÚ č. 134/2016: § 5 
máj 2019
Spôsob evidovania UP v e-protokole na registri MOSR vyhláška č. 453/2007 Z. z.: § 8, § 27, § 32 marec 2019