Personálna bezpečnosť dátum poslednej aktualizácie: 18.06.2020
Vec § Z
Povinnosť hlásenia zmeny trvalého a prechodného bydliska osoby s platným osvedčením zákon č. 215/2004 Z. z.: § 8, § 18, § 31, § 38                                                        vyhláška č. 134/2016 Z. z.: § 6 máj 2020
Je potrebné pre vykonanie bezpečnostnej previerky II. stupňa najprv vykonanť bezpečnostnú previerku I. stupňa? zákon č. 215/2004 Z. z.: § 8, § 10, § 15, § 16, § 17 marec 2020
Zániká určenie pri vydaní nového osvedčenia? zákon č. 215/2004 Z. z.: § 8, § 28, § 29, § 41 marec 2020
Určenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami zamestnanca na dohodu zákon č. 215/2004 Z. z.: § 6, § 8, február 2020
Osvedčenie po platnosti zákon č. 215/2004 Z. z.: § 8, § 17, § 70 február 2020
Bezpečnostná previerka zamestnanca zákon č. 215/2004 Z. z.: § 6, § 8, § 10, § 16, § 17, § 26, § 28, § 43,
§ 44, § 45, § 50, § 51
január 2020
Žiadosť o absolvovanie bezpečnostnej previerky zákon č. 215/2004 Z. z.: § 6, § 8, § 10, § 15, § 16, § 17 december 2019
Bezpečnostný dotazník zákon č. 215/2004 Z. z.: § 16, § 17 október 2019
Žiadosť o vydanie potvrdenia o už neplatnej bezpečnostnej previerke zákon č. 215/2004 Z. z.: § 8, § 26,
vyhláška NBÚ č. 134/2016 Z. z. § 4
október 2019
Kedy najskôr možno požiadať o previerku pri ešte platnom osvedčení zákon č. 215/2004 Z. z.: § 8, § 15, § 16, § 24, § 26, § 27, § 28, § 60,
vyhláška NBÚ č. 134/2016 Z. z. § 2
október 2019
Musí byť bezpečnostný zamestnanec držiteľom osvedčenia úradu na vyšší stupeň utajenia ako je Vyhradené, ak sa v právnickej osobe nachádzajú utajované skutočnosti maximálne v stupni utajenia Vyhradené zákon č. 215/2004 Z. z.: § 8, § 9, § 17, § 26 september 2019
Musí spĺňať bezpečnostný zamestnanec predpoklady podľa § 9 zákona ak právnická osoba disponuje potvrdením do stupňa utajenia "V" ? zákon č. 215/2004 Z. z.: § 8, § 9 august 2019
Zabezpečovanie výpisov z registra trestov pri vykonávaní bezpečnostnej previerky I. stupňa  (uplatňovanie zákona proti byrokracii) zákon č. 215/2004 Z. z.: § 8, § 12, § 16, § 17 máj 2019
Je potrebné, aby mal štatutárny orgán okresného, krajského súdu a Najvyššieho súdu SR bezpečnostnú previerku a na aký stupeň zákon č. 215/2004 Z. z.: § 2, § 8, § 34, § 81,
vyhláška NBÚ č. 134/2016: § 7
marec 2019
Potvrdenie o nemožnosti vydať lustračné osvedčenie zákon č. 215/2004 Z. z.: § 17, § 26 marec 2019
Preukazovanie bezúhonnosti pri bezpečnostnej previerke I. až IV. stupňa  v súvislosti s uplatňovaním zákona proti byrokracii zákon č. 215/2004 Z. z.: § 8, § 12, § 16, § 17 január 2019
Bezpečnostná previerka advokáta zákon č. 215/2004 Z. z.: § 2, § 6, § 35, § 44, § 45, § 50,
vyhláška NBÚ č. 134/2016: § 2,
vyhláška NBÚ č. 301/2013 Z. z.: § 2
január 2019
Dočasné poverenie zamestnaca plnením úloh bezpečnostného zamestanca  zákon č. 215/2004 Z. z.: § 8, § 9 december 2018
Žiadosť o informáciu ako získať certifikát NATO pre fyzickú osobu (študent) zákon č. 215/2004 Z. z.: § 8, § 15, § 16, § 24, § 60,
vyhláška NBÚ č. 134/2016: § 5
október 2018
Postup pri vykonávaní bezpečnostnej previerky IV. stupňa zákon č. 215/2004 Z. z.: § 8, § 16, § 24, § 45, § 46, § 50, § 51, § 60,
vyhláška NBÚ č. 134/2016: § 2
jún 2018
Postup pri vykonávaní bezpečnostnej previerky I. stupňa (je potrebné k vyhodnoteniu bezpečnostnej previerky I. stupňa aj vyhodnotenie podkladových materiálov) zákon č. 215/2004 Z. z.: § 8, § 16, § 20, § 31,
vyhláška NBÚ č. 134/2016: § 1, § 7
máj 2018
Môže zamestnanec podnikateľa získať bezpečnostnú previerku na "V" ak podnikateľ nemá potvrdenie priemyselnej bezpečnosti zákon č. 215/2004 Z. z.: § 6, § 8, § 43, § 44, § 17, § 10, § 31,
vyhláška NBÚ č. 301/2013 Z. z.: § 1
marec 2018
Možno považovať na účely určenia osoby osvedčenie za dokument nahrádzajúci podkladové materiály k vykonaniu bezpečnostnej previerky I. stupňa zákon č. 215/2004 Z. z.: § 8, § 10, § 26, § 31,
vyhláška NBÚ č. 134/2016: § 4
február 2018
Základná previerka pre SZČO zákon č. 215/2004 Z. z.: § 6, § 8, § 15, §17, § 43, § 44, § 45,
vyhláška NBÚ č. 134/2016: § 2
február 2018
Zverejnenie informácie na webovej stránke, že zamestnanec je držiteľom certifikátu o bezpečnostnej previerke február 2018
Môže byť prekladateľ inou oprávnenou osobou podľa § 35 ZOUS zákon č. 215/2004 Z. z.: § 2, § 35 február 2018