Tabuľka účelov  dátum poslednej aktualizácie: 26.11.2019 
Účel spracúvania Právny základ spracovateľskej činnosti  Kategórie dotknutých osôb Kategória osobných údajov Lehota na výmaz osobných údajov Kategória príjemcov Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie  Bezpečnostné opatrenia
(technické a organizačné) 
Plnenie úloh Národného bezpečnostného úradu v oblastiach ustanovených zákonom č. 575/2001 Z. z. zákon č. 215/2014 Z. z.,
zákon č. 69/2018 Z. z.,
zákon č. 272/2016 Z. z.
a predpisy vydané na ich vykonanie
fyzické osoby, právnické osoby, príslušníci a zamestnanci Národného bezpečnostného úradu osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie plnenia úloh Národného bezpečnostného úradu  nevyhnutne potrebná, najdlhšie však na dosiahnutie plnenia úloh Národného bezpečnostného úradu vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov podľa potreby na dosiahnutie plnenia úloh Národného bezpečnostného úradu vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov prenos do tretej krajiny sa uskutočňuje v rámci spolupráce s Organizáciou Severoatlantickej zmluvy a bilaterálnej spolupráce bezpečnostná dokumentácia
Vedenie evidencie registrov utajovaných skutočností a koncových registrov § 28 vyhlášky č. 453/2007 Z. z. fyzické osoby meno, priezvisko, príslušnosť k rezortu po zrušení registra utajovaných skutočností alebo zrušení koncového registra 5 rokov orgány verejnej moci a právnické osoby NATO, cudzia moc interný právny predpis
Správa registratúry (odosielanie a prijímanie úradnej korešpondencie) zákon č. 395/2002 Z. z.  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, iný oprávnený subjekt bežné osobné údaje 10 rokov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, iný oprávnený subjekt prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná dokumentácia
Evidencie fyzickej a objektovej bezpečnosti zákon č. 215/2004 Z. z.,
§ 11 vyhláška č. 336/2004 Z. z.
pracovníci Národného bezpečnostného úradu, pracovníci podnikateľa pracujúci v objekte, pracovníci podnikateľa zabezpečujúceho prepravu tovaru alebo zabezpečujúceho služby, návštevy v rámci súčinnosti a spolupráce s Národným bezpečnostným úradom, fyzické osoby, ktoré sú oprávnené vstupovať do chránených priestorov, fyzické osoby oprávnené vstupovať do chránených priestorov v sprievode oprávnenej osoby príslušník - meno, priezvisko, titul, evidenčné číslo služobného preukazu, priestor pohybu v stráženom objekte, predpokladaný čas pohybu - dátum, hodina;
zamestnanec firmy a návšteva - meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, číslo dokladu totožnosti, názov a sídlo firmy, priestor pohybu v stráženom objekte, predpokladaný čas pohybu - dátum, hodina
podľa registratúrneho plánu Národný bezpečnostný úrad prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná dokumentácia
Úlohy spojené s oznámeniami o neoprávnenej manipulácii zákon č. 215/2004 Z. z.,
§ 25 vyhlášky č. 453/2007 Z. z. 
fyzické osoby a právnické osoby meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, mailová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu, podpis podľa registratúrneho plánu Národný bezpečnostný úrad prenos do tretej krajiny je možný bezpečnostná dokumentácia
Kontrola ochrany utajovaných skutočností zákon č. 215/2004, Z. z.,
zákon č. 10/1996 Z. z.
pracovníci kontroly, zamestnanci kontrolovaného subjektu, prizvané osoby, iné dotknuté osoby meno, priezvisko, titul, hodnosť, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, mailová adresa, adresa e-schránky, telefónne číslo, dátum narodenia, rodné číslo, podpis, ďalšie osobné údaje poskytnuté alebo zistené v priebehu kontroly a konania a v rámci poskytovania súčinnosti podľa registratúrneho plánu kontrolovaný subjekt, správny orgán, iné oprávnené subjekty prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná dokumentácia
Vedenie zoznamu oprávnených osôb, ktorým bol vydaný certifikát o bezpečnostnej previerke fyzickej osoby vyhláška č. 453/2007 Z. z.,
predpisy NATO
fyzické osoby meno, priezvisko, dátum narodenia, príslušnosť k rezortu priebežne podľa ukončenia platnosti certifikátov orgány verejnej moci a právnické osoby NATO interný právny predpis
Skúška bezpečnostného zamestnanca vyhláška č. 135/2016 Z. z. fyzické osoby, vedúci - žiadateľ, MV SR meno, priezvisko, titul, adresa, rodné číslo, podpis, zamestnávateľ, sídlo spoločnosti, emailová adresa, adresa e-schránky 5 rokov fyzické osoby, MV SR prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná dokumentácia
Objasňovanie priestupkov na úsekoch v pôsobnosti Národného bezpečnostného úradu, správne konania zákon č. 372/1990 Zb.,
zákon č. 71/1967 Zb. 
fyzické osoby meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, mailová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu, podpis, ďalšie osobné údaje poskytnuté alebo zistené v priebehu objasňovania priestupku podľa registratúrneho plánu Národný bezpečnostný úrad prenos do tretej krajiny je možný bezpečnostná dokumentácia
Vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií a vedenie ich evidencie zákon č. 211/2000 Z. z. fyzické osoby - žiadateľ, dotknuté osoby meno, priezvisko, titul, hodnosť, mailová adresa, adresa e-schránky, poštová adresa, telefónne číslo, ďalšie osobné údaje žiadateľa a osobné údaje o dotknutej osobe sprístupnené povinnou osobou na základe zákona alebo predchádzajúceho písomného súhlasu podľa registratúrneho plánu žiadatelia podľa zákona č. 211/2000 Z. z., útvar príslušný na vybavenie žiadosti o sprístupnenie informácií, dotknutý orgán verejnej správy prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná dokumentácia
Oznámenie a formulár podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti § 17 ods. 4 zákona č. 69/2018 Z. z. fyzické osoby meno, priezvisko, titul, hodnosť, adresa, adresa e-schránky, podpis, email, telefónne číslo, obchodné meno, sídlo, zastávaná funkcia podľa registratúrneho plánu Národný bezpečnostný úrad prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná dokumentácia
Hlásenie a riešenie kybernetického incidentu zákon č. 69/2018 Z. z. fyzické osoby meno, priezvisko, titul, adresa, adresa e-schránky, email, telefónne číslo, obchodné meno, sídlo podľa registratúrneho plánu Národný bezpečnostný úrad prenos do tretej krajiny je možný bezpečnostná dokumentácia
Audit podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti zákon č. 69/2018 Z. z. a vykonávací právny predpis pracovníci Národného bezpečnostného úradu, pracovníci auditovaného subjektu, audítor meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, mailová adresa, adresa e-schránky, telefónne číslo, dátum narodenia, rodné číslo, podpis, ďalšie osobné údaje poskytnuté alebo zistené v priebehu výkonu auditu podľa registratúrneho plánu Národný bezpečnostný úrad prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná dokumentácia
Kontrola nad dodržiavaním ustanovení zákona o kybernetickej bezpečnosti zákon č. 69/2018 Z. z.,
zákon č. 10/1996 Z. z.
pracovníci kontroly, zamestnanci kontrolovaného subjektu, prizvané osoby, iné dotknuté osoby meno, priezvisko, titul, hodnosť, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, mailová adresa, adresa e-schránky, telefónne číslo, dátum narodenia, rodné číslo, podpis, ďalšie osobné údaje poskytnuté alebo zistené v priebehu kontroly a konania a v rámci poskytovania súčinnosti podľa registratúrneho plánu kontrolovaný subjekt, správny orgán, iné oprávnené subjekty prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná dokumentácia a interný právny predpis
Poskytovanie dôveryhodných služieb, vyhotovovanie a overovanie certifikátov, preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov nariadenie EÚ č. 910/2014,
zákon č. 272/2016 Z. z.,
ETSI štandardmi
orgány verejnej moci, pracovníci orgánov verejnej moci meno, priezvisko, dátum narodenia, telefón, e-mail, č. občianskeho preukazu, adresa bydliska držiteľa certifikátu (v prípade použitia certifikátu v styku s orgánmi verejnej moci aj rodné číslo), špecifické atribúty uvedené v požadovanom certifikáte (pracovné zaradenie, zamestnávateľ, funkcia a pod.) ako aj údaje súvisiace s platnosťou alebo zrušením certifikátu kvalifikovaný certifikát: 10 rokov odo dňa zrušenia alebo uplynutia platnosti predmetného certifikátu; nekvalifikovaný certifikát: 7 rokov odo dňa zrušenia alebo uplynutia platnosti predmetného certifikátu pri vydaní kvalifikovaného certifikátu získa vyhotovený certifikát (a osobné údaje v ňom uvedené) Národný bezpečnostný úrad ako orgán dohľadu v súlade s § 6 ods. 2 zákona č. 272/2016 Z. z.; pri ukončení poskytovania dôveryhodných služieb iný poskytovateľ dôveryhodných služieb alebo Národný bezpečnostný úrad ako orgán dohľadu v súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 272/2016 Z. z. prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná dokumentácia
Rozhodnutie o udelení kvalifikovaného štatútu zákon č. 272/2016 Z. z. fyzické osoby - štatutár alebo iná osoba oprávnená konať v mene žiadateľa o udelenie kvalifikovaného štatútu, iná fyzická osoba meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresa, adresa e-schránky, štátna príslušnosť, podpis, email, telefónne číslo podľa registratúrneho plánu Národný bezpečnostný úrad prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná dokumentácia
Žiadosť o zápis do zoznamu oprávnení zákon č. 272/2016 Z. z. fyzické osoby - štatutár alebo iná osoba oprávnená konať v mene žiadateľa o zápis oprávnenia, iná fyzická osoba meno, priezvisko, titul, adresa, email, adresa e-schránky, telefónne číslo, podpis podľa registratúrneho plánu Národný bezpečnostný úrad prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná dokumentácia
Dohľad podľa zákona o dôveryhodných službách nariadenia EÚ č. 910/2014,
zákon č. 272/2016 Z. z.
pracovníci orgánu dohľadu, zamestnanci dohliadaného subjektu, prizvané osoby, iné dotknuté osoby meno, priezvisko, titul, hodnosť, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, mailová adresa, adresa e-schránky, telefónne číslo, dátum narodenia, rodné číslo, podpis, ďalšie osobné údaje poskytnuté alebo zistené v priebehu výkonu dohľadu podľa registratúrneho plánu dohliadaný subjekt, správny orgán, iné oprávnené subjekty prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná dokumentácia
Kontrola nad dodržiavaním ustanovení zákona o dôveryhodných službách zákon č. 272/2016 Z. z.,
zákon č. 10/1996 Z. z.
pracovníci kontroly, zamestnanci kontrolovaného subjektu, prizvané osoby, iné dotknuté osoby meno, priezvisko, titul, hodnosť, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, mailová adresa, adresa e-schránky, telefónne číslo, dátum narodenia, rodné číslo, podpis, ďalšie osobné údaje poskytnuté alebo zistené v priebehu kontroly a konania a v rámci poskytovania súčinnosti podľa registratúrneho plánu kontrolovaný subjekt, správny orgán, iné oprávnené subjekty prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná dokumentácia
Metodické usmernenie na úseku ochrany utajovaných skutočností, šifrovej ochrany informácií, dôveryhodných služieb a kybernetickej bezpečnosti zákon č. 215/2004 Z. z.,
zákon č. 272/2016 Z. z.,
zákon č. 69/2018 Z. z.
fyzické osoby - štatutár alebo iná osoba oprávnená konať v mene žiadateľa o metodické usmernenie, iná fyzická osoba žiadajúca metodické usmernenie, dotknuté fyzické osoby poskytujúce súčinnosť pri spracúvaní metodického usmernenia meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, mailová adresa, adresa e-schránky, poštová doručovacia adresa, telefónne číslo, sídlo spoločnosti, v mene ktorej žiadateľ žiada o metodické usmernenie, ďalšie osobné údaje poskytnuté žiadateľom o metodické usmernenie podľa registratúrneho plánu žiadateľ o metodické usmernenie, dotknutý orgán verejnej správy prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná dokumentácia
Personálna, mzdová a sociálna agenda zákon č. 73/1998 Z. z.,
zákon  č. 328/2002 Z. z.,
zákon  č. 311/2001 Z. z.,
zákon č. 552/2003 Z. z.,
zákon č. 553/2003 Z. z.,
zákon č. 461/2003 Z. z.,
zákon č. 650/2004 Z. z.
+ zmluva s DDS,
zákon č. 580/2004 Z. z.,
zákon č. 595/2003 Z. z.,
zákon č. 291/2002 Z. z.
pracovníci a bývalí pracovníci Národného bezpečnostného úradu, vyživované deti pracovníkov, rodinní príslušníci, uchádzači o zamestnanie, lekár bežné osobné údaje, osobitné osobné údaje 5 - 80 rokov Národný bezpečnostný úrad, daňové úrady, sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, zdravotnícke zariadenia prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná dokumentácia
Zmluvy, zákazky a projekty, ponuky majetku, jeho evidencia a príslušná agenda zákon  č. 324/2014,
zákon č. 211/2000 Z. z.,
zákon  č. 343/2015 Z. z.
fyzické osoby - účastníci zmluvy, štatutárny orgán alebo osoby oprávnené konať v mene účastníka zmluvy za Národný bezpečnostný úrad identifikačné a kontaktné údaje zmlúv strán, identifikačné údaje štatutárneho orgánu (fyzickej osoby) alebo inej osoby oprávnenej konať v mene zmluvnej strany, iné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy napr. meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, podpis, názov ÚOŠS, IČO a DIČ 10 rokov až trvalo Úrad vlády SR, CRZ, zmluvné strany a účastníci konania, internetové sídlo Národného bezpečnostného úradu prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje Interný právny predpis 
Objednávka na obsadenie voľných kapacít v účelovom zariadení interný právny predpis  pracovníci Národného bezpečnostného úradu, rodinný príslušníci, fyzické osoby meno, priezvisko, osobné evidenčné číslo/číslo občianskeho preukazu, podpis, telefónne číslo podľa registratúrneho plánu Národný bezpečnostný úrad prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná dokumentácia
Hlásenie a registrácia pracovného úrazu zákon č. 124/2006 Z. z. fyzické osoby, pracovníci Národného bezpečnostného úradu meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresa, štátna príslušnosť, podpis, email, telefónne číslo podľa registratúrneho plánu Národný bezpečnostný úrad, Inšpektorát práce, Sociálna poisťovňa,  Policajný zbor prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná dokumentácia
Požiarna ochrana, Bezpečnosť a ochrana zdravia zákon č. 124/2006 Z. z.,
zákon č. 314/2001 Z. z.
pracovníci a bývalí pracovníci Národného bezpečnostného úradu fyzické osoby bežné osobné údaje podľa registratúrneho plánu Národný bezpečnostný úrad prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná dokumentácia
Použité skratky:
NATO - Organizácia Severoatlantickej zmluvy
Nariadenie EÚ č. 910/2014 – NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice  1999/93/ES
Zákon č. 71/1967 Zb. - Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
Zákon č. 372/1990 Zb. - Zákon č. 372/1990 Zb. Slovenskej národnej rady o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Zákon č. 10/1996 Z. z. - Zákon č. 10/1996 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov
Zákon č. 73/1998 Z. z. - Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
Zákon č. 211/2000 Z. z. - Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 311/2001 Z. z. - Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
Zákon č. 314/2001 Z. z. - Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
Zákon č. 575/2001 Z. z. - Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
Zákon č. 291/2002 Z. z. - Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 328/2002 Z. z. - Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 395/2002 Z. z. - Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 461/2003 Z. z. - Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Zákon č. 552/2003 Z. z. - Zákon č. 552/2003 Z. z. Zákon o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Zákon č. 553/2003 Z. z. - Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 595/2003 Z. z. - Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 580/2004 Z. z. - Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 650/2004 Z. z. - Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 124/2006 Z. z. - Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 215/2014 Z. z. - Zákon č. 215/2014 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 324/2014 Z. z. - Zákon č. 324/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Zákon č. 343/2015 Z. z. - Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 272/2016 Z. z. - Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 69/2018 Z. z. - Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška č. 336/2004 Z. z. - Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 336/2004 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti v znení vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 315/2006 Z. z.
Vyhláška č. 453/2007 Z. z. - Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 453/2007 Z. z. o administratívnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov
Vyhláška č. 135/2016 Z. z. - Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 135/2016 Z. z. o skúške bezpečnostného zamestnanca