Personálna bezpečnosť dátum poslednej aktualizácie: 17.01.2023
Vec § Z
Určenie štatutára (člena predstavenstva) a jeho obmedzenie na oboznámovanie sa s utajovanými skutočnosťami   október 2022
Vplyv zmemy občianstva oprávnenej osoby na výkon BZ, BS, SIS júl 2022
Výklad predpokladov na vznik opŕavnenia na oboznámovanie sa s US   júl 2022
Zánik určenia  § 41 ods.1  písm. d) jún 2022
Podanie žiadosti o vykonanie bezpečnostnej previerky FO   máj 2022
Previerka I. stupňa pri zmene funkcie máj 2022
Obnovenie osvedčenia  zákon č. 215/2004 Z. z.: § 6, § 8, § 15, § 26, § 43, § 45, § 50 apríl 2022
vyláška 134/2016 Z. z.: § 2 
Dočasné pridelenie zamestnanca zákon č. 215/2004 Z. z.: § 2, § 6, § 8, § 17, § 31, § 43, § 44  marec 2022
Otázky k personálnej a priemyselnej bezpečosti zákon č. 215/2004 Z. z.: § 6, § 27, § 43, § 45, § 46, § 47, § 50 február 2022
vyhláška č. 301/2013 Z. z.: § 2
Vykonanie určenia u zamestnanca pracujúceho na dohodu o pracovnej činnosti zákon č. 215/2004 Z. z.: § 2, § 6, § 8, § 31, § 35,, § 44 november 2021
vyhláška č. 134/2016 Z. z.: § 3
vyhláška č. 301/2013 Z. z.: § 3
Žiadosť o odborné stanovisko ohľadom verejného obstarávania - opodstatnenosť podmienky na PB a PrB pri VO zákon č. 215/2004 Z. z.: § 2, § 4, § 6, § 8,  § 9, § 10, § 26, § 27, § 31, § 43, § 44, § 45, § 51, § 51, § 60 júl 2021
nariadenie vlády č. 216/2004 Z. z.: § 2
vyhláška č. 301/2013 Z. z.: § 3, § 6
Prístup advokáta k utajovanej skutočnosti zákon č. 215/2004 Z. z.: § 2, § 6, § 8, § 31, § 35, § 38, § 44 júl 2021
vyhláška č. 48/2019 Z. z.: § 2
vyhláška č. 301/2013 Z. z.: § 6
Oboznámenie svedka, poškodeného s US zákon č. 215/2004 Z. z.: § 2, § 6, § 31, § 35 44197
vyhláška č. 48/2019 Z. z.: § 2
Žiadosť o NATO Security clearance check (občan SR / španielska firma) zákon č. 215/2004 Z. z.: § 8, § 16 44228
vyhláška č. 134/2016 Z. z.: § 2
1. Otázky k spôsobu preškolenia bezpečnostných zamestnancov zákon č. 215/2004 Z. z.: § 8, § 9 44256
vyhláška č. 135/2016 Z. z.: § 3, § 5
2. Otázky k spôsobu preškolenia bezpečnostných zamestnancov zákon č. 215/2004 Z. z.: § 8, § 9 44228
vyhláška č. 135/2016 Z. z.: § 3, § 5
Vzor poverenia na vykonávania funkcie bezpečnostného zamestnanca zákon č. 215/2004 Z. z.: § 8, § 9 44228
Spôsob vedenia evidencie a zoznamu oprávnených osôb a osôb, ktorým toto oprávnenie zaniklo, funkcia a pracovné zaradenie  zákon č. 215/2004 Z. z.: § 42 44256
vyhláška č. 134/2016 Z. z.: § 7
Otázky súvisiace s platnosťou osvedčenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami zákon č. 215/2004 Z. z.:  § 8 § 9 § 16 § 24 § 27 § 28 § 41 december 2020
vyhláška č. 134/2016 Z. z.: § 3 § 7
Žiadosť o stanovisko z oblasti OÚS a skúšky BZ zákon č. 215/2004 Z. z.:  § 6 § 8 § 9 § 55 október 2020
vyhláška č. 339/2004 Z. z.: § 2 § 3 § 4 § 10
vyhláška č. 135/2016 Z. z.: § 2, § 3, § 5
Zánik určenia pri zmene názvu organizačného útvaru zákon č. 215/2004 Z. z.:  § 8 § 31 § 32 § 33 § 41 november 2020
vyhláška č. 134/2016 Z. z.: § 3
Oprávnené osoby u dvoch rôznych podnikateľov  zákon č. 215/2004 Z. z.:  § 2, § 6, § 8, § 10, § 28, § 29 november 2020
Povinnosti vyplývajúce z § 38 zákona č. 215/2004 Z. z.  zákon č. 215/2004 Z. z.:  § 8, § 38 október 2020
vyhláška č. 134/2016 Z. z.: §4
Vedúci podnikateľa, kde štatutárnym orgánom je kolektívny orgán zákon č. 215/2004 Z. z.:  § 8, § 16, § 45 september 2020
vyhláška č. 134/2016 Z. z.: § 2
Dočasné poverenie zamestnaca plnením úloh bezpečnostného zamestanca  zákon č. 215/2004 Z. z.: § 8, § 9 júl 2020
Nakladanie s certifikátmi o bezpečnostnej previerke fyzickej osoby zákon č. 215/2004 Z. z.: § 6, § 8, § 60 jún 2020
vyhláška č. 134/2016 Z. z.: § 5, § 9
Časové vymedzenie určenia bezpečnostného zamestnanca zákon č. 215/2004 Z. z.: § 1, § 9 jún 2020
Overenie platnosti skúšky bezpečnostného zamestnanca zákon č. 215/2004 Z. z.: § 9, § 68  marec 2020
Prerušenie výkonu funkcie sudcu (z dôvodu vymenovania osoby za štátneho tajomníka) a aplikácia § 34 ods. 1 písm. f) zákona č. 215/2004 Z. z. zákon č. 215/2004 Z. z.: § 2, § 34 jún 2020
Povinnosť hlásenia zmeny trvalého a prechodného bydliska osoby s platným osvedčením zákon č. 215/2004 Z. z.: § 8, § 18, § 31, § 38 máj 2020
vyhláška č. 134/2016 Z. z.: § 6
Je potrebné pre vykonanie bezpečnostnej previerky II. stupňa najprv vykonanť bezpečnostnú previerku I. stupňa? zákon č. 215/2004 Z. z.: § 8, § 10, § 15, § 16, § 17 marec 2020
Zániká určenie pri vydaní nového osvedčenia? zákon č. 215/2004 Z. z.: § 8, § 28, § 29, § 41 marec 2020
Určenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami zamestnanca na dohodu zákon č. 215/2004 Z. z.: § 6, § 8, február 2020
Osvedčenie po platnosti zákon č. 215/2004 Z. z.: § 8, § 17, § 70 február 2020
Bezpečnostná previerka zamestnanca zákon č. 215/2004 Z. z.: § 6, § 8, § 10, § 16, § 17, § 26, § 28, § 43 január 2020
§ 44, § 45, § 50, § 51
Žiadosť o absolvovanie bezpečnostnej previerky zákon č. 215/2004 Z. z.: § 6, § 8, § 10, § 15, § 16, § 17 december 2019
Bezpečnostný dotazník zákon č. 215/2004 Z. z.: § 16, § 17 október 2019
Žiadosť o vydanie potvrdenia o už neplatnej bezpečnostnej previerke zákon č. 215/2004 Z. z.: § 8, § 26 október 2019
vyhláška NBÚ č. 134/2016 Z. z. § 4
Kedy najskôr možno požiadať o previerku pri ešte platnom osvedčení zákon č. 215/2004 Z. z.: § 8, § 15, § 16, § 24, § 26, § 27, § 28, § 60 október 2019
vyhláška NBÚ č. 134/2016 Z. z. § 2
Musí byť bezpečnostný zamestnanec držiteľom osvedčenia úradu na vyšší stupeň utajenia ako je Vyhradené, ak sa v právnickej osobe nachádzajú utajované skutočnosti maximálne v stupni utajenia Vyhradené zákon č. 215/2004 Z. z.: § 8, § 9, § 17, § 26 september 2019
Musí spĺňať bezpečnostný zamestnanec predpoklady podľa § 9 zákona ak právnická osoba disponuje potvrdením do stupňa utajenia "V" ? zákon č. 215/2004 Z. z.: § 8, § 9 august 2019
Zabezpečovanie výpisov z registra trestov pri vykonávaní bezpečnostnej previerky I. stupňa  (uplatňovanie zákona proti byrokracii) zákon č. 215/2004 Z. z.: § 8, § 12, § 16, § 17 máj 2019
Je potrebné, aby mal štatutárny orgán okresného, krajského súdu a Najvyššieho súdu SR bezpečnostnú previerku a na aký stupeň zákon č. 215/2004 Z. z.: § 2, § 8, § 34, § 81 marec 2019
vyhláška NBÚ č. 134/2016: § 7
Potvrdenie o nemožnosti vydať lustračné osvedčenie zákon č. 215/2004 Z. z.: § 17, § 26 merec 2019
Preukazovanie bezúhonnosti pri bezpečnostnej previerke I. až IV. stupňa  v súvislosti s uplatňovaním zákona proti byrokracii zákon č. 215/2004 Z. z.: § 8, § 12, § 16, § 17 január 2019
Bezpečnostná previerka advokáta zákon č. 215/2004 Z. z.: § 2, § 6, § 35, § 44, § 45, § 50 december 2018
vyhláška NBÚ č. 134/2016: § 2
vyhláška NBÚ č. 301/2013 Z. z.: § 2
Dočasné poverenie zamestnaca plnením úloh bezpečnostného zamestanca  zákon č. 215/2004 Z. z.: § 8, § 9 október 2018
Žiadosť o informáciu ako získať certifikát NATO pre fyzickú osobu (študent) zákon č. 215/2004 Z. z.: § 8, § 15, § 16, § 24, § 60 jún 2018
vyhláška NBÚ č. 134/2016: § 5
Postup pri vykonávaní bezpečnostnej previerky IV. stupňa zákon č. 215/2004 Z. z.: § 8, § 16, § 24, § 45, § 46, § 50, § 51, § 60 máj 2018
vyhláška NBÚ č. 134/2016: § 2
Postup pri vykonávaní bezpečnostnej previerky I. stupňa (je potrebné k vyhodnoteniu bezpečnostnej previerky I. stupňa aj vyhodnotenie podkladových materiálov) zákon č. 215/2004 Z. z.: § 8, § 16, § 20, § 31 máj 2018
vyhláška NBÚ č. 134/2016: § 1, § 7
Možno považovať na účely určenia osoby osvedčenie za dokument nahrádzajúci podkladové materiály k vykonaniu bezpečnostnej previerky I. stupňa zákon č. 215/2004 Z. z.: § 8, § 10, § 26, § 31 marec 2018
vyhláška NBÚ č. 134/2016: § 4
Základná previerka pre SZČO zákon č. 215/2004 Z. z.: § 6, § 8, § 15, §17, § 43, § 44, § 45 február 2018
vyhláška NBÚ č. 134/2016: § 2
Zverejnenie informácie na webovej stránke, že zamestnanec je držiteľom certifikátu o bezpečnostnej previerke   február 2018
Môže byť prekladateľ inou oprávnenou osobou podľa § 35 ZOUS zákon č. 215/2004 Z. z.: § 2, § 35 február 2018