Priemyselná bezpečnosť 7dátum poslednej aktualizácie: 17.01.2023
Vec § Z
Povinnosť podnikateľa hlásiť skončenie pracovného pomeru a možnosť podnikateľa vytvárať US v podmienkach štátneho orgánu október 2022
Verifikačný dokument a bod 12.4 bezpečnostného dotazníka podnikateľa   september 2022
Bezpečnostná previerka podnikateľa dvaja členovia štatutárneho orgánu sú cudzinci máj 2022
Priemyselná bezpečnosť - bezpečnostný zamestnanec, zmena organizančnej štruktúry, povinnosti podnikateľa zákon č. 215/2004 Z. z.: § 8, § 9, § 45 marec 2022
vyhláška č. 301/2013 Z. z.: § 3
Otázky k personálnej a priemyselnej bezpečosti zákon č. 215/2004 Z. z.: § 6, § 27, § 43, § 45, § 46, § 47, § 50 február 2022
vyhláška č. 301/2013 Z. z.: § 2
Otázky z PrB a AB (žiadosť o vydanie potvrdenia, schválenie registratúrneho poriadku) zákon č. 215/2004 Z. z.: § 6, § 8, § 44, § 45, § 46, § 70 január 2022
vyhláška č. 48/2019 Z. z.: § 2
vyhláška č. 301/2013 Z. z.: § 2, § 3, § 6
Žiadosť o pomoc - k registri partnerov verejného sektora a povinnosti predkladať verifikačný dokument ako prílohu k bezpečnostnému dotazníku podnikateľa zákon č. 215/2004 Z. z.: § 6, § 45 september 2021
vyhláška č. 301/2013 Z. z.: § 2
Postup pri odkúpení certifikovaného technického prostriedku (nie certifikát typu) podnikateľom od iného podnikateľa  zákon č. 215/2004 Z. z.: § 2, § 8, 55, § 56, § 58 september 2021
vyhláška č. 339/2004 Z. z.: § 2, § 3, § 4, § 5, § 7, § 8, § 11
Žiadosť o odborné stanovisko ohľadom verejného obstarávania - opodstatnenosť podmienky na PB a PrB pri VO zákon č. 215/2004 Z. z.: § 2, § 4, § 6, § 8,  § 9, § 10, § 26, § 27, § 31, § 43, § 44, § 45, § 50, § 51, § 60 júl 2021
nariadenie vlády č. 216/2004 Z. z.: § 2
vyhláška č. 301/2013 Z. z.: § 3, § 6
Povinnosť previerky priemyselnej bezpečnosti pre podnikateľa obchodujúceho s výrobkami obranného priemyslu zákon č. 215/2004 Z. z.: § 2, § 6, § 8, § 35, § 43, § 44, §45 október 2021
vyhláška č. 134/2016 Z. z.: § 2
zákon č. 513/1991 Zb.: § 2
zákon č. 392/2001 Z. z.: § 5, §6
Platnosť ZOPUS aj v období medzi vypršaním platnosti potvrdenia o priem. Bezpečnosti a vydaním nového potvrdenia o priem. bezpečnosti zákon č. 215/2004 Z. z.: § 2, § 6, § 8, § 41, § 43, § 44, § 45, § 51, § 52, § 55 apríl 2021
Bezpečnostná previerka prokuristu zákon č. 215/2004 Z. z.: § 8, § 9, § 10, § 31, § 44 apríl 2021
vyhláška 134/2016 Z. z.: § 7
Informácie ohľadom bezpečnostnej previerky stupňa Vyhradené. zákon č. 215/2004 Z. z.: § 6, § 10, § 17, § 31, § 43 marec 2021
Akým spôsobom uhradiť poplatky za vykonanie bezp. previerky zákon č. 215/2004 Z. z.: §2, § 55 marec 2021
vyhláška č. 339/2004 Z. z.: § 6, § 7
Upresnie určitých bodov dotazníka na bezpečnostnú previerku podnikateľa zákon č. 215/2004 Z. z.: § 2, § 6, § 8, § 41, § 43, § 44, § 45, § 51, § 52, § 55 marec 21
Zverejňovanie zmlúv o postupovaní utajovaných skutočností uzatvorených medzi štátnym orgánom a podnikateľom  zákon č. 215/2004 Z. z.: § 2 § 44 december 2020
Písomné poverenie "vedúceho" zákon č. 215/2004 Z. z.: § 8, § 50 máj 2020
Vyžaduje sa potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti pre "poľnú nemocnicu"? zákon č. 215/2004 Z. z.: § 6, § 43, § 44, § 45, § 46 máj 2020
Postup pri uzatváraní ZOPUS-u so skupinou dodávateľov zákon č. 215/2004 Z. z.: § 6, § 43, § 44 marec 20202
vyhláška č. 301/2013 Z. z.: § 1, § 6
Predkladanie potvrdení na bezpečnostnú previerku podnikateľa zákon č. 215/2004 Z. z.: § 45 február 2020
vyhláška č. 301/2013 Z. z.: § 2
Bezpečnostná previerka podnikateľa - existencia dvoch platných osvedčení konateľa zákon č. 215/2004 Z. z.: § 8, § 28, § 29, § 50, § 52  február 2020
Kto posudzuje, či podnikateľ potrebuje bezpečnostnú previerku  zákon č. 215/2004 Z. z.: § 2, § 43, § 44, § 46, § 52, § 70 november 2019
Právny dôvod pre podnikateľa, aby mohol vytvoriť US  zákon č. 215/2004 Z. z.: § 2, § 44 november 2019
vyhláška č. 301/2013 Z. z. : § 1, § 6
Vydanie nového potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti pri zmene obchodného názvu spoločnosti zákon č. 215/2004 Z. z.: § 45 jún 2019
vyhláška č. 301/2013 Z. z. : § 4, 5
Pri skupine dodávateľov, ktorí vytvorili určitú právnu formu podľa zákona o verejnom obstarávaní, musí mať každý jeden z nich potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti? zákon č. 215/2004 Z. z.: § 6, § 43, § 44 jún 2019
vyhláška NBÚ č. 301/2013 Z. z.: § 1, § 6 
Predĺženie bezpečnostnej previerky podnikateľa zákon č. 215/2004 Z. z.: § 6, § 8, § 43, § 45, § 46, § 51 apríl 2019
vyhláška NBÚ č. 301/2013 Z. z.: § 1, § 2
Opakovaná žiadosť o vydanie potvrdenia o PrB zákon č. 215/2004 Z. z.: § 6, § 8, § 43, § 45, § 46, § 51 apríl 2019
vyhláška NBÚ č. 301/2013 Z. z.: § 1, § 2
Previerka priemyselnej bezpecnosti - rozšírenie zákon č. 215/2004 Z. z.: § 6, § 8, § 43, § 45, § 46, § 50 marec 2019
vyhláška NBÚ č. 301/2013 Z. z.: § 1, § 2, § 3
Žiadosť o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti  (na vytváranie)   zákon č. 215/2004 Z. z.: § 6, § 8, § 43, § 44, § 45, § 55 marec 2019
vyhláška NBÚ č. 301/2013 Z. z.: § 2, § 3
vyhláška NBÚ č. 339/2004  Z. z.: § 2, § 3, § 4
Predkladanie potvrdení pri bezpečnostnej previerke podnikateľa zákon č. 215/2004 Z. z.: § 45 január 2019
vyhláška NBÚ č. 301/2013 Z. z.: § 2
Predĺženie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti zákon č. 215/2004 Z. z.: §  6, § 8, § 43, § 45, § 46 január 2019
vyhláška NBÚ č. 301/2013 Z. z.: § 1, § 2, § 3
Vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti za účelom vykonávania leteckého snímkovania zákon č. 215/2004 Z. z.: § 45, § 64 december 2018
vyhláška NBÚ č. 301/2013 Z. z.: § 2, § 3
Žiadosť o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa - odôvodnenie, bezpečnostný projekt, doklady zákon č. 215/2004 Z. z.: § 6, § 8, § 43, § 45, § 46 august 2018
vyhláška NBÚ č. 301/2013 Z. z.: § 2, § 3
Žiadosť o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa  zákon č. 215/2004 Z. z.: § 16, § 26, § 27, § 29, § 30, § 50, § 60 júl 2018
Žiadosť o vydanie potvrdenia o PrB ak štatutárny orgán má ešte 3 roky platné osvedčenie zákon č. 215/2004 Z. z.: § 26, § 27,§ 45 apríl 2018
vyhláška NBÚ č. 301/2013 Z. z.: § 2
Aké staré môžu byť doklady potvrdzujúce správnosť údajov v bezpečnostnom dotazníku podnikateľa zákon č. 215/2004 Z. z.: § 45 apríl 2018
vyhláška NBÚ č. 301/2013 Z. z.: § 2
Žiadosť o vydanie potvrdenia o PrB zákon č. 215/2004 Z. z.: § 45 marec 2018
vyhláška NBÚ č. 301/2013 Z. z.: § 2, § 3
Výkon previerky priemyselnej bezp. u podnikateľa, ktorého konateľ má osvedčenie a možnosť dodania podkladových materiálov k žiadosti dodatočne zákon č. 215/2004 Z. z.: § 8, § 45 apríl 2018
Získanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti V - predložené materiály zákon č. 215/2004 Z. z.: § 6, § 8, § 43, § 44, § 45 marec 018
vyhláška NBÚ č. 301/2013 Z. z.: § 1, § 2, § 3
Žiadosť o bezpečnostnú previerku na D (letecké snímkovanie) zákon č. 215/2004 Z. z.: § 45, § 64 marec 2018
vyhláška NBÚ č. 301/2013 Z. z.: § 2, § 3
Vysvetlenie niektorých bodov bezpečnostného dotazníka podnikateľa  zákon č. 215/2004 Z. z. § 45, § 46, § 50 február 2018
vyhláška NBÚ č. 301/2013 Z. z.: § 2