Prierezové stanoviská dátum poslednej aktualizácie: 06.07.2022
Vec § Z
Vydanie utajovanej skutočnosti zákon č. 575/2001 Z. z.: § 34 júl 2022
zákon č. 215/2004 Z.z.:  § 2 , § 6, § 8,  § 38,  § 40, § 70, § 77
zákon č. 301/2005 Z. z.: § 1, § 3, § 10, § 89, § 129, § 161
Vypracovanie ročnej správy o kontrole ochrany utajovaných skutočností zákon č. 215/2004 Z. z.: § 8, § 44 november 2020
Vykonávanie BS a SIS jednou osobou zákon č. 215/2004 Z. z.: § 6, § 8, § 9 august 2020
vyhláška č. 339/2004 Z. z.: § 2, § 3, § 4, § 10 
Evidujú sa UP a dokumentácia na úseku ŠOI v samostatných evidenciách ? zákon č. 215/2004 Z. z.: § 2, § 4 august 2020
Môže spracovateľ rozhodnúť o neutajovaní vlastnej US, ak obsahuje informácie zo ZUS ? nariadenie vlády č. 216/2004 Z. z.: § 2
  vyhláška č. 48/2019 Z. z.: § 1, § 2
  vyhláška č.  340/2004 Z. z.: § 9
Podmienky pre vykonanie bezpečnostnej previerky zamestnanca zákon č. 215/2004 Z. z.: § 6, § 8, § 10, § 17, § 31, § 43, § 44, § 45 august 2020
vyhláška č. 331/2013 Z. z.: § 1
Odstránenie elektronických URZ z TP a UHN. Podkladadový materiál  z informačného systému verejnej správy do evidencie oprávnených osôb. zákon č. 215/2004 Z. z.: § 16, § 42 júl 2020
vyhláška č. 134/2016 Z. z.: § 7
vyhláška č. 48/2019 Z. z.: § 2, 23
vyhláška č. 339/2004 Z. z.: § 2 
Ukladanie kópii bezpečnostných kľúčov, oznámenie tejto skutočnosti úradu zákon č. 215/2004 Z. z.: § 2, § 6, § 43, § 45 jún 2020
vyhláška č. 336/2004 Z. z.: § 10, § 11
vyhláška č. 331/2013 Z. z.: § 3
Je možné zničiť certifikát po dátume platnosti? zákon č. 215/2004 Z. z.: § 50, § 52, § 54, § 56, § 60, § 67 máj 2020
Zmluva o prístupe podnikateľa k utajovaným skutočnostiam - určenie  zákon č. 215/2004 Z. z.: § 8, § 31, § 44 december 2019
Trvanie bezpečnostnej previerky zákon č. 215/2004 Z. z.: § 2, § 8, § 15, § 24, § 43, § 45, § 51 december 2019
Doplnenie bezpečnostného projektu na technický prostriedok z dôvodu využívania kryptovacieho softwaru zákon č. 215/2004 Z. z.: § 55, § 58, § 66 december 2019
vyhláška č. 339/2004 Z. z.: § 11
vyhláška č.  340/2004 Z. z.: §3, § 4
Ako zaplatiť správne poplatky (bezpečnostná previerka podnikateľa  a certifikácia TP) zákon č. 215/2004 Z. z.: § 2, § 55 december 2019
vyhláška č. 339/2004 Z. z.: § 6, § 7
Bezpečnostná previerka konateľa, platnosť osvedčenia konateľa zákon č. 215/2004 Z. z.: § 8, § 45 november 2019
vyhláška č. 301/2013 Z. z.: § 2 
Samostatné schválenie PŠOI do prevádzky ako súčasť  TP zákon č. 215/2004 Z. z.: § 66 september 2019
vyhláška č.  340/2004 Z. z.: § 3
„... bezpečnostná previerka sa vzťahuje iba na konkrétnu fyzickú osobu alebo je možné ju rozšíriť na celú spoločnosť?...“ zákon č. 215/2004 Z. z.: § 2, § 6, § 8, § 10, § 15, § 16, § 43, § 44, § 45, § 46 júl 2019
vyhláška č. 301/2013 Z. z.: § 2 
Vykonanie bezpečnostnej previerky predsedovi občianskeho združenia zákon č. 215/2004 Z. z.: § 2, § 6, § 8, § 16, § 17, § 21, § 32, § 43, § 44, § 45, § 46 jún 2019
Skončenie platnosti certifikátu na TP a vplyv na potvrdenie o PrB podnikateľa zákon č. 215/2004 Z. z.: § 6, § 8, § 45, § 46, § 50, § 52 november 2018
vyhláška č. 301/2013 Z. z.: § 1
vyhláška č. 339/2004 Z. z.: § 8
Oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami v rámci utajovaného kontraktu zákon č. 215/2004 Z. z.: § 2, § 6, § 8, § 31, § 43, § 44 august 2018
vyhláška č. 301/2013 Z. z.: § 6
Povinnosti v súvislosti so zánikom poverenia bezpečnostného zamestnanca zákon č. 215/2004 Z. z.: § 8, § 9, § 41, § 44 43252
vyhláška č. 453/2004 Z. z. : § 8, § 22
Zánik podnikateľa výmazom z obchodného registra zákon č. 215/2004 Z. z.: § 8, § 9, § 41, § 44, § 45, § 52, § 55, § 60 43160
vyhláška č. 135/2016 Z. z.: § 2
vyhláška č. 301/2013 Z. z.: § 6
vyhláška č. 339/2004 Z. z.: § 2
vyhláška č. 453/2007 Z. z.: § 21
Rôzne spoločnosti (objekt, CHP...) v jednej budove, technické prostriedky - vzdialenosti NEV zákon č. 215/2004 Z. z.: § 2, § 8, § 53, § 55, § 56 43160
vyhláška č. 336/2004 Z. z.: § 2
vyhláška č. 339/2004 Z. z.: § 3