Zoznam utajovaných skutočností Národného bezpečnostného úradu
  Utajovaná skutočnosť Stupeň utajenia Oblasť podľa § 1 písm. ... NV SR č. 216/2004 Z. z. Odôvodnenie
  Poznámka: Tam, kde sa v položke uvádzajú viaceré stupne utajenia, je potrebné v konkrétnom prípade určiť stupeň utajenia v súlade s § 3 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Stĺpec1 Stĺpec2 Stĺpec3 Stĺpec4 Stĺpec5
1. Medzinárodné rokovania s účasťou Národného bezpečnostného úradu vrátane ich prípravy, priebehu, výsledkov a plnenia úloh a záväzkov, ktoré z nich vyplývajú V až PT p), s), t) 1. Následkom neoprávnenej manipulácie s týmito skutočnosťami by mohli byť poškodené právom chránené záujmy Národného bezpečnostného úradu, iných orgánov verejnej moci Slovenskej republiky, zahraničného účastníka, ktoré by mohli byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.

2. Následkom neoprávnenej manipulácie s týmito skutočnosťami by mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov, verejných záujmov, právom chránených záujmov Národného bezpečnostného úradu, iných orgánov verejnej moci Slovenskej republiky alebo zahraničného účastníka, a tým k jednoduchej ujme na záujmoch Slovenskej republiky.

3. Následkom neoprávnenej manipulácie s týmito skutočnosťami by mohli byť ohrozené záujmy štátu v medzinárodnej oblasti, zahraničnopolitické postavenie a bezpečnosť zmluvných strán, vzťahy so spriatelenými vládami, a tým by mohla vzniknúť vážna ujma na záujmoch Slovenskej republiky.

4. Následkom neoprávnenej manipulácie s týmito skutočnosťami by mohlo byť spôsobené vážne ohrozenie zachovania ústavnosti, zvrchovanosti, územnej celistvosti štátu, a tým by mohli vzniknúť nenahraditeľné a vážne škody v oblasti obrany, bezpečnosti, ekonomických vzťahov, zahraničnej politiky alebo medzinárodných vzťahov, a tým mohla vzniknúť mimoriadne vážna ujma na záujmoch Slovenskej republiky.
2. Dokumentácia v oblasti obrany, ochrany a bezpečnosti štátu a ochrany objektu V až T a), e), i), s), t) 1. Neoprávnenou manipuláciou s týmito informáciami by mohlo dôjsť k narušeniu činnosti Národného bezpečnostného úradu v mieste svojho sídla, a tým aj k oslabeniu účinnosti systému ochrany utajovaných skutočností, čo by mohlo zapríčiniť poškodenie právom chránených záujmov Národného bezpečnostného úradu alebo iných právnických osôb alebo fyzických osôb, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.

2. Neoprávnenou manipuláciou s týmito informáciami by mohlo dôjsť k narušeniu činnosti Národného bezpečnostného úradu, a tým aj k oslabeniu účinnosti systému ochrany utajovaných skutočností, čo by mohlo zapríčiniť poškodenie právom chránených záujmov Národného bezpečnostného úradu, iných orgánov verejnej moci, právnických osôb alebo fyzických osôb, poškodenie štátnych záujmov, a tým by mohlo dôjsť k jednoduchej ujme na záujmoch Slovenskej republiky.

3. Neoprávnenou manipuláciou s týmito informáciami by mohlo dôjsť k narušeniu činnosti Národného bezpečnostného úradu, a tým aj k oslabeniu účinnosti systému ochrany utajovaných skutočností, čo by mohlo zapríčiniť ohrozenie zahraničnopolitického postavenia, obrany, bezpečnosti a záujmov štátu v medzinárodnej oblasti, a tým by mohla vzniknúť vážna ujma na záujmoch Slovenskej republiky.
3. Bezpečnostná dokumentácia fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti objektov a chránených priestorov Národného bezpečnostného úradu, vrátane projektovej dokumentácie objektov
a chránených priestorov; to neplatí o čiastkových informáciách, s ktorými musia byť fyzické osoby oboznámené na základe zákona pri vstupe do takýchto objektov alebo priestorov
V až D e), i), m), o), t) 1. Neoprávnenou manipuláciou s týmito skutočnosťami by mohlo dôjsť k ohrozeniu systému ochrany objektu Národného bezpečnostného úradu a k vytvoreniu podmienok k jeho narušeniu, čím by mohlo dôjsť k poškodeniu právom chránených záujmov Národného bezpečnostného úradu, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.

2. Neoprávnenou manipuláciou s týmito skutočnosťami by mohlo dôjsť k ohrozeniu systému ochrany objektu Národného bezpečnostného úradu a k vytvoreniu podmienok k jeho narušeniu, čím by mohlo dôjsť k poškodeniu právom chránených záujmov Národného bezpečnostného úradu a tým by mohlo dôjsť k jednoduchej ujme na záujmoch Slovenskej republiky.
4. Analytické, koncepčné a plánovacie materiály týkajúce sa ochrany utajovaných skutočností V až T a), e), g), h), i), l), m), o), p), s), t), v) 1. Neoprávnená manipulácia s týmito skutočnosťami by mohla zapríčiniť poškodenie právom chránených záujmov Národného bezpečnostného úradu, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.

2. Neoprávnená manipulácia s týmito skutočnosťami by mohla zapríčiniť poškodenie štátnych záujmov alebo právom chránených záujmov orgánov verejnej moci Slovenskej republiky, a tým by došlo k jednoduchej ujme na záujmoch Slovenskej republiky.

3. Neoprávnená manipulácia s týmito skutočnosťami by mohla ohroziť zahranično-politické postavenie, bezpečnosť a záujmy Slovenskej republiky v medzinárodnej oblasti, a tým by mohla vzniknúť vážna ujma na záujmoch Slovenskej republiky.
5. Dohody a spolupráca s ozbrojenými silami, ozbrojenými bezpečnostnými zbormi, ozbrojenými zbormi, Slovenskou informačnou službou, inými orgánmi verejnej moci alebo orgánmi cudzej moci V až D i), m), o), t) 1. Neoprávnená manipulácia s týmito skutočnosťami by mohla odhaliť formy, metódy a prostriedky využité subjektmi spolupráce a zapríčiniť poškodenie ich právom chránených záujmov, ktoré by mohli byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.

2. Neoprávnená manipulácia s týmito skutočnosťami by mohla odhaliť formy, metódy a prostriedky využité subjektmi spolupráce a zapríčiniť poškodenie štátnych záujmov, verejných záujmov alebo právom chránených záujmov subjektov spolupráce, a tým k jednoduchej ujme na záujmoch Slovenskej republiky.
6. Organizácia, formy, metódy, úlohy, opatrenia a výsledky činnosti Národného bezpečnostného úradu na úseku vnútornej ochrany Národného bezpečnostného úradu, na úseku zabezpečovania podkladov pre rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti a súvisiace s vykonávaním bezpečnostných previerok navrhovaných osôb, podnikateľov, vrátane údajov a informácií sústredených v príslušných evidenciách
V d), e), i), t) Neoprávnená manipulácia s týmito skutočnosťami by mohla zapríčiniť poškodenie právom chránených záujmov Národného bezpečnostného úradu, iných právnických osôb a fyzických osôb, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky. (Ak súčasťou týchto informácií budú aj utajované skutočnosti vyššieho stupňa utajenia, označia sa ako celok stupňom utajenia ako je najvyšší stupeň utajenia jednotlivej utajovanej skutočnosti.)
7. Bezpečnostný spis navrhovanej osoby, bezpečnostný spis podnikateľa a spis fyzickej osoby, v ktorom sú založené podklady na zistenie jej spôsobilosti vykonávať funkciu sudcu V až T i) Neoprávnená manipulácia s uvedenými spismi by mohla zapríčiniť poškodenie právom chránených záujmov Národného bezpečnostného úradu, iných orgánov verejnej moci, navrhovanej osoby, podnikateľa, sudcu alebo kandidáta na vymenovanie za sudcu, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky. (Ak spis obsahuje utajované skutočnosti vyššieho stupňa utajenia, označí sa stupňom utajenia ako je najvyšší stupeň utajenia jednotlivej utajovanej skutočnosti v ňom sa nachádzajúcej.)
8. Zoznamy osôb, ktorým bolo vydané osvedčenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami, vrátane čiastkových alebo jednotlivých údajov v nich uvedených V až T a), i) 1. Neoprávnená manipulácia s týmito skutočnosťami by mohla zapríčiniť poškodenie právom chránených záujmov Národného bezpečnostného úradu, iných právnických osôb alebo fyzických osôb, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.

2. Neoprávnenou manipuláciou s týmito skutočnosťami by mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov, verejných záujmov alebo právom chránených záujmov dotknutých štátnych orgánov, a tým k jednoduchej ujme na záujmoch Slovenskej republiky.

3. Následkom neoprávnenej manipulácie s týmito skutočnosťami by mohlo byť ohrozené zahraničnopolitické postavenie, obrana, bezpečnosť a záujmy štátu v medzinárodnej a ekonomickej oblasti, a tým by mohla vzniknúť vážna ujma na záujmoch Slovenskej republiky.
9. Zoznamy osôb, ktorým bol vydaný certifikát o bezpečnostnej previerke, vrátane čiastkových alebo jednotlivých údajov v nich uvedených V až T a), i) 1. Neoprávnená manipulácia s týmito skutočnosťami by mohla zapríčiniť poškodenie právom chránených záujmov Národného bezpečnostného úradu, jeho príslušníkov a zamestnancov, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.

2. Neoprávnenou manipuláciou s týmito skutočnosťami môže dôjsť k identifikácii konkrétnej osoby a jej príslušnosti k bezpečnostným zložkám vrátane spravodajských služieb, čím by mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov, verejných záujmov alebo právom chránených záujmov dotknutých štátnych orgánov, a tým k jednoduchej ujme na záujmoch Slovenskej republiky.

3. Následkom neoprávnenej manipulácie s týmito skutočnosťami by mohlo byť ohrozené zahraničnopolitické postavenie, obrana, bezpečnosť a záujmy štátu v medzinárodnej a ekonomickej oblasti, a tým by mohla vzniknúť vážna ujma na záujmoch Slovenskej republiky.
10. Súhrnné, čiastkové alebo jednotlivé údaje z evidencií vedených v súvislosti s ochranou utajovaných skutočností a šifrovou ochranou informácií  V až D i), m), o) 1. Neoprávnená manipulácia s týmito skutočnosťami by mohla zapríčiniť poškodenie právom chránených záujmov Národného bezpečnostného úradu, iných právnických osôb alebo fyzických osôb, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.

2. Následkom neoprávnenej manipulácie s uvedenými údajmi by mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov, verejných záujmov alebo právom chránených záujmov štátnych orgánov, a tým k jednoduchej ujme na záujmoch Slovenskej republiky.
11. Výsledky psychologického vyšetrenia príslušníkov Národného bezpečnostného úradu a uchádzačov o prijatie do služobného pomeru V až T c), i) 1. Neoprávnená manipulácia s týmito skutočnosťami by mohla zapríčiniť poškodenie právom chránených záujmov Národného bezpečnostného úradu alebo fyzických osôb, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.

2. Neoprávnenou manipuláciou s týmito skutočnosťami môže dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov, verejných záujmov alebo právom chránených záujmov dotknutých štátnych orgánov, a tým k jednoduchej ujme na záujmoch Slovenskej republiky.

3. Následkom neoprávnenej manipulácie s týmito skutočnosťami by mohlo byť ohrozené zahraničnopolitické postavenie, obrana, bezpečnosť a záujmy štátu v medzinárodnej a ekonomickej oblasti, a tým by mohla vzniknúť vážna ujma na záujmoch Slovenskej republiky.
12. Súhrnné, čiastkové alebo jednotlivé údaje z osobného spisu príslušníka Národného bezpečnostného úradu; to neplatí v nevyhnutnom rozsahu, ak sa príslušník Národného bezpečnostného úradu alebo bývalý príslušník Národného bezpečnostného úradu domáha svojich práv a právom chránených záujmov v trestnom konaní, občianskoprávnom konaní, správnom konaní alebo v konaní podľa iných zákonov alebo ak povinnosť potvrdiť niektoré skutočnosti z osobného spisu týkajúce sa príslušníka Národného bezpečnostného úradu alebo bývalého príslušníka Národného bezpečnostného úradu vyplýva z uvedených konaní alebo ak by príslušníkovi Národného bezpečnostného úradu alebo bývalému príslušníkovi Národného bezpečnostného úradu inak vznikla ujma v majetkovej sfére
V c), i) Neoprávnená manipulácia s týmito skutočnosťami by mohla zapríčiniť poškodenie právom chránených záujmov Národného bezpečnostného úradu alebo fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.
13. Súhrnné alebo čiastkové kontaktné údaje alebo súhrnné alebo čiastkové údaje o zaradení príslušníkov Národného bezpečnostného úradu; to neplatí, ak ide o ich poskytnutie pri plnení úloh Národného bezpečnostného úradu alebo ide o oficiálne kontaktné údaje zverejnené Národným bezpečnostným úradom V c), i) Neoprávnená manipulácia s týmito skutočnosťami by mohla zapríčiniť poškodenie právom chránených záujmov Národného bezpečnostného úradu alebo fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky. 
14. Súhrnné alebo čiastkové údaje o evidenčných číslach a ďalších identifikačných údajoch služobných motorových vozidiel používaných pri plnení úloh Národného bezpečnostného úradu; to neplatí, ak ide o ich poskytnutie zákonom určeným právnickým osobám alebo o ich poskytnutie v priamej súvislosti s realizáciou povinností pri správe majetku štátu vyplývajúcich Národnému bezpečnostnému úradu zo zákona
V c), d), i) Neoprávnená manipulácia s týmito skutočnosťami by mohla zapríčiniť poškodenie právom chránených záujmov Národného bezpečnostného úradu alebo fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.
15. Informácie o prebiehajúcich trestných konaniach, občianskoprávnych konaniach, správnych konaniach alebo konaniach podľa iných zákonov, kde je Národný bezpečnostný úrad účastníkom konania alebo kde je jeho príslušník alebo zamestnanec účastníkom konania a ide o konanie súvisiace s plnením úloh Národného bezpečnostného úradu
V a), b), c), e), i) Neoprávnená manipulácia s týmito skutočnosťami by mohla zapríčiniť poškodenie právom chránených záujmov Národného bezpečnostného úradu v prebiehajúcich konaniach, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.
16. Vybrané súhrnné údaje a súhrnná dokumentácia systému alebo prostriedku šifrovej ochrany informácií V až PT o) 1. Neoprávnená manipulácia s uvedenými údajmi by mohla zapríčiniť poškodenie právom chránených záujmov štátneho orgánu, právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.

2. Následkom neoprávnenej manipulácie s uvedenými údajmi by mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov, verejných záujmov alebo právom chránených záujmov štátnych orgánov, a tým k jednoduchej ujme na záujmoch Slovenskej republiky.

3. Následkom neoprávnenej manipulácie s uvedenými údajmi by mohla byť ohrozená obrana, bezpečnosť a záujmy štátu v medzinárodnej a ekonomickej oblasti, a tým by mohla vzniknúť vážna ujma na záujmoch Slovenskej republiky.

4. Následkom neoprávnenej manipulácie s uvedenými údajmi by mohlo byť vážne ohrozené zachovanie ústavnosti, zvrchovanosti, územnej celistvosti štátu alebo by mohli vzniknúť nenahraditeľné a vážne škody v oblasti obrany, bezpečnosti, ekonomických záujmov, zahraničnej politiky alebo medzinárodných vzťahov, a tým by mohla vzniknúť mimoriadne vážna ujma na záujmoch Slovenskej republiky.
17. Vybrané údaje a vybraná dokumentácia systému alebo prostriedku šifrovej ochrany informácií V až D o) 1. Neoprávnená manipulácia s uvedenými údajmi by mohla zapríčiniť poškodenie právom chránených záujmov štátneho orgánu, právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.

2. Následkom neoprávnenej manipulácie s uvedenými údajmi by mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov, verejných záujmov alebo právom chránených záujmov štátnych orgánov, a tým k jednoduchej ujme na záujmoch Slovenskej republiky.
18. Kryptologický a bezpečnostný rozbor systému alebo prostriedku šifrovej ochrany informácií  V až D o) 1. Neoprávnená manipulácia s uvedenými údajmi by mohla zapríčiniť poškodenie právom chránených záujmov štátneho orgánu, právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.

2. Následkom neoprávnenej manipulácie s uvedenými údajmi by mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov, verejných záujmov alebo právom chránených záujmov štátnych orgánov, a tým k jednoduchej ujme na záujmoch Slovenskej republiky.
19. Protokol o certifikácii systému alebo prostriedku šifrovej ochrany informácií V až D o) 1. Neoprávnená manipulácia s uvedenými údajmi by mohla zapríčiniť poškodenie právom chránených záujmov štátneho orgánu, právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.

2. Následkom neoprávnenej manipulácie s uvedenými údajmi by mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov, verejných záujmov alebo právom chránených záujmov štátnych orgánov, a tým k jednoduchej ujme na záujmoch Slovenskej republiky.
20. Výsledky laboratórnych skúšok, opis a výsledky skúšobnej prevádzky systému alebo prostriedku šifrovej ochrany informácií V o) Neoprávnená manipulácia s uvedenými údajmi by mohla zapríčiniť poškodenie právom chránených záujmov štátneho orgánu, právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.
21. Centrum kľúčového hospodárstva, heslá, kľúče a premenné parametre kryptografických algoritmov používané v systéme alebo prostriedku šifrovej ochrany informácií V až PT o) 1. Neoprávnená manipulácia s uvedenými údajmi by mohla zapríčiniť poškodenie právom chránených záujmov štátneho orgánu, právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.

2. Následkom neoprávnenej manipulácie s uvedenými údajmi by mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov, verejných záujmov alebo právom chránených záujmov štátnych orgánov, a tým k jednoduchej ujme na záujmoch Slovenskej republiky.

3. Následkom neoprávnenej manipulácie s uvedenými údajmi by mohla byť ohrozená obrana, bezpečnosť a záujmy štátu v medzinárodnej a ekonomickej oblasti, a tým by mohla vzniknúť vážna ujma na záujmoch Slovenskej republiky.

4. Následkom neoprávnenej manipulácie s uvedenými údajmi by mohlo byť vážne ohrozené zachovanie ústavnosti, zvrchovanosti, územnej celistvosti štátu alebo by mohli vzniknúť nenahraditeľné a vážne škody v oblasti obrany, bezpečnosti, ekonomických záujmov, zahraničnej politiky alebo medzinárodných vzťahov, a tým by mohla vzniknúť mimoriadne vážna ujma na záujmoch Slovenskej republiky.
22. Prostriedok šifrovej ochrany informácií počas prevádzky V až PT o) 1. Neoprávnená manipulácia s uvedenými údajmi by mohla zapríčiniť poškodenie právom chránených záujmov štátneho orgánu, právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.

2. Následkom neoprávnenej manipulácie s uvedenými údajmi by mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov, verejných záujmov alebo právom chránených záujmov štátnych orgánov, a tým k jednoduchej ujme na záujmoch Slovenskej republiky.

3. Následkom neoprávnenej manipulácie s uvedenými údajmi by mohla byť ohrozená obrana, bezpečnosť a záujmy štátu v medzinárodnej a ekonomickej oblasti, a tým by mohla vzniknúť vážna ujma na záujmoch Slovenskej republiky.

4. Následkom neoprávnenej manipulácie s uvedenými údajmi by mohlo byť vážne ohrozené zachovanie ústavnosti, zvrchovanosti, územnej celistvosti štátu alebo by mohli vzniknúť nenahraditeľné a vážne škody v oblasti obrany, bezpečnosti, ekonomických záujmov, zahraničnej politiky alebo medzinárodných vzťahov, a tým by mohla vzniknúť mimoriadne vážna ujma na záujmoch Slovenskej republiky.
23. Prostriedok šifrovej ochrany informácií mimo prevádzky V až D o) 1. Neoprávnená manipulácia s uvedenými údajmi by mohla zapríčiniť poškodenie právom chránených záujmov štátneho orgánu, právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.

2. Následkom neoprávnenej manipulácie s uvedenými údajmi by mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov, verejných záujmov alebo právom chránených záujmov štátnych orgánov, a tým k jednoduchej ujme na záujmoch Slovenskej republiky
24. Bezpečnostné štandardy pre oblasť šifrovej ochrany informácií V až D o) 1. Neoprávnená manipulácia s uvedenými údajmi by mohla zapríčiniť poškodenie právom chránených záujmov štátneho orgánu, právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.

2. Následkom neoprávnenej manipulácie s uvedenými údajmi by mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov, verejných záujmov alebo právom chránených záujmov štátnych orgánov, a tým k jednoduchej ujme na záujmoch Slovenskej republiky.
25. Údaje o špeciálnych formách a metódach kryptológie používaných v šifrovej ochrane informácií V až T o) 1. Neoprávnená manipulácia s uvedenými údajmi by mohla zapríčiniť poškodenie právom chránených záujmov štátneho orgánu, právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.

2. Následkom neoprávnenej manipulácie s uvedenými údajmi by mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov, verejných záujmov alebo právom chránených záujmov štátnych orgánov, a tým k jednoduchej ujme na záujmoch Slovenskej republiky.

3. Následkom neoprávnenej manipulácie s uvedenými údajmi by mohla byť ohrozená obrana, bezpečnosť a záujmy štátu v medzinárodnej a ekonomickej oblasti, a tým by mohla vzniknúť vážna ujma na záujmoch Slovenskej republiky.
26. Projekt výskumu a vývoja v oblasti kryptológie a prostriedkov šifrovej ochrany informácií V až D o) 1. Neoprávnená manipulácia s uvedenými údajmi by mohla zapríčiniť poškodenie právom chránených záujmov štátneho orgánu, právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky. (Ak projekt obsahuje utajované skutočnosti vyššieho stupňa utajenia, označí sa stupňom utajenia ako je najvyšší stupeň utajenia jednotlivej utajovanej skutočnosti v ňom sa nachádzajúcej.)

2. Následkom neoprávnenej manipulácie s uvedenými údajmi by mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov, verejných záujmov alebo právom chránených záujmov štátnych orgánov, a tým k jednoduchej ujme na záujmoch Slovenskej republiky. (Ak projekt obsahuje utajované skutočnosti vyššieho stupňa utajenia, označí sa stupňom utajenia ako je najvyšší stupeň utajenia jednotlivej utajovanej skutočnosti v ňom sa nachádzajúcej.)
27. Špecifikácia úlohy výskumu a vývoja v oblasti kryptológie a prostriedkov šifrovej ochrany informácií V až D o) 1. Neoprávnená manipulácia s uvedenými údajmi by mohla zapríčiniť poškodenie právom chránených záujmov štátneho orgánu, právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.

2. Následkom neoprávnenej manipulácie s uvedenými údajmi by mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov, verejných záujmov alebo právom chránených záujmov štátnych orgánov, a tým k jednoduchej ujme na záujmoch Slovenskej republiky.
28. Vybrané údaje týkajúce sa riešenia úlohy výskumu a vývoja v oblasti kryptológie a prostriedkov šifrovej ochrany informácií V až T o) 1. Neoprávnená manipulácia s uvedenými údajmi by mohla zapríčiniť poškodenie právom chránených záujmov štátneho orgánu, právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.

2. Následkom neoprávnenej manipulácie s uvedenými údajmi by mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov, verejných záujmov alebo právom chránených záujmov štátnych orgánov, a tým k jednoduchej ujme na záujmoch Slovenskej republiky.

3. Následkom neoprávnenej manipulácie s uvedenými údajmi by mohla byť ohrozená obrana, bezpečnosť a záujmy štátu v medzinárodnej a ekonomickej oblasti, a tým by mohla vzniknúť vážna ujma na záujmoch Slovenskej republiky.
29. Vybrané údaje týkajúce sa šifrového materiálu vrátane ich výroby, používania, vyraďovania a likvidácie (systém šifrovej ochrany informácií) V až D o) 1. Neoprávnená manipulácia s uvedenými údajmi by mohla zapríčiniť poškodenie právom chránených záujmov štátneho orgánu, právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.

2. Následkom neoprávnenej manipulácie s uvedenými údajmi by mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov, verejných záujmov alebo právom chránených záujmov štátnych orgánov, a tým k jednoduchej ujme na záujmoch Slovenskej republiky.
30. Vybrané metodické usmernenia a pokyny ústredného šifrového orgánu týkajúce sa používania konkrétnych prostriedkov šifrovej ochrany informácií
V o) Neoprávnená manipulácia s uvedenými údajmi by mohla zapríčiniť poškodenie právom chránených záujmov štátneho orgánu, právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.
31. Vybrané informácie a dokumenty súvisiace so zabezpečovaním ochrany pred nežiaducim elektromagnetickým vyžarovaním V až D m), o) 1. Následkom neoprávnenej manipulácie s uvedenými údajmi a informáciami by sa mohlo zapríčiniť poškodenie právom chránených záujmov štátneho orgánu, právnickej osoby a lebo fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.

2. Následkom neoprávnenej manipulácie s uvedenými údajmi a informáciami by mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov, verejných záujmov alebo právom chránených záujmov štátnych orgánov, a tým k jednoduchej ujme na záujmoch Slovenskej republiky.
32. Bezpečnostný štandard pre oblasť ochrany pred nežiaducim elektromagnetickým vyžarovaním technických prostriedkov (komunikačných a informačných systémov) a prostriedkov šifrovej ochrany informácií a informácie súvisiacich so zabezpečovaním ochrany pred nežiaducim elektromagnetickým vyžarovaním V až D o) 1. Následkom neoprávnenej manipulácie s uvedenými údajmi a informáciami by sa mohlo zapríčiniť poškodenie právom chránených záujmov štátneho orgánu, právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.

2. Následkom neoprávnenej manipulácie s uvedenými údajmi by mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov, verejných záujmov alebo právom chránených záujmov štátnych orgánov, a tým k jednoduchej ujme na záujmoch Slovenskej republiky.
33. Bezpečnostné štandardy pre oblasť bezpečnosti technických prostriedkov (komunikačných a informačných systémov)
V m), o) Neoprávnená manipulácia s uvedenými údajmi by mohla zapríčiniť poškodenie právom chránených záujmov štátneho orgánu, právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.
34. Zásady šifrovej ochrany informácií
V až D m), o) 1. Neoprávnená manipulácia s uvedenými údajmi by mohla zapríčiniť poškodenie právom chránených záujmov štátneho orgánu, právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.

2. Následkom neoprávnenej manipulácie s uvedenými údajmi by mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov, verejných záujmov alebo právom chránených záujmov štátnych orgánov, a tým k jednoduchej ujme na záujmoch Slovenskej republiky.
35. Organizácia a zabezpečenie utajeného vládneho a zahraničného spojenia so šifrovou ochranou prenášaných informácií, konfigurácia utajenej siete  V až D m), o) 1. Neoprávnená manipulácia s uvedenými údajmi by mohla zapríčiniť poškodenie právom chránených záujmov štátneho orgánu, právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.

2. Následkom neoprávnenej manipulácie s uvedenými údajmi by mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov, verejných záujmov alebo právom chránených záujmov štátnych orgánov, a tým k jednoduchej ujme na záujmoch Slovenskej republiky.
36. Vybrané časti bezpečnostnej dokumentácie technických prostriedkov (komunikačných a informačných systémov), vrátane výsledkov hodnotenia zraniteľností a penetračných testov  V až T m), o), t) 1. Neoprávnená manipulácia s uvedenými údajmi by mohla zapríčiniť poškodenie právom chránených záujmov štátneho orgánu, právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.

2. Následkom neoprávnenej manipulácie s uvedenými údajmi by mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov, verejných záujmov alebo právom chránených záujmov štátnych orgánov, a tým k jednoduchej ujme na záujmoch Slovenskej republiky.

3. Následkom neoprávnenej manipulácie s uvedenými údajmi by mohla byť ohrozená obrana, bezpečnosť a záujmy štátu v medzinárodnej a ekonomickej oblasti, a tým by mohla vzniknúť vážna ujma na záujmoch Slovenskej republiky.
37. Akreditačné vyhlásenie o zhode technických prostriedkov (komunikačných a informačných systémov) V až T m), o), t) 1. Neoprávnená manipulácia s uvedenými údajmi by mohla zapríčiniť poškodenie právom chránených záujmov štátneho orgánu, právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.

2. Následkom neoprávnenej manipulácie s uvedenými údajmi by mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov, verejných záujmov alebo právom chránených záujmov štátnych orgánov, a tým k jednoduchej ujme na záujmoch Slovenskej republiky.

3. Následkom neoprávnenej manipulácie s uvedenými údajmi by mohla byť ohrozená obrana, bezpečnosť a záujmy štátu v medzinárodnej a ekonomickej oblasti, a tým by mohla vzniknúť vážna ujma na záujmoch Slovenskej republiky.
38. Informácie súvisiace so zabezpečovaním sietí a informačných systémov vrátane vybraných kybernetických bezpečnostných incidentov V až T m), o), t) 1. Neoprávnená manipulácia s týmito skutočnosťami by mohla zapríčiniť poškodenie právom chránených záujmov Národného bezpečnostného úradu alebo fyzických osôb, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.

2. Neoprávnenou manipuláciou s týmito skutočnosťami môže dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov, verejných záujmov alebo právom chránených záujmov dotknutých štátnych orgánov, a tým k jednoduchej ujme na záujmoch Slovenskej republiky.

3. Následkom neoprávnenej manipulácie s týmito skutočnosťami by mohlo byť ohrozené zahraničnopolitické postavenie, obrana, bezpečnosť a záujmy štátu v medzinárodnej a ekonomickej oblasti, a tým by mohla vzniknúť vážna ujma na záujmoch Slovenskej republiky.
39. Informácie súvisiace s ochranou prístupu k technickým prostriedkom (komunikačným a informačným systémom) a neutajovaným informačným a komunikačným systémom (napr. zoznam prístupových hesiel) V až D i), o) 1. Neoprávnená manipulácia s uvedenými údajmi by mohla zapríčiniť poškodenie právom chránených záujmov štátneho orgánu, právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.

2. Následkom neoprávnenej manipulácie s uvedenými údajmi by mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov, verejných záujmov alebo právom chránených záujmov štátnych orgánov, a tým k jednoduchej ujme na záujmoch Slovenskej republiky.
40. Projekt výskumu a vývoja v oblasti bezpečnosti technických prostriedkov V až D l), m), o) 1. Neoprávnená manipulácia s uvedenými údajmi by mohla zapríčiniť poškodenie právom chránených záujmov štátneho orgánu, právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.

2. Následkom neoprávnenej manipulácie s uvedenými údajmi by mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov, verejných záujmov alebo právom chránených záujmov štátnych orgánov, a tým k jednoduchej ujme na záujmoch Slovenskej republiky.
41. Špecifikácia úlohy výskumu a vývoja v oblasti bezpečnosti technických prostriedkov V až D l), m), o) 1. Neoprávnená manipulácia s uvedenými údajmi by mohla zapríčiniť poškodenie právom chránených záujmov štátneho orgánu, právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.

2. Následkom neoprávnenej manipulácie s uvedenými údajmi by mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov, verejných záujmov alebo právom chránených záujmov štátnych orgánov, a tým k jednoduchej ujme na záujmoch Slovenskej republiky.
42. Vybrané údaje týkajúce sa riešenia úlohy výskumu a vývoja v oblasti  bezpečnosti technických prostriedkov V až T l), m), o) 1. Neoprávnená manipulácia s uvedenými údajmi by mohla zapríčiniť poškodenie právom chránených záujmov štátneho orgánu, právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.

2. Následkom neoprávnenej manipulácie s uvedenými údajmi by mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov, verejných záujmov alebo právom chránených záujmov štátnych orgánov, a tým k jednoduchej ujme na záujmoch Slovenskej republiky.

3. Následkom neoprávnenej manipulácie s uvedenými údajmi by mohla byť ohrozená obrana, bezpečnosť a záujmy štátu v medzinárodnej a ekonomickej oblasti, a tým by mohla vzniknúť vážna ujma na záujmoch Slovenskej republiky.