Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy

CAF

Prijímateľ: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava

Miesto realizácie projektu: Slovenská republika

Výška nenávratného finančného príspevku: 7 653 215,27 eur

Partner: Národný bezpečnostný úrad, Budatínska 30, 851 06 Bratislava

Výška nenávratného finančného príspevku – partner: 231 529,35 eur

Ostatní partneri:

 1. Ministerstvo vnútra SR
 2. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
 3. Ministerstvo životného prostredia SR
 4. Ministerstvo obrany SR
 5. Ministerstvo zdravotníctva SR
 6. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
 7. Ministerstvo financií SR
 8. Ministerstvo kultúry SR
 9. Úrad vlády SR
 10. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
 11. Úrad priemyselného vlastníctva SR
 12. Úrad pre verejné obstarávanie
 13. Štatistický úrad SR
 14. Slovenský metrologický inšpektorát
 15. Národný inšpektorát práce
 16. Štátna veterinárna a potravinová správa SR
 17. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 18. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa (OPEVS).

 • Prioritná os: 1 Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Riadiaci orgán projektu: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Centrálny koordinačný orgán: Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu.

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk.

Stručný opis projektu
Národný projekt „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“ je v rámci operačného programu Efektívna verejná správa, prioritná os Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa, spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu. Zazmluvnená celková výška Nenávratného finančného príspevku projektu hlavného partnera a partnerov projektu je 7 653 215,27 eur, pričom Nenávratný finančný príspevok Národného bezpečnostného úradu ako jedného z partnerov projektu je vo výške 231 529,35 eur. Cieľom  projektu je prispieť k zvýšeniu efektivity a kvality riadenia činností organizácií verejnej správy prostredníctvom hlavnej aktivity národného projektu, a to “Rozvoj manažérstva kvality  organizáciách verejnej správy“. Táto aktivita je rozdelená na dve časti:

 1. Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a príspevkových a rozpočtových organizáciách. V rámci prvej časti prebehne v partnerských organizáciách, v pätnástich ústredných orgánoch štátnej správy a piatich rozpočtových organizáciách, implementácia modelu CAF, modelu výnimočnosti EFQM, systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001, pilotná implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001 a pilotná implementácia samohodnotiaceho nástroja kultúry kvality. Implementácia, osvojenie si a ďalší, kontinuálny rozvoj jedného z vyššie uvedených nástrojov v organizáciách prispeje k zlepšovaniu činností, poskytovaných služieb a osobitne k zabezpečeniu napĺňania požiadaviek občanov – zákazníkov.
 2. Zriadenie CAF centra – druhá časť je zameraná na vytvorenie CAF centra v ÚNMS SR, ktorého činnosť bude založená na poskytovaní činností odbornými zamestnancami a expertmi v oblasti manažérstva kvality. Poskytovať bude vzdelávaciu a poradenskú činnosť organizáciám verejnej správy a zároveň bude vykonávať analyticko-metodickú činnosť. Zámerom CAF centra je zvýšiť povedomie o manažérstve kvality v rôznych druhoch organizácií verejnej správy a zároveň zvýšiť mieru jeho implementácie v nich.

V septembri roku 2018 uzatvoril Národný bezpečnostný úrad s Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Zmluvu o partnerstve k národnému projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality  v organizáciách verejnej správy, ktorou vedenie úradu formálne potvrdilo záujem zlepšiť vlastnú organizáciu. V zmluve sa úrad zaviazal implementovať medzinárodne uznávaný nástroj komplexného manažérstva kvality, špeciálne určený pre verejný sektor a jeho rozvoj – model CAF. Cieľom zavedenia modelu CAF v podmienkach úradu je pomocou overených techník a metód trvalo zlepšovať jeho účinnosť, efektívnosť, ekonomickú a spoločenskú zodpovednosť. Časový rámec dvoch hlavných fáz implementácie modelu CAF (proces samohodnotenia a proces zlepšovania) je stanovený v súlade s harmonogramom národného projektu od januára 2020 do marca 2021. Dosiahnuté výsledky, skutočné (merateľné) zlepšenia úradu, následne zhodnotí tretia fáza (externá spätná väzba) do júna 2021, čím sa ukončí prvý implementačný cyklus modelu CAF. O jeho výstupoch ako aj o zámere vykonať ďalšie samohodnotenie v rámci druhého implementačného cyklu modelu CAF plánuje úrad komunikovať so všetkými zainteresovanými stranami, vrátane odbornej verejnosti.

Projektové aktivity sú v súčasnosti v štádiu implementácie.

 

Dátum prvého uverejnenia , posledná aktualizácia